Działa w systemie Windows     AmiKick 1.14           Kompilacja


Program do sprawdzania obrazów pamięci Kickstart (ROM), która znajduje się w każdym komputerze
Amiga. Umożliwia on łatwe zweryfikowanie poprawności Kickstartu i wykrycie ewentualnych błędów,
jeszcze przed wgraniem obrazu do układu scalonego pamięci (EPROM, EEPROM, FLASH) i zamonto-
waniem w Amidze. Obsługuje 69 podstawowych wersji Kickstartu (obsługę nowych wersji można łatwo
dodać) oraz własne Kickstarty 1 MB tworzone pakietem Remus. Został napisany w języku C za pomocą
darmowego środowiska "Open Watcom 1.9". Działa w systemie Windows 95 lub nowszym (wymaga
procesora 386 lub lepszego).

Po otwarciu obsługiwanego i prawidłowego obrazu Kickstartu przy użyciu przycisku "Open..." lub mech-
anizmu drag&drop, informacje o rozpoznanej wersji Kickstartu i ikona Amigi (checkmark), zostaną wyś-
wietlone w grupie "Informations". Informacje te, to: wersja (np. "Kickstart 2.05"), podwersja (np. "(37.
299)"), model Amigi (np. "for Amiga 600"), rozmiar (np. "512 kB"), rok produkcji (np. "1991") i suma kon-
trolna (np. "OK (2623680F)") otwartego Kickstartu. Uaktywni się także przycisk "Save report...", który
umożliwia zapisanie szczegółowych informacji o otwartym Kickstarcie (w tym listy jego modułów rezy-
dentnych) do pliku tekstowego (TXT).
Jednocześnie nazwy wszystkich modułów rezydentnych, które zostały znalezione w otwartym Kickstar-
cie, zostaną wyświetlone na liście "Resident modules". Wybranie dowolnej nazwy z tej listy, spowoduje
wyświetlenie szczegółowych informacji o tym module rezydentnym w grupie "Selected module". Infor-
macje te, to: wersja (np. "exec 37.151 (1.11.91)"), adres znacznika (np. "F800B6"), typ (np. "Library")
i priorytet inicjalizacji (np. "105") modułu rezydentnego. Uaktywni się także przycisk "Extract...", który
umożliwia zapisanie wybranego modułu rezydentnego do pliku binarnego (BIN). Takiego modułu nie
można wykorzystać do budowy własnego Kickstartu programem Remus.
Naciśnięcie przycisku "Close", spowoduje zamknięcie otwartego obrazu Kickstartu i zwolnienie zare-
zerwowanej pamięci, do której był on wczytany. Wtedy stanie się możliwe otwarcie kolejnego obrazu
Kickstartu. Jeśli wrzuci się wiele zaznaczonych plików do głównego okna programu, to wtedy zostanie
otwarty tylko pierwszy z nich (czyli plik, na którym znajdował się wskaźnik myszki).

Ciągi tekstowe ASCIIZ z nazwą i wersją każdego modułu rezydentnego nie mogą być puste (bajt $00),
ani krótsze niż 4 znaki. Maksymalna właściwa długość ciągu z nazwą modułu to 32 znaki oraz 69
znaków dla ciągu z jego wersją. Maksymalna właściwa liczba modułów rezydentnych w standardowym
Kickstarcie wynosi 45 oraz 70 dla Kickstartu AROS ROM/EXT i własnych Kickstartów 1 MB (ten limit
można zwiększyć). W oryginalnych Kickstartach nie ma dłuższych ciągów tekstowych, ani większej
liczby modułów rezydentnych.

Jeśli otwarty plik nie jest obsługiwanym obrazem Kickstartu lub obraz nie jest prawidłowy, informacje
o wykrytym błędzie oraz ikona błędu systemu Windows, zostaną wyświetlone w grupie "Informations".
Istnieje tak wiele możliwych powodów występowania błędów, że nie chcę ich tu wszystkich wymieniać
i opisywać. Zwykle pojawienie się błędu sygnalizuje nieprawidłowości w obrazie Kickstartu, ale nie
zawsze bo niektóre błędy są wywoływane innymi przyczynami (np. problemami z otwarciem/odczytem
pliku lub zarezerwowaniem pamięci).

Podany rok produkcji Kickstartu jest rokiem, w którym powstał jego najnowszy moduł rezydentny. Za
rokiem produkcji może zostać wyświetlona dodatkowa informacja w nawiasie: ksywka/imię i nazwisko
osoby lub nazwa firmy, która stworzyła Kickstart, ostrzeżenie że Kickstart jest modyfikacją oryginalnej
wersji ("hack") lub ma nieprawidłową sumę kontrolną ("bad"). W przypadku Kickstartu AROS w nawia-
sie za napisem "for Amiga" zostanie wyświetlona informacja, czy jest to Kickstart główny ("ROM"),
czy rozszerzony z dodatkowymi bibliotekami ("EXT").

