Informacje dodatkowe     Numery błędów Amigi


Każdy błąd programu na Amidze posiada swój numer (Alert code), który jest wartością
szesnastkową 4-bajtów. Jego budowa wygląda następująco: SSGGEEEE, gdzie:

     SS - podsystem, w którym wystąpił błąd (Subsystem).
    GG - błąd generalny (General error).
EEEE - błąd wyszczególniony (Specified error).

Ponadto błędy dzielą się na dwa typy:
Jeśli SS<80, to błąd jest typu Recoverable (R); po jego wystąpieniu system może dalej działać.
Jeśli SS>7F, to błąd jest typu Deadend (D); po jego wystąpieniu komputer zostanie zresetowany.

SS
PODSYSTEM
00, 80 CPU
01, 81exec.library
02, 82graphics.library
03, 83layers.library
04, 84intuition.library 
05, 85math#?.library
06, 86clist.library
07, 87dos.library
08, 88ramlib.library
09, 89icon.library
0A, 8Aexpansion.library
0B, 8Bdiskfont.library
10, 90audio.device
11, 91console.device
12, 92gameport.device
13, 93keyboard.device
14, 94trackdisk.device
15, 95timer.device
20, A0CIA?.resource
21, A1disk.resource
22, A2misc.resource
30, B0bootstrap
31, B1Workbench
32, B2DiskCopy
33, B3gadtools.library
34, B4utility.library
     
GG
BŁĄD GENERALNY
00, 80 General fault
01, 81No memory
02, 82Cannot make library
03, 83Cannot open library
04, 84Cannot open device
05, 85Cannot open resource
06, 86I/O error
07, 87No signal
08, 88Bad parameter
09, 89Cannot close library
0A, 8ACannot close device
0B, 8BProcess creation failed 

Najczęściej występujące błędy i ich angielskie objaśnienia:

NUMER
PODSYSTEM
BŁĄD WYSZCZEGÓLNIONY
TYP
00000000 CPUSystem: no alert occured R
00000002CPUHardware bus fault/access error
(memory doesn't exist)
 R
00000003CPUIllegal address access
(usually odd address access)
 R
00000004CPUIllegal instruction R
00000005CPUDivide by zero R
00000006CPUCHK instruction error R
00000007CPUTRAPV instruction error R
00000008CPUPrivilege violation error R
00000009CPUTrace error (debugging) R
0000000ACPULine 1010 Emulator error
(unimplemented instruction)
 R
0000000BCPULine 1111 Emulator error
(unimplemented instruction)
 R
0000000CCPUReserved Interrupt (e.g. for Emulator) R
0000000DCPUCoprocessor protocol violation R
0000000ECPUStack frame format error R
0000000FCPUExecute an uninitialized interrupt R
00000018CPUSpurious interrupt error R
00000019CPUAutoVector Level 1 interrupt error R
0000001ACPUAutoVector Level 2 interrupt error R
0000001BCPUAutoVector Level 3 interrupt error R
0000001CCPUAutoVector Level 4 interrupt error R
0000001DCPUAutoVector Level 5 interrupt error R
0000001ECPUAutoVector Level 6 interrupt error R
0000001FCPUAutoVector Level 7 interrupt error R
00000020CPUUninitialized TRAP #0 vector R
00000021CPUUninitialized TRAP #1 vector R
00000022CPUUninitialized TRAP #2 vector R
00000023CPUUninitialized TRAP #3 vector R
00000024CPUUninitialized TRAP #4 vector R
00000025CPUUninitialized TRAP #5 vector R
00000026CPUUninitialized TRAP #6 vector R
00000027CPUUninitialized TRAP #7 vector R
00000028CPUUninitialized TRAP #8 vector R
00000029CPUUninitialized TRAP #9 vector R
0000002ACPUUninitialized TRAP #A vector R
0000002BCPUUninitialized TRAP #B vector R
0000002CCPUUninitialized TRAP #C vector R
0000002DCPUUninitialized TRAP #D vector R
0000002ECPUUninitialized TRAP #E vector R
0000002FCPUUninitialized TRAP #F vector R
00000030CPUFPCP branch or set on unordered condition  R
00000031CPUFPCP inexact result R
00000032CPUFPCP divide by zero R
00000033CPUFPCP underflow R
00000034CPUFPCP operand error R
00000035CPUFPCP overflow R
00000036CPUFPCP signaling NAN R
00000037CPUFPCP unimplemented data type R
00000038CPUPMMU configuration error R
00000039CPUPMMU illegal configuration or operation R
0000003ACPUPMMU access level violation R
0000003CCPUUnimplemented effective address R
0000003DCPUUnimplemented integer instruction R
00008001CPUexec.library R
00008002CPUgraphics.library R
00008003CPUlayers.library R
00008004CPUintuition.library R
