Asembler procesora 6502     Różne procedury      Kompilacja


Aby sprawdzić działanie wszystkich poniższych procedur, były one odpowiednio implementowane
w kodzie programu, który służy do obsługi konsoli NES (Famicom). Polegało to na: umieszczeniu
kodu danej procedury za główną pętlą programu, zdefiniowaniu wszystkich zmiennych używanych
przez daną procedurę, ustawieniu dowolnych wartości argumentów wejściowych oraz wykonaniu
rozgałęzienia do danej procedury. Następnie sprawdza się, czy dane wyjściowe z procedury
zgadzają się z oczekiwanym rezultatem.

Konwersja danych:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
ConBDKonwersja bajtu do systemu DEC-ASCIIZAtextbuf1x
ConBDs Konwersja bajtu do systemu DEC-ASCIIZ (szybka) Atextbuf-
Con8DKonwersja 8-bitów do systemu DEC-ASCIIZvar0textbuf-
ConWDKonwersja słowa (16-bit) do systemu DEC-ASCIIZ[var0, var1]textbuf1x
Con16DKonwersja 16-bitów do systemu DEC-ASCIIZ[var0, var1]textbuf-
Con24DKonwersja 24-bitów do systemu DEC-ASCIIZ[var0, var1, var2]textbuf-
Con32DKonwersja 32-bitów do systemu DEC-ASCIIZ[var0, var1, var2, var3] textbuf-
ConBOKonwersja bajtu do systemu OCT-ASCIIZAtextbuf1x
ConBOsKonwersja bajtu do systemu OCT-ASCIIZ (szybka)Atextbuf-
Con8OKonwersja 8-bitów do systemu OCT-ASCIIZvar0textbuf-
Con16OKonwersja 16-bitów do systemu OCT-ASCIIZ[var0, var1]textbuf-
Con24OKonwersja 24-bitów do systemu OCT-ASCIIZ[var0, var1, var2]textbuf-
Con32OKonwersja 32-bitów do systemu OCT-ASCIIZ[var0, var1, var2, var3]textbuf-
ConBHKonwersja bajtu do systemu HEX-ASCIIZAtextbuf-
ConBBKonwersja bajtu do systemu BIN-ASCIIZAtextbuf-

Operacje matematyczne:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
Add168Dodawanie bajtu NN do słowa:
[16] + [8] = [16]
[var0, var1] + NN[var0, var1]-
Add1616 Dodawanie 2 słów: [16] + [16] = [16][var0, var1] + [var2, var3] [var0, var1]-
Add248Dodawanie bajtu NN do wartości
24-bitowej: [24] + [8] = [24]
[var0, var1, var2] + NN[var0, var1, var2]-
Add2416Dodawanie słowa do wartości
24-bitowej: [24] + [16] = [24]
[var0, var1, var2]
+ [var3, var4]
[var0, var1, var2]-
Add2424Dodawanie 2 wartości 24-bitowych:
[24] + [24] = [24]
[var0, var1, var2]
+ [var3, var4, var5]
[var0, var1, var2]-
Add328Dodawanie bajtu NN do wartości
32-bitowej: [32] + [8] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
+ NN
[var0, var1, var2, var3]-
Add3216Dodawanie słowa do wartości
32-bitowej: [32] + [16] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
+ [var4, var5]
[var0, var1, var2, var3]-
Add3224Dodawanie wartości 24-bitowej do
wartości 32-bitowej: [32] + [24] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
+ [var4, var5, var6]
[var0, var1, var2, var3]-
Add3232Dodawanie 2 wartości 32-bitowych:
[32] + [32] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
+ [var4, var5, var6, var7]
[var0, var1, var2, var3]-
Sub168Odejmowanie bajtu NN od słowa:
[16] - [8] = [16]
[var0, var1] - NN[var0, var1]-
Sub1616Odejmowanie 2 słów: [16] - [16] = [16][var0, var1] - [var2, var3][var0, var1]-
Sub248Odejmowanie bajtu NN od wartości
24-bitowej: [24] - [8] = [24]
[var0, var1, var2] - NN[var0, var1, var2]-
Sub2416Odejmowanie słowa od wartości
24-bitowej: [24] - [16] = [24]
[var0, var1, var2]
- [var3, var4]
[var0, var1, var2]-
Sub2424Odejmowanie 2 wartości 24-bitowych:
[24] - [24] = [24]
[var0, var1, var2]
- [var3, var4, var5]
[var0, var1, var2]-
Sub328Odejmowanie bajtu NN od wartości
32-bitowej: [32] - [8] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
- NN
[var0, var1, var2, var3]-
Sub3216Odejmowanie słowa od wartości
32-bitowej: [32] - [16] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
- [var4, var5]
[var0, var1, var2, var3]-
Sub3224Odejmowanie wartości 24-bitowej od
wartości 32-bitowej: [32] - [24] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
- [var4, var5, var6]
[var0, var1, var2, var3]-
Sub3232Odejmowanie 2 wartości 32-bitowych:
[32] - [32] = [32]
[var0, var1, var2, var3]
- [var4, var5, var6, var7]
[var0, var1, var2, var3]-
Mul88Mnożenie 2 bajtów: [8] * [8] = [16]var0 * var1[var0, var1]-
Mul1616Mnożenie 2 słów: [16] * [16] = [32][var2, var3] * [var4, var5][var0, var1, var2, var3]-
Div88Dzielenie 2 bajtów: [8] / [8] = [8] + [8]var0 / var1var0 + A-
Div1616Dzielenie 2 słów: [16] / [16] = [16] + [16] [var0, var1] / [var2, var3][var0, var1] + [var4, var5] -

