Elektronika     Rezystancja nastawna SMD        
Jest to rezystancja nastawna zbudowana z 7-dekad rezystorów SMD (0805/1206/micro-MELF/mini-
MELF/MELF), o wartościach: 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k i 1M [Ohm]. Umożliwia ustawienie dowolnej
wartości rezystancji Rx z zakresu 0-11111110 [Ohm] z krokiem co 1 [Ohm], za pomocą grup zworek
J1-J7 (goldpin 2x11 pinów). Rezystory w każdej dekadzie mają jednakową wartość Ra i są połączone
szeregowo. Zakładając zworkę na najniższej pozycji grupy Jx (piny 21-22), ustawia się wartość rezy-
stancji danej dekady na 0 [Ohm] (mnożnik 0*Ra). Założenie zworki na wyższej pozycji grupy Jx (piny
od 19-20 do 1-2), ustawia wartość rezystancji danej dekady na 1-10*Ra [Ohm].
Aby na złączach CON1/CON2 pojawiła się ustawiona wartość rezystancji Rx, na każdej grupie zworek
Jx musi być założona co najmniej jedna zworka. Jeśli na grupie Jx jest jednocześnie założonych więcej
zworek, to o wartości rezystancji danej dekady decyduje zworka, która jest założona na najniższej po-
zycji. Niektóre wartości rezystancji można ustawić na dwa sposoby, np. Rx=1k: J3=10x100 lub J4=1x1k.
Dokładność ustawionej wartości rezystancji Rx, zależy od dokładności tworzących ją rezystorów. Dla-
tego do budowy najlepiej użyć rezystorów o tolerancji 1% lub lepszej, co dodatkowo zapewni wyższą
stabilność temperaturową ustawionej rezystancji.
Jeśli nie posiadamy rezystorów o wartości Ra dla danej dekady, to można pominąć ich montaż i zało-
żyć zworkę na najniższej pozycji grupy Jx. Jeśli w ogóle nie przewidujemy korzystania z danej dekady,
to można też pominąć montaż grupy zworek Jx i wlutować zworę (np. z drutu) na najniższej pozycji
w miejscu dla Jx.
Po wlutowaniu wszystkich elementów, należy sprawdzić czy nie ma przerw w obwodzie. Najszybciej
można to zrobić, przez jednoczesne zakładanie zworek na tej samej pozycji we wszystkich grupach Jx
i mierzenie rezystancji Rx na złączu CON1/CON2. Zworki ustawione na najniższej pozycji powinny
ustawić rezystancję Rx=0 [Ohm]. Zworki na pozycjach 1-10 powinny ustawić rezystancję od Rx=111-
1111 do Rx=11111110 [Ohm]. Brak rezystancji Rx oznacza przerwę w obwodzie (np. zimny/słaby lut).
Taka rezystancja nastawna może przydać się przy budowaniu układów prototypowych, które wymagają
dobierania/zmieniania wartości rezystancji. Pozwala zastąpić wiele potencjometrów, o trudno dostę-
pnych wartościach (choć nie umożliwia szybkiej/płynnej zmiany rezystancji bez kroku minimalnego).
Rezystancję nastawną zmontowałem na płytce jednostronnej o wymiarach 130x45mm, wykonanej
metodą transferu chemicznego. W rogach płytki znajdują się cztery otwory montażowe o średnicy
3mm, dzięki którym można ją przykręcić do obudowy lub wyposażyć w nóżki.
Wybierając złącza/zworki goldpin, należy unikać najtańszych z nich (można je rozpoznać po dużo bled-
szym odcieniu złotego koloru). Złącza takie są bardzo słabo pozłacane (lub w ogóle) i cyna nie chce do
nich przywierać, nawet po wielokrotnym i długim nagrzewaniu. Luty wykonane do tych podrabianych
złącz są bardzo słabe i odrywają się, nawet przy niewielkich naprężeniach.

SPIS ELEMENTÓW:

Rezystory:
R1-R10 - 1
R11-R20 - 10
R21-R30 - 100
R31-R40 - 1k
R41-R50 - 10k
R51-R60 - 100k
R61-R70 - 1M
Złącza:
CON1, CON2 - goldpin 2x1 (męskie)
J1-J7 - goldpin 11x2 (męskie)