00008005CPUmath#?.library R
00008007CPUdos.library R
00008008CPUramlib.library R
00008009CPUicon.library R
0000800ACPUexpansion.library R
0000800BCPUdiskfont.library R
0000800CCPUutility.library R
0000800DCPUkeymap.library R
00008010CPUaudio.device R
00008011CPUconsole.device R
00008012CPUgameport.device R
00008013CPUkeyboard.device R
00008014CPUtrackdisk.device R
00008015CPUtimer.device R
00008020CPUCIA?.resource R
00008021CPUdisk.resource R
00008022CPUmisc.resource R
00008030CPUbootstrap R
00008031CPUWorkbench R
00008032CPUDiskCopy R
00008033CPUgadtools.library R
01000000exec.libraryexec.library trouble R
01000001exec.library68000 exception vector checksum (obs.) R
01000002exec.libraryExecbase checksum bad (obs.) R
01000003exec.libraryLibrary checksum failure R
01000005exec.libraryCorrupt memory list detected in FreeMem R
01000006exec.libraryNo memory for interrupt servers R
01000007exec.libraryInitStruct() of an APTR source (obs.) R
01000008exec.libraryA semaphore is in an illegal state
at ReleaseSemaphore()
 R
01000009exec.libraryFreeing memory that is already free R
0100000Aexec.libraryIllegal 680x0 exception taken (obs.) R
0100000Bexec.libraryAttempt to re-use an active IORequest R
0100000Cexec.librarySanity check on memory list failed
during AvailMem(MEMF_LARGEST)
 R
0100000Dexec.libraryIO attempted on closed IORequest R
0100000Eexec.libraryStack appears to extend out of range R
0100000Fexec.libraryMemory header not located R
01000010exec.libraryAn attempt was made to use the
old message semaphores
 R
010000FFexec.libraryAn uninitialized quick interrupt
has happened
 R
02000000graphics.librarygraphics.library trouble R
0200000Cgraphics.libraryNew graphics error R
0200000Dgraphics.libraryError freeing graphics R
02000401graphics.libraryUnsupported font description used R
02010000graphics.libraryGraphics out of memory R
02010001graphics.libraryMonitorSpec alloc, no memory R
02010002graphics.libraryNot enough memory for copperlist R
02010003graphics.libraryCopperlist is or was full R
02010004graphics.libraryCopperlist corrupt R
02010005graphics.libraryNot enough memory for copperlist header R
02010006graphics.libraryLong frame, no memory R
02010007graphics.libraryShort frame, no memory R
02010008graphics.libraryFill, no memory for TmpRas R
02010009graphics.libraryText, no memory for TmpRas R
0201000Agraphics.libraryBltBitMap, no memory R
0201000Bgraphics.libraryRegions, memory not available R
02010030graphics.libraryMakeVPort, no memory R
02011234graphics.libraryEmergency memory not available R
03000000layers.librarylayers.library trouble R
03000001layers.libraryLayers out of memory R
03010000layers.libraryNo memory for layers.library R
04000000intuition.library intuition.library trouble R
04000001intuition.libraryUnknown gadget type R
04000006intuition.libraryItem box top < RelZero R
04000009intuition.libraryOpen system-screen, unknown type R
0400000Cintuition.libraryBad State Return entering Intuition R
0400000Dintuition.libraryBad Message received by IDCMP R
0400000Eintuition.libraryWeird echo causing incomprehension R
0400000Fintuition.libraryCouldn't open the Console Device R
04000010intuition.libraryIntuition skipped obtaining a semaphore R
04000011intuition.libraryIntuition obtained a sem in bad order R
04010002intuition.libraryCreate port, no memory R
04010003intuition.libraryItem plane alloc, no memory R
04010004intuition.librarySub alloc, no memory R
04010005intuition.libraryPlane alloc, no memory R
04010007intuition.libraryOpen screen, no memory R
04010008intuition.libraryOpen screen, raster alloc, no memory R
0401000Aintuition.libraryAdd SW gadgets, no memory R
0401000Bintuition.libraryOpen window, no memory R
05000000math#?.librarymath#?.library trouble R
06000000clist.libraryclist.library trouble R
07000000dos.librarydos.library trouble R
07000002dos.libraryEndTask didn't end R
07000003dos.libraryQpkt failure R