Inne:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
LenStrLiczenie znaków w ciągu ASCIIZtextbufX-
DelZeroUsuwanie zbędnych zer z wartości ASCIIZtextbuftextbuf-
ClrZeroZamienianie zbędnych zer w wartości ASCIIZ na spacjetextbuftextbuf-
CPUtype Generowanie ciągu ASCIIZ z typem procesora (NMOS/CMOS) -textbuf-
RegPGenerowanie ciągu ASCIIZ z wartościami flag rejestru PPtextbuf2x

Objaśnienia:
A - akumulator (Accumulator)
X - rejestr indeksujący (X index)
P - rejestr stanu (Processor status)
var - zmienna 8-bitowa (RAM)
[var0, var1] - wartość 16-bitowa: var0/var1 - starszy/młodszy bajt
[var0, var1, var2, var3] - wartość 32-bitowa: var0/var3 - najstarszy/najmłodszy bajt
textbuf - pamięć dla danych wejściowych/wyjściowych (RAM)


 ConBD: lda  #$00   ;bajt do konwersji
    ldx  #$00
ConBD0: ldy  #$2F
    clc
    adc  ConBD2,X
ConBD1: iny
    sec
    sbc  ConBD2,X
    cmp  ConBD2,X
    bcs  ConBD1
    pha       ;odkładanie A na stos
    tya
    sta  textbuf,X
    pla       ;przywracanie A ze stosu
    inx
    cpx  #$03
    bne  ConBD0
    lda  #$00
    sta  textbuf,X ;wyjście danych
    rts
ConBD2: .db  $64,$0A,$01

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 40 B, linii kodu: 21
 ConBDs: lda  #$00   ;bajt do konwersji
     ldy  #$2F
     ldx  #$3A
     sec
ConBDs0: iny
     sbc  #$64
     bcs  ConBDs0
ConBDs1: dex
     adc  #$0A
     bmi  ConBDs1
     adc  #$2F
     sty  textbuf
     stx  textbuf+1
     sta  textbuf+2
     lda  #$00
     sta  textbuf+3 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 17
 Con8D: lda  #$00
    sta  var0   ;bajt do konwersji
    ldx  #$02   ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con8D0: ldy  #$09   ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
    lda  #$00
    clc
Con8D1: rol  A
    cmp  #$0A
    bcc  Con8D2
    sbc  #$0A
Con8D2: rol  var0
    dey
    bne  Con8D1
    clc
    adc  #$30
    sta  textbuf,X
    dex
    bpl  Con8D0
    sty  textbuf+3 ;wyjście danych
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 20
 ConWD: lda  #$00
    sta  var0   ;starszy bajt do konwersji
    lda  #$00
    sta  var1   ;młodszy bajt do konwersji
    lda  #$00
    ldx  #$05
ConWD0: sta  textbuf,X
    dex
    bpl  ConWD0
    ldx  #$10
ConWD1: asl  var1
    rol  var0
    txa
    pha       ;odkładanie A na stos
    ldx  #$04
ConWD2: ldy  textbuf,X
    lda  ConWD4,Y
    rol  A
    sta  textbuf,X
    dex
    bne  ConWD2
    rol  textbuf
    pla       ;przywracanie A ze stosu
    tax
    dex
    bne  ConWD1
ConWD3: lda  textbuf,X
    clc
    adc  #$30
    sta  textbuf,X ;wyjście danych
    inx
    cpx  #$05
    bne  ConWD3
    rts
ConWD4: .db  $00,$01,$02,$03,$04,$80,$81,$82,$83,$84

