Elektronika     Moduł symetryzatora napięcia stałego SMD (LM358)        
Układ z pojedynczego napięcia stabilizowanego Vin o wartości 3-30V, wytwarza dwa napięcia: dodatnie
i ujemne, każde o wartości 1/2 Vin. Wartości obu tych napięć będą równe, jeśli rezystancje R1 i R2 będą
jednakowe (zaleca się użycie rezystorów o tolerancji 1%). Jeśli rezystancja R1>R2, to dodatnie napięcie
jest większe od ujemnego. Jeśli R2>R1, to ujemne napięcie jest większe od dodatniego. Niezależnie od
wielkości różnicy pomiędzy wartościami bezwzględnymi napięć wyjściowych, ich suma jest zawsze rów-
na wartości napięcia wejściowego Vin.
Sercem symetryzatora jest popularny, podwójny wzmacniacz operacyjny LM358. Zamiast niego można
bezpośrednio użyć układów TL062, TL072 lub TL082. Elementami wykonawczymi są tranzystory o prze-
ciwnej polaryzacji: T1 - NPN i T2 - PNP w obudowach SOT23 (kody SMD: 1A i 2A). Zapewniają one wy-
dajność prądową do 100 mA dla każdego z napięć wyjściowych. W razie potrzeby uzyskania większej
wydajności prądowej, należy użyć odpowiednio silniejszych tranzystorów.
Przy większym obciążeniu prądowym dodatniego napięcia wyjściowego, zwiększa się prąd pobierany
z tranzystora T2, a przy większym obciążeniu ujemnego napięcia, zwiększa się prąd pobierany z tranzy-
stora T1. Większe obciążenie prądowe jednego z napięć wyjściowych, powoduje spadek jego wartości
i jednoczesny wzrost napięcia mniej obciążonego (dzieje się tak tylko przy większych obciążeniach, po-
wyżej 0.3A). Dlatego symetryzator najlepiej sprawdzi się w zasilaniu urządzeń, które w przybliżeniu
jednakowo obciążają obydwa napięcia wyjściowe.
Układ zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 22x32 mm. Jako małą ciekawostkę dodam,
że płytkę prototypową wykonałem bez trawienia (mini wiertarką z małym frezem).

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1, R2 - 10k

Kondensatory:
C1 - 15u/35V
C2, C3 - 47u/16V
Tranzystory:
T1 - BC547 (SOT23)
T2 - BC557 (SOT23)

Układy scalone:
U1 - LM358 (SO8)
Złącza:
CON1 - goldpin 5x1 (męskie)