07000004dos.libraryUnexpected packet received R
07000005dos.libraryFreevec failed R
07000006dos.libraryDisk block sequence error R
07000007dos.libraryBitmap corrupt R
07000008dos.libraryKey already free R
07000009dos.libraryInvalid checksum R
0700000Ados.libraryDisk Error R
0700000Bdos.libraryKey out of range R
0700000Cdos.libraryBad overlay R
0700000Ddos.libraryInvalid init packet for CLI/shell R
0700000Edos.libraryA filehandle was closed more than once R
07010001dos.libraryNo memory at startup R
08000000ramlib.libraryramlib.library trouble R
08000001ramlib.libraryBad Segment List
(overlays in library segment)
 R
09000000icon.libraryicon.library trouble R
0A000000expansion.libraryexpansion.library trouble R
0A000001expansion.libraryFreeed free region R
0B000000diskfont.librarydiskfont.library trouble R
10000000audio.deviceAudio device trouble R
11000000console.devicecolsole.device trouble R
11000001console.deviceConsole can't open initial window R
12000000gameport.devicegameport.device trouble R
13000000keyboard.devicekeyboard.device trouble R
14000000trackdisk.devicetrackdisk.device trouble R
14000001trackdisk.deviceCalibrate: seek error R
14000002trackdisk.deviceDelay: error on timer wait R
15000000timer.devicetimer.device trouble R
15000001timer.deviceBad request R
15000002timer.devicePower supply -- no 50/60Hz ticks R
20000000CIA?.resourceCIA?.resource trouble R
21000000disk.resourcedisk.resource trouble R
21000001disk.resourceGet unit: already has disk R
21000002disk.resourceInterrupt: no active unit R
22000000misc.resourcemisc.resource trouble R
30000000bootstrapBootstrap trouble R
30000001bootstrapBoot code returned an error R
30018002bootstrapGraphics.library booterror
(no memory for Bootpicture)
 R
31000000WorkbenchWorkbench trouble R
31000001WorkbenchBad startup message 1 (3.0);
no fonts available (2.0)
 R
31000002WorkbenchBad startup message 2 R
31000003WorkbenchBad IO message (hacker code?) R
31010004WorkbenchWBInitPotionAllocDrawer R
31010005WorkbenchWBCreateWBMenusCreateMenus1 R
31010006WorkbenchWBCreateWBMenusCreateMenus2 R
31010007WorkbenchWBLayoutWBMenusLayoutMenus R
31010008WorkbenchWBAddToolMenuItem R
31010009WorkbenchGadTools broken OR WBReLayoutToolMenu R
3101000AWorkbenchWBInitTimer R
3101000BWorkbenchWBInitLayerDemon R
3101000CWorkbenchWBInitWbGels R
3101000DWorkbenchWBInitScreenAndWindows1 R
3101000EWorkbenchWBInitScreenAndWindows2 R
3101000FWorkbenchWBInitScreenAndWindows3 R
31010010WorkbenchWBMAlloc R
31038001Workbenchexec.library R
31038002Workbenchgraphics.library R
31038003Workbenchlayers.library R
31038004Workbenchintuition.library R
31038005Workbenchmath#?.library R
31038007Workbenchdos.library R
31038008Workbenchramlib.library R
31038009Workbenchicon.library error while LoadWB R
31038010Workbenchaudio.device R
31038011Workbenchconsole.device R
31038012Workbenchgameport.device R
31038013Workbenchkeyboard.device R
31038014Workbenchtrackdisk.device R
31038015Workbenchtimer.device R
31038020WorkbenchCIA?.resource R
31038021Workbenchdisk.resource R
31038022Workbenchmisc.resource R
31038030Workbenchbootstrap R
31038031WorkbenchWorkbench R
31038032WorkbenchDiskCopy R
31038033Workbenchgadtools.library R
32000000DiskCopyDiskCopy trouble R
33000000gadtools.librarygadtools.library trouble R
34000000utility.libraryutility.library trouble R
35000000UNKNOWNForeign Hard/Software or
LawBreaker demonstration alert
 R
35010100UNKNOWNNo Retina hardware present R
35010110UNKNOWNRetina does not have any memory at all R
35010111UNKNOWNTried to free memory although
no memory is in use
 R
35010112UNKNOWNTried to free memory which has
not been allocated
 R
35010113UNKNOWNNo Amiga memory for memory listnode R
35010114UNKNOWNStill some memory in use
at library expunge
 R
35010115UNKNOWNRetina internal R
35010116UNKNOWNRetina internal R
35010117UNKNOWNRetina internal R
35010121UNKNOWNTried to remove a library
internal monitor