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "65535" ($FFFF)
;Rozmiar: 78 B, linii kodu: 35
 Con16D: lda  #$00
     sta  var0   ;starszy bajt do konwersji
     lda  #$00
     sta  var1   ;młodszy bajt do konwersji
     ldx  #$04   ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con16D0: ldy  #$11   ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
     lda  #$00
     clc
Con16D1: rol  A
     cmp  #$0A
     bcc  Con16D2
     sbc  #$0A
Con16D2: rol  var1
     rol  var0
     dey
     bne  Con16D1
     clc
     adc  #$30
     sta  textbuf,X
     dex
     bpl  Con16D0
     sty  textbuf+5 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "65535" ($FFFF)
;Rozmiar: 46 B, linii kodu: 23
 Con24D: lda  #$00
     sta  var0   ;najstarszy bajt do konwersji
     lda  #$00
     sta  var1
     lda  #$00
     sta  var2   ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldx  #$07   ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con24D0: ldy  #$19   ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
     lda  #$00
     clc
Con24D1: rol  A
     cmp  #$0A
     bcc  Con24D2
     sbc  #$0A
Con24D2: rol  var2
     rol  var1
     rol  var0
     dey
     bne  Con24D1
     clc
     adc  #$30
     sta  textbuf,X
     dex
     bpl  Con24D0
     sty  textbuf+8 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "16777215" ($FFFFFF)
;Rozmiar: 54 B, linii kodu: 26
 Con32D: lda  #$00
     sta  var0    ;najstarszy bajt do konwersji
     lda  #$00
     sta  var1
     lda  #$00
     sta  var2
     lda  #$00
     sta  var3    ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldx  #$09    ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con32D0: ldy  #$21    ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
     lda  #$00
     clc
Con32D1: rol  A
     cmp  #$0A
     bcc  Con32D2
     sbc  #$0A
Con32D2: rol  var3
     rol  var2
     rol  var1
     rol  var0
     dey
     bne  Con32D1
     clc
     adc  #$30
     sta  textbuf,X
     dex
     bpl  Con32D0
     sty  textbuf+10 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "4294967295" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 62 B, linii kodu: 29
 ConBO: lda  #$00   ;bajt do konwersji
    ldx  #$00
ConBO0: ldy  #$2F
    clc
    adc  ConBO2,X
ConBO1: iny
    sec
    sbc  ConBO2,X
    cmp  ConBO2,X
    bcs  ConBO1
    pha       ;odkładanie A na stos
    tya
    sta  textbuf,X
    pla       ;przywracanie A ze stosu
    inx
    cpx  #$03
    bne  ConBO0
    lda  #$00
    sta  textbuf,X ;wyjście danych
    rts
ConBO2: .db  $40,$08,$01

