Informacje dodatkowe     Instrukcje warunkowe procesora MC68000


Instrukcje warunkowe Bcc, DBcc i Scc (cc - condition code) wykonują
określoną operację, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

WARUNEK
OPIS
 CC - Carry Clear ARG2 jest większy lub równy ARG1
 CS - Carry Set ARG2 jest mniejszy od ARG1
 EQ - EQual argumenty są równe
 GE - Greater or Equal  ARG2 jest większy lub równy ARG1
 GT - Greater Than ARG2 jest większy od ARG1
 HI - HIgher ARG2 jest większy od ARG1
 LE - Less or Equal ARG2 jest mniejszy lub równy ARG1
 LS - Lower or Same ARG2 jest mniejszy lub równy ARG1
 LT - Less Than ARG2 jest mniejszy od ARG1
 MI - MInus argument ma wartość ujemną (Signed)
 NE - Not Equal argumenty nie są równe
 PL - PLus argument ma wartość dodatnią (Signed) 
 VC - oVerflow Clear argument nie przepełnił się (Signed)
 VS - oVerflow Set argument przepełnił się (Signed)

W przypadku instrukcji DIVU przepełnienie następuje,
gdy wynik dzielenia przekracza wartość 65535 ($FFFF).

Kody szesnastkowe instrukcji Bcc.s/l, DBcc oraz Scc:

Bcc.s
Bcc.l
DBcc
Scc
 CC  64rr  6400rrrr  54Cnrrrr  54nn... 
 CS 65rr 6500rrrr 55Cnrrrr 55nn...
 EQ 67rr 6700rrrr 57Cnrrrr 57nn...
 GE 6Crr 6C00rrrr 5CCnrrrr 5Cnn...
 GT 6Err 6E00rrrr 5ECnrrrr 5Enn...
 HI 62rr 6200rrrr 52Cnrrrr 52nn...
 LE 6Frr 6F00rrrr 5FCnrrrr 5Fnn...
 LS 63rr 6300rrrr 53Cnrrrr 53nn...
 LT 6Drr 6D00rrrr 5DCnrrrr 5Dnn...
 MI 6Brr 6B00rrrr 5BCnrrrr 5Bnn...
 NE 66rr 6600rrrr 56Cnrrrr 56nn...
 PL 6Arr 6A00rrrr 5ACnrrrr 5Ann...
 VC 68rr 6800rrrr 58Cnrrrr 58nn...
 VS 69rr 6900rrrr 59Cnrrrr 59nn...

W instrukcjach Bcc.s/l i DBcc wartość bajtu (rr)/słowa (rrrr) jest zapisana w systemie Signed.
Oznacza ona, o ile bajtów do przodu (+) lub do tyłu (-) ma być wykonany skok:
rr=$80: -128, rr=$7F: +127, rrrr=$8000: -32768, rrrr=$7FFF: +32767.

Instrukcje warunkowe Scc w zależności od argumentu, mają rozmiar od 2 do 6 bajtów.