 R
35010122UNKNOWNLIB_Expunge and not all monitors removed R
35010123UNKNOWNRetina internal R
36000008UNKNOWNHDMem: AddTask() in virtual
memory - refused
 R
36000009UNKNOWNHDMem: RemTask() in virtual
memory - refused
 R
3600000AUNKNOWNHDMem: AddIntServer() in virtual
memory - refused
 R
3600000BUNKNOWNHDMem: RemIntServer() in virtual
memory - refused
 R
3600000CUNKNOWNHDMem: SetIntVector() in virtual
memory - refused
 R
3600000DUNKNOWNHDMem: Access beyond limits - task held R
80000000CPUNo alert occured D
80000002CPUHardware bus fault/access error D
80000003CPUIllegal address access D
80000004CPUIllegal instruction D
80000005CPUDivide by zero D
80000006CPUCheck instruction error D
80000007CPUTrapV instruction error D
80000008CPUPrivilege violation error D
80000009CPUTrace error D
8000000ACPULine 1010 Emulator error D
8000000BCPULine 1111 Emulator error D
8000000CCPUEmulator interrupt D
8000000DCPUCoprocessor protocol violation D
8000000ECPUStack frame format error D
80000018CPUSpurious interrupt error D
80000019CPUAutoVector Level 1 interrupt error D
8000001ACPUAutoVector Level 2 interrupt error D
8000001BCPUAutoVector Level 3 interrupt error D
8000001CCPUAutoVector Level 4 interrupt error D
8000001DCPUAutoVector Level 5 interrupt error D
8000001ECPUAutoVector Level 6 interrupt error D
8000001FCPUAutoVector Level 7 interrupt error D
80000030CPUFPCP branch or set on unordered condition D
80000031CPUFPCP inexact result D
80000032CPUFPCP divide by zero D
80000033CPUFPCP underflow D
80000034CPUFPCP operand error D
80000035CPUFPCP owerflow D
80000036CPUFPCP signaling NAN D
80000037CPUFPCP unimplemented data type D
80000038CPUPMMU configuration D
80000039CPUPMMU illegal configuration D
8000003ACPUPMMU access level violation D
8000003CCPUUnimplemented effective address D
8000003DCPUUnimplemented integer instruction D
80008001CPUexec.library D
80008002CPUgraphics.library D
80008003CPUlayers.library D
80008004CPUintuition.library D
80008005CPUmath#?.library D
80008007CPUdos.library D
80008008CPUramlib.library D
80008009CPUicon.library D
8000800ACPUexpansion.library D
8000800BCPUdiskfont.library D
8000800CCPUutility.library D
8000800DCPUkeymap.library D
80008010CPUaudio.device D
80008011CPUconsole.device D
80008012CPUgameport.device D
80008013CPUkeyboard.device D
80008014CPUtrackdisk.device D
80008015CPUtimer.device D
80008020CPUCIA?.resource D
80008021CPUdisk.resource D
80008022CPUmisc.resource D
80008030CPUbootstrap D
80008031CPUWorkbench D
80008032CPUDiskCopy D
80008033CPUgadtools.library D
800A0000CPUCannot close device D
800B0000CPUProcess creation failed D
81000000exec.libraryexec.library trouble D
81000001exec.library68000 exception vector checksum D
81000002exec.libraryExecbase checksum bad D
81000003exec.libraryLibrary checksum failure D
81000004exec.libraryNo memory to make lib D
81000005exec.libraryCorrupt memory list detected in FreeMem D
81000006exec.libraryNo memory for interrupt servers D
81000007exec.libraryInitStruct() of an APTR source D
81000008exec.libraryA semaphore is in an illegal state D
81000009exec.libraryFreeing memory that is already free D
8100000Aexec.libraryIllegal 680x0 exception taken (Bogus) D
8100000Bexec.libraryAttempt to reuse active IORequest D
8100000Cexec.librarySanity check on memory list failed D
8100000Dexec.libraryIO attempted on closed IORequest D
8100000Eexec.libraryStack appears to extend out of range D
8100000Fexec.libraryMemory header not located D
81000010exec.libraryAn attempt was made to use
old message semaphores
 D
810000FFexec.libraryA quick interrupt occurred to
an uninitialized vector
 D
82000000graphics.librarygraphics.library trouble D
8200000Cgraphics.libraryNew graphics error D
8200000Dgraphics.libraryError freeing graphics D
82000401graphics.libraryUnsupported font description used D
82010000graphics.libraryGraphics out of memory D
82010001graphics.libraryCopperDisplayList, no memory D