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 40 B, linii kodu: 21
 ConBOs: lda  #$00   ;bajt do konwersji
     ldy  #$2F
     ldx  #$38
     sec
ConBOs0: iny
     sbc  #$40
     bcs  ConBOs0
ConBOs1: dex
     adc  #$08
     bmi  ConBOs1
     adc  #$2F
     sty  textbuf
     stx  textbuf+1
     sta  textbuf+2
     lda  #$00
     sta  textbuf+3 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 17
 Con8O: lda  #$00
    sta  var0   ;bajt do konwersji
    ldx  #$02   ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con8O0: ldy  #$09   ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
    lda  #$00
    clc
Con8O1: rol  A
    cmp  #$08
    bcc  Con8O2
    sbc  #$08
Con8O2: rol  var0
    dey
    bne  Con8O1
    clc
    adc  #$30
    sta  textbuf,X
    dex
    bpl  Con8O0
    sty  textbuf+3 ;wyjście danych
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 20
 Con16O: lda  #$00
     sta  var0   ;starszy bajt do konwersji
     lda  #$00
     sta  var1   ;młodszy bajt do konwersji
     ldx  #$05   ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con16O0: ldy  #$11   ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
     lda  #$00
     clc
Con16O1: rol  A
     cmp  #$08
     bcc  Con16O2
     sbc  #$08
Con16O2: rol  var1
     rol  var0
     dey
     bne  Con16O1
     clc
     adc  #$30
     sta  textbuf,X
     dex
     bpl  Con16O0
     sty  textbuf+6 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "177777" ($FFFF)
;Rozmiar: 46 B, linii kodu: 23
 Con24O: lda  #$00
     sta  var0   ;najstarszy bajt do konwersji
     lda  #$00
     sta  var1
     lda  #$00
     sta  var2   ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldx  #$07   ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con24O0: ldy  #$19   ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
     lda  #$00
     clc
Con24O1: rol  A
     cmp  #$08
     bcc  Con24O2
     sbc  #$08
Con24O2: rol  var2
     rol  var1
     rol  var0
     dey
     bne  Con24O1
     clc
     adc  #$30
     sta  textbuf,X
     dex
     bpl  Con24O0
     sty  textbuf+8 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "77777777" ($FFFFFF)
;Rozmiar: 54 B, linii kodu: 26
 Con32O: lda  #$00
     sta  var0    ;najstarszy bajt do konwersji
     lda  #$00
     sta  var1
     lda  #$00
     sta  var2
     lda  #$00
     sta  var3    ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldx  #$0A    ;maksymalna liczba cyfr (-1 cyfra)
Con32O0: ldy  #$21    ;liczba bitów do konwersji (+1 bit)
     lda  #$00
     clc
Con32O1: rol  A
     cmp  #$08
     bcc  Con32O2
     sbc  #$08
Con32O2: rol  var3
     rol  var2
     rol  var1
     rol  var0
     dey
     bne  Con32O1
     clc
     adc  #$30
     sta  textbuf,X
     dex
     bpl  Con32O0
     sty  textbuf+11 ;wyjście danych
     rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "37777777777" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 62 B, linii kodu: 29
 ConBH: lda  #$00   ;bajt do konwersji
    ldx  #$00
ConBH0: tay
    cpx  #$00
    bne  ConBH1
    and  #$F0
    ror  A
    ror  A
    ror  A
    ror  A
ConBH1: and  #$0F
    clc
    adc  #$30
    cmp  #$3A
    bmi  ConBH2
    clc
    adc  #$07   ;adc #$27 - małe litery (a-f)
ConBH2: sta  textbuf,X
    tya
    inx
    cpx  #$02
    bne  ConBH0
    lda  #$00
    sta  textbuf,X ;wyjście danych
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "FF" ($FF)
;Procedura generuje duże lub małe litery (a-f)
;Rozmiar: 42 B, linii kodu: 25
 ConBB: lda  #$00   ;bajt do konwersji
    ldx  #$00
ConBB0: rol  A
    tay
    lda  #$30
    bcc  ConBB1
    lda  #$31
ConBB1: sta  textbuf,X
    tya
    inx
    cpx  #$08   ;liczba bitów do konwersji
    bne  ConBB0
    lda  #$00
    sta  textbuf,X ;wyjście danych
    rts

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "11111111" ($FF)
;Rozmiar: 27 B, linii kodu: 15
 Add168: clc
     lda  var1  ;młodszy bajt słowa
     adc  #$01  ;bajt NN
     sta  var1  ;młodszy bajt wyniku
     bcc  Add168a
     inc  var0  ;starszy bajt słowa/wyniku
Add168a: rts      ;Z=1 i C=1 jeśli wynik >65535

;Rozmiar: 15 B, linii kodu: 7

Add168: clc lda var1 ;młodszy bajt słowa adc #$01 ;bajt NN sta var1 ;młodszy bajt wyniku lda var0 ;starszy bajt słowa adc #$00 sta var0 ;starszy bajt wyniku rts ;C=1 jeśli wynik >65535 ;Rozmiar: 18 B, linii kodu: 8
Add1616: clc
     lda  var1 ;młodszy bajt 1 słowa
     adc  var3 ;młodszy bajt 2 słowa
     sta  var1 ;młodszy bajt wyniku
     lda  var0 ;starszy bajt 1 słowa
     adc  var2 ;starszy bajt 2 słowa
     sta  var0 ;starszy bajt wyniku
     rts     ;C=1 jeśli wynik >65535

;Rozmiar: 20 B, linii kodu: 8
 Add248: clc
     lda  var2  ;najmłodszy bajt wartości
     adc  #$01  ;bajt NN
     sta  var2  ;najmłodszy bajt wyniku
     bcc  Add248a
     inc  var1
     bne  Add248a
     inc  var0  ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Add248a: rts      ;Z=1 i C=1 jeśli wynik >16777215

;Rozmiar: 20 B, linii kodu: 9

Add248: clc lda var2 ;najmłodszy bajt wartości adc #$01 ;bajt NN sta var2 ;najmłodszy bajt wyniku lda var1 adc #$00 sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości adc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=1 jeśli wynik >16777215 ;Rozmiar: 26 B, linii kodu: 11
 Add2416: clc
     lda  var2   ;najmłodszy bajt wartości
     adc  var4   ;młodszy bajt słowa
     sta  var2   ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var1
     adc  var3   ;starszy bajt słowa
     sta  var1
     bcc  Add2416a
     inc  var0   ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Add2416a: rts       ;Z=1 i C=1 jeśli wynik >16777215

;Rozmiar: 25 B, linii kodu: 10

Add2416: clc lda var2 ;najmłodszy bajt wartości adc var4 ;młodszy bajt słowa sta var2 ;najmłodszy bajt wyniku lda var1 adc var3 ;starszy bajt słowa sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości adc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=1 jeśli wynik >16777215 ;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 11
Add2424: clc
     lda  var2 ;najmłodszy bajt 1 wartości
     adc  var5 ;najmłodszy bajt 2 wartości
     sta  var2 ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var1
     adc  var4
     sta  var1
     lda  var0 ;najstarszy bajt 1 wartości
     adc  var3 ;najstarszy bajt 2 wartości
     sta  var0 ;najstarszy bajt wyniku
     rts     ;C=1 jeśli wynik >16777215

;Rozmiar: 29 B, linii kodu: 11
 Add328: clc
     lda  var3  ;najmłodszy bajt wartości
     adc  #$01  ;bajt NN
     sta  var3  ;najmłodszy bajt wyniku
     bcc  Add328a
     inc  var2
     bne  Add328a
     inc  var1
     bne  Add328a
     inc  var0  ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Add328a: rts      ;Z=1 i C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 25 B, linii kodu: 11

Add328: clc lda var3 ;najmłodszy bajt wartości adc #$01 ;bajt NN sta var3 ;najmłodszy bajt wyniku lda var2 adc #$00 sta var2 lda var1 adc #$00 sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości adc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=1 jeśli wynik >4294967295 ;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 14
 Add3216: clc
     lda  var3   ;najmłodszy bajt wartości
     adc  var5   ;młodszy bajt słowa
     sta  var3   ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     adc  var4   ;starszy bajt słowa
     sta  var2
     bcc  Add3216a
     inc  var1
     bne  Add3216a
     inc  var0   ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Add3216a: rts       ;Z=1 i C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 12