82010002graphics.libraryCopperInstructionList, no memory D
82010003graphics.libraryCopper list overload D
82010004graphics.libraryCopper intermediate list overload D
82010005graphics.libraryCopperListHead, no memory D
82010006graphics.libraryLong frame, no memory D
82010007graphics.libraryShort frame, no memory D
82010008graphics.libraryNo memory for flood fill D
82010009graphics.libraryText, no memory for TmpRas D
8201000Agraphics.libraryBltBitMap, no memory D
8201000Bgraphics.libraryRegions, memory not available D
82010030graphics.libraryMakeVPort, no memory D
82011234graphics.libraryEmergency memory not available D
83000000layers.librarylayers.library trouble D
83000001layers.librarylayers, no memory D
83010000layers.libraryLayers checksumerror in memory D
83010001layers.libraryLayersNoMem D
84000000intuition.libraryintuition.library trouble D
84000001intuition.libraryUnknown gadget type D
84010002intuition.libraryNo memory to create port D
84010003intuition.libraryItem plane alloc, no memory D
84010004intuition.librarySub alloc, no memory D
84010005intuition.libraryPlane alloc, no memory D
84000006intuition.libraryItem box top < RelZero D
84010007intuition.libraryNo memory to open screen D
84010008intuition.libraryOpen screen, Raster alloc, no memory D
84000009intuition.libraryOpen sys screen, unknown type D
8401000Aintuition.libraryAdd SW gadgets, no memory D
8401000Bintuition.libraryNo memory to open window D
8400000Cintuition.libraryBad State Return entering Intuition D
8400000Dintuition.libraryBad Message received by IDCMP D
8400000Eintuition.libraryWeird echo causing incomprehension D
8400000Fintuition.libraryCouldn't open the Console Device D
84000010intuition.libraryIntuition skipped obtaining a semaphore D
84000011intuition.libraryIntuition obtained a semaphore
in bad order
 D
84010002intuition.libraryCreate port, no memory D
84010003intuition.libraryItem plane alloc, no memory D
84010004intuition.librarySub alloc, no memory D
84010005intuition.libraryPlane alloc, no memory D
84010007intuition.libraryOpen screen, no memory D
84010008intuition.libraryOpen screen, raster alloc, no memory D
8401000Aintuition.libraryAdd SW gadgets, no memory D
8401000Bintuition.libraryOpen window, no memory D
85000000math#?.librarymath#?.library trouble D
87000000dos.librarydos.library trouble D
87000002dos.libraryEndTask didn't end D
87000003dos.libraryQpkt failure D
87000004dos.libraryUnexpected packet received D
87000005dos.libraryFreevec failed D
87000006dos.libraryDisk block sequence error D
87000007dos.libraryBitmap corrupt D
87000008dos.libraryKey already free D
87000009dos.libraryInvalid checksum D
8700000Ados.libraryDisk Error D
8700000Bdos.libraryKey out of range D
8700000Cdos.libraryBad overlay D
8700000Ddos.libraryInvalid init packet for CLI/shell D
8700000Edos.libraryA filehandle was closed more than once D
87010001dos.libraryNo memory at startup D
88000000ramlib.libraryramlib.library trouble D
88000001ramlib.libraryOverlays are illegal for
library segments
 D
89000000icon.libraryicon.library trouble D
8A000000expansion.libraryexpansion.library trouble D
8A000001expansion.libraryFreeed free region D
8B000000diskfont.librarydiskfont.library trouble D
A1000000disk.resourcedisk.resource trouble D
A1000001disk.resourceGet unit: already has disk D
A1000002disk.resourceInterrupt: no active unit D
A2000000misc.resourcemisc.resource trouble D
B1000000WorkbenchWorkbench trouble D
B1000001WorkbenchNo fonts available D
B1000002WorkbenchBad startup message 2 D
B1000003WorkbenchBad IO message (hacker code?) D
B1010009WorkbenchGadTools broken? D
B2000000DiskCopyDiskCopy trouble D
B3000000gadtools.librarygadtools.library trouble D
B6000001UNKNOWNHDMem: Side change from
supervisor mode tried
 D
B6000002UNKNOWNHDMem: Out of memory when
creating message port
 D
B6000003UNKNOWNHDMem: Out of memory when
creating message
 D