Add3216: clc lda var3 ;najmłodszy bajt wartości adc var5 ;młodszy bajt słowa sta var3 ;najmłodszy bajt wyniku lda var2 adc var4 ;starszy bajt słowa sta var2 lda var1 adc #$00 sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości adc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=1 jeśli wynik >4294967295 ;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 14
 Add3224: clc
     lda  var3   ;najmłodszy bajt 1 wartości
     adc  var6   ;najmłodszy bajt 2 wartości
     sta  var3   ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     adc  var5
     sta  var2
     lda  var1
     adc  var4   ;najstarszy bajt 2 wartości
     sta  var1
     bcc  Add3224a
     inc  var0   ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku
Add3224a: rts       ;Z=1 i C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 13

Add3224: clc lda var3 ;najmłodszy bajt 1 wartości adc var6 ;najmłodszy bajt 2 wartości sta var3 ;najmłodszy bajt wyniku lda var2 adc var5 sta var2 lda var1 adc var4 ;najstarszy bajt 2 wartości sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt 1 wartości adc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=1 jeśli wynik >4294967295 ;Rozmiar: 37 B, linii kodu: 14
Add3232: clc
     lda  var3 ;najmłodszy bajt 1 wartości
     adc  var7 ;najmłodszy bajt 2 wartości
     sta  var3 ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     adc  var6
     sta  var2
     lda  var1
     adc  var5
     sta  var1
     lda  var0 ;najstarszy bajt 1 wartości
     adc  var4 ;najstarszy bajt 2 wartości
     sta  var0 ;najstarszy bajt wyniku
     rts     ;C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 14
 Sub168: sec
     lda  var1  ;młodszy bajt słowa
     sbc  #$01  ;bajt NN
     sta  var1  ;młodszy bajt wyniku
     bcs  Sub168a
     dec  var0  ;starszy bajt słowa/wyniku
Sub168a: rts

;Rozmiar: 15 B, linii kodu: 7

Sub168: sec lda var1 ;młodszy bajt słowa sbc #$01 ;bajt NN sta var1 ;młodszy bajt wyniku lda var0 ;starszy bajt słowa sbc #$00 sta var0 ;starszy bajt wyniku rts ;C=0 jeśli wynik <0 ;Rozmiar: 18 B, linii kodu: 8
Sub1616: sec
     lda  var1 ;młodszy bajt 1 słowa
     sbc  var3 ;młodszy bajt 2 słowa
     sta  var1 ;młodszy bajt wyniku
     lda  var0 ;starszy bajt 1 słowa
     sbc  var2 ;starszy bajt 2 słowa
     sta  var0 ;starszy bajt wyniku
     rts     ;C=0 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 20 B, linii kodu: 8
 Sub248: sec
     lda  var2  ;najmłodszy bajt wartości
     sbc  #$01  ;bajt NN
     sta  var2  ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var1
     sbc  #$00
     sta  var1
     bcs  Sub248a
     dec  var0  ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Sub248a: rts

;Rozmiar: 23 B, linii kodu: 10

Sub248: sec lda var2 ;najmłodszy bajt wartości sbc #$01 ;bajt NN sta var2 ;najmłodszy bajt wyniku lda var1 sbc #$00 sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości sbc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=0 jeśli wynik <0 ;Rozmiar: 26 B, linii kodu: 11
 Sub2416: sec
     lda  var2   ;najmłodszy bajt wartości
     sbc  var4   ;młodszy bajt słowa
     sta  var2   ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var1
     sbc  var3   ;starszy bajt słowa
     sta  var1
     bcs  Sub2416a
     dec  var0   ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Sub2416a: rts

;Rozmiar: 25 B, linii kodu: 10

Sub2416: sec lda var2 ;najmłodszy bajt wartości sbc var4 ;młodszy bajt słowa sta var2 ;najmłodszy bajt wyniku lda var1 sbc var3 ;starszy bajt słowa sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości sbc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=0 jeśli wynik <0 ;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 11
Sub2424: sec
     lda  var2 ;najmłodszy bajt 1 wartości
     sbc  var5 ;najmłodszy bajt 2 wartości
     sta  var2 ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var1
     sbc  var4
     sta  var1
     lda  var0 ;najstarszy bajt 1 wartości
     sbc  var3 ;najstarszy bajt 2 wartości
     sta  var0 ;najstarszy bajt wyniku
     rts     ;C=0 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 29 B, linii kodu: 11
 Sub328: sec
     lda  var3  ;najmłodszy bajt wartości
     sbc  #$01  ;bajt NN
     sta  var3  ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     sbc  #$00
     sta  var2
     lda  var1
     sbc  #$00
     sta  var1
     bcs  Sub328a
     dec  var0  ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Sub328a: rts

;Rozmiar: 31 B, linii kodu: 13

Sub328: sec lda var3 ;najmłodszy bajt wartości sbc #$01 ;bajt NN sta var3 ;najmłodszy bajt wyniku lda var2 sbc #$00 sta var2 lda var1 sbc #$00 sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości sbc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=0 jeśli wynik <0 ;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 14
 Sub3216: sec
     lda  var3   ;najmłodszy bajt wartości
     sbc  var5   ;młodszy bajt słowa
     sta  var3   ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     sbc  var4   ;starszy bajt słowa
     sta  var2
     lda  var1
     sbc  #$00
     sta  var1
     bcs  Sub3216a
     dec  var0   ;najstarszy bajt wartości/wyniku
Sub3216a: rts

;Rozmiar: 33 B, linii kodu: 13

Sub3216: sec lda var3 ;najmłodszy bajt wartości sbc var5 ;młodszy bajt słowa sta var3 ;najmłodszy bajt wyniku lda var2 sbc var4 ;starszy bajt słowa sta var2 lda var1 sbc #$00 sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt wartości sbc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=0 jeśli wynik <0 ;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 14
 Sub3224: sec
     lda  var3   ;najmłodszy bajt 1 wartości
     sbc  var6   ;najmłodszy bajt 2 wartości
     sta  var3   ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     sbc  var5
     sta  var2
     lda  var1
     sbc  var4   ;najstarszy bajt 2 wartości
     sta  var1
     bcs  Sub3224a
     dec  var0   ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku
Sub3224a: rts

;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 13

Sub3224: sec lda var3 ;najmłodszy bajt 1 wartości sbc var6 ;najmłodszy bajt 2 wartości sta var3 ;najmłodszy bajt wyniku lda var2 sbc var5 sta var2 lda var1 sbc var4 ;najstarszy bajt 2 wartości sta var1 lda var0 ;najstarszy bajt 1 wartości sbc #$00 sta var0 ;najstarszy bajt wyniku rts ;C=0 jeśli wynik <0 ;Rozmiar: 37 B, linii kodu: 14
Sub3232: sec
     lda  var3 ;najmłodszy bajt 1 wartości
     sbc  var7 ;najmłodszy bajt 2 wartości
     sta  var3 ;najmłodszy bajt wyniku
     lda  var2
     sbc  var6
     sta  var2
     lda  var1
     sbc  var5
     sta  var1
     lda  var0 ;najstarszy bajt 1 wartości
     sbc  var4 ;najstarszy bajt 2 wartości
     sta  var0 ;najstarszy bajt wyniku
     rts     ;C=0 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 14
 Mul88: lda  #$00
    clc
    ldx  #$08
Mul88a: bcc  Mul88b
    clc
    adc  var0  ;bajt 1
Mul88b: ror  A
    ror  var1  ;bajt 2, młodszy bajt wyniku
    dex
    bpl  Mul88a
    sta  var0  ;starszy bajt wyniku
    rts

;Rozmiar: 22 B, linii kodu: 12
 Mul1616: lda  #$00
     sta  var1
     clc
     ldx  #$10
Mul1616a: bcc  Mul1616b
     clc
     lda  var1
     adc  var5   ;młodszy bajt 1 słowa
     sta  var1
     lda  var0
     adc  var4   ;starszy bajt 1 słowa
Mul1616b: ror  A
     sta  var0   ;najstarszy bajt wyniku
     ror  var1
     ror  var2   ;starszy bajt 2 słowa
     ror  var3   ;młodszy bajt 2 słowa, najmłodszy bajt wyniku
     dex
     bpl  Mul1616a
     rts

;Rozmiar: 43 B, linii kodu: 19
 Div88: lda  #$00
    ldx  #$08
Div88a: asl  var0  ;bajt 1
    rol  A   ;bajt z niepodzieloną resztą
    cmp  var1  ;bajt 2
    bcc  Div88b
    inc  var0  ;bajt wyniku
    sbc  var1
Div88b: dex
    bne  Div88a
    rts

;Jeśli var1 (bajt 2) > var0 (bajt 1): wynik = $00, reszta = var0 (bajt 1).
;Po dzieleniu przez 0: wynik = $FF, reszta = var0 (bajt 1) (0/0 i 255/1 dają taki sam rezultat).

;Rozmiar: 23 B, linii kodu: 11
 Div1616: lda  #$00
     sta  var4
     sta  var5
     ldx  #$10
Div1616a: asl  var1   ;młodszy bajt 1 słowa/wyniku
     rol  var0   ;starszy bajt 1 słowa/wyniku
     rol  var5   ;młodszy bajt słowa z niepodzieloną resztą
     rol  var4   ;starszy bajt słowa z niepodzieloną resztą
     sec
     lda  var5
     sbc  var3   ;młodszy bajt 2 słowa
     tay
     lda  var4
     sbc  var2   ;starszy bajt 2 słowa
     bcc  Div1616b
     inc  var1
     sty  var5
     sta  var4
Div1616b: dex
     bne  Div1616a
     rts

;Jeśli [var2, var3] (słowo 2) > [var0, var1] (słowo 1): wynik = $0000, reszta = [var0, var1] (słowo 1).
;Po dzieleniu przez 0: wynik = $FFFF, reszta = [var0, var1] (słowo 1) (0/0 i 65535/1 dają taki sam
;rezultat).

;Rozmiar: 51 B, linii kodu: 21
 LenStr: ldx  #$FF
LenStr0: inx       ;liczba znaków (maks. 255)
     lda  textbuf,X
     bne  LenStr0
     rts

;Rozmiar: 9 B, linii kodu: 5
 DelZero: ldx  #$FF
     ldy  #$FF
DelZero0: inx
     lda  textbuf,X
     beq  DelZero3
     cmp  #$30
     beq  DelZero0
     dex
     cpx  #$FF
     beq  DelZero2
DelZero1: inx
     iny
     lda  textbuf,X
     sta  textbuf,Y
     bne  DelZero1
DelZero2: rts
DelZero3: sta  textbuf+1
     rts

;Rozmiar: 34 B, linii kodu: 18
 ClrZero: ldx  #$00
     lda  textbuf,X
ClrZero0: cmp  #$30
     beq  ClrZero1
     rts
ClrZero1: lda  #$20   ;znak spacji
     sta  textbuf,X
     inx
     lda  textbuf,X
     bne  ClrZero0
     lda  #$30
     dex
     sta  textbuf,X
     rts

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14
 CPUtype: ldx  #$FF
CPUtype0: inx        ;kopiowanie ciągu ASCIIZ do wyjścia danych
     lda  CPUtype2,X
     sta  textbuf,X
     bne  CPUtype0
     sed        ;sprawdzanie typu procesora
     lda  #$99
     clc
     adc  #$01
     cld
     bne  CPUtype1  ;typ NMOS
     lda  #$43
     sta  textbuf+10 ;zmiana 11 znaku ciągu ASCIIZ
CPUtype1: rts
CPUtype2: .db  "CPU type: NMOS",0

;Rozmiar: 41 B, linii kodu: 15
 RegP: php        ;odkładanie P na stos
    ldx  #$00
    ldy  #$FF
RegP0: iny
    lda  RegP2,X
    sta  textbuf,Y
    iny
    lda  #$3A
    sta  textbuf,Y
    iny
    pla        ;załadowanie P ze stosu do A
    rol  A
    pha        ;odkładanie A na stos
    lda  #$30
    bcc  RegP1
    lda  #$31
RegP1: sta  textbuf,Y
    iny
    lda  #$20
    sta  textbuf,Y
    inx
    cpx  #$08
    bne  RegP0
    lda  #$00
    sta  textbuf,Y
    pla        ;przywracanie A ze stosu
    rts
RegP2: .db  "NV-BDIZC"

;Rozmiar: 57 B, linii kodu: 28