Lista obsługiwanych wersji Kickstartu:
0.7, 1.0, 1.1 (31.34) NTSC/PAL, 1.2 (33.166), 1.2 (33.180), 1.2.1 (34.4), 1.3 (34.5), 1.4 alpha 18 (36.2), 1.4 beta
(36.3), 1.4 alpha 15 (36.15), 1.4 beta (36.16), 2.0 beta (36.28), 2.0 beta (36.65), 2.0 beta (36.67), 2.0 beta (36.72),
2.01 (36.141), 2.01 (36.143), 2.02 (36.202), 2.02 (36.207), 2.02 (36.209), 2.03 (37.74), 2.03 (37.92), 2.04 [pre] (37.175),
2.04 [plus] (37.210), 2.05 (37.299), 2.05 (37.300), 2.05 (37.350), 3.0 beta (39.65), 3.0 (39.106), 3.1 beta (40.3),
3.1 beta (40.9), 3.1 (40.16), 3.1 (40.55), 3.1 (40.60), 3.1 [beta] (40.62), 3.1 (40.63), 3.1 [beta] (40.68), 3.1 (40.69),
3.1 [beta] (40.70), 3.1 [beta] (40.71), 3.1 (40.72), 3.2 beta (43.1), 3.5 (40.71), 3.5 (44.1), 3.x (44.72) Vampire 600 v2,
3.x (45.57), 3.x (45.61), 3.x (45.62), 3.x (45.64), 3.x (45.66), 3.1.4 (46.143) [v2], 3.2 (47.96), 3.2 (47.102), 3.2 (47.111),
CDTV extended 0.1 beta, CDTV extended 0.9 beta/1.0 beta/1.0 (34.1001), CDTV extended 2.7 (37.201), CDTV/A570
extended 2.30 (37.201), CDTV extended 2.35 (37.201), CDTV extended 3.2 (37.202), CDTV-CR extended 3.32,
CDTV-CR extended 3.34, CDTV-CR extended 3.40, CDTV-CR extended 3.44, CD32 extended 3.1 (40.16), CD32
extended 3.1 (40.60), AROS ROM/EXT (46.10), AROS ROM/EXT (46.11), AROS ROM (46.12) oraz własne Kickstarty
1 MB.


Istnieją dwie odmiany Kickstartu 3.1.4 (46.143): pierwsza/starsza i druga/nowsza (oznaczona jako "v2"),
która pojawiła się ok. miesiąc później. Obie odmiany różnią się jedynie zmienioną treścią komunikatu
o prawach autorskich. Aktualnie druga/nowsza odmiana jest tylko częściowo obsługiwana.

Kickstart 3.1 (40.71), 3.1 (40.72), 3.x (45.61), 3.x (45.62), 3.x (45.64), 3.x (45.66) oraz 3.1.4 (46.143)
oznaczony jako dla "A600", jest przeznaczony również dla Amigi 500/600/2000. Dodatkowo Kickstart
3.1 (40.71) oraz 3.1.4 (46.143) występuje w oddzielnej wersji przeznaczonej dla Amigi 2000. Aktualnie
Kickstart 3.x (45.62) jest tylko częściowo obsługiwany.

Kickstarty 3.x (45.60), 3.x (45.62) oraz 3.x (45.63) to wewnętrzne wersje testowe, które nie były dostę-
pne dla użytkowników (niektóre mogły trafić do testerów). Nie ma pewności, że kiedykolwiek powstał
Kickstart 3.x (45.62) dla Amigi 600.

Kickstart 3.2 (47.96), 3.2 (47.102) oraz 3.2 (47.111) oznaczony jako dla "A600", jest przeznaczony rów-
nież dla Amigi 500/600/1000/2000/CDTV. Podczas używania tej wersji Kickstartu w Amidze CDTV, ko-
nieczne jest również zainstalowanie w niej najnowszej wersji rozszerzonego Kickstartu CDTV extended
3.2 (37.202).

Obsługiwane są tylko Kickstarty AROS, które posiadają numer wersji (46.10, 46.11, 46.12) zapisany
w swoim nagłówku. Dotyczy to Kickstartów: AROS ROM (Operating System) począwszy od 2011 roku
oraz AROS EXT (Extension Libraries) począwszy od końca 2011 roku.

Specjalne podziękowania dla: firmy Cloanto (https://cloanto.com/amiga/roms), Mikeywikey (autor edyto-
ra Kickstartów Capitoline - http://capitoline.twocatsblack.com/index.php/known-roms) oraz kilku innych
osób, które udostępniły mi najnowsze lub najstarsze i bardzo rzadkie wersje Kickstartów.

Historia zmian:

1.14 - dodano obsługę Kickstartu: AROS ROM/EXT (46.10), AROS ROM/EXT (46.11), AROS ROM (46.12).

1.13 - dodano obsługę Kickstartu: 1.4 beta (36.3) dla A3000, 2.0 beta (36.65) dla A3000, 2.0 beta (36.72) dla A3000, 2.02 (36.202)
dla A3000, 2.02 (36.209) dla A3000, 2.03 (37.74) dla A3000, 3.1 [beta] (40.71) dla A600/1200/2000/3000/4000/4000T,
3.1.4 (46.143) v2 dla A4000T.

1.12 - dodano obsługę Kickstartu: 1.2.1 (34.4) dla A500/1000/2000, 3.1 (40.16) dla Amigi CD32, 3.1 (40.55) dla A3000 (hack),
3.1 (40.63) dla A500/600/2000 (hack), 3.1 (40.68) dla A1200/4000 (hack), 3.2 (47.111) dla A600/1200/3000/4000/4000T,
CD32 extended 3.1 (40.16), CDTV extended 0.1/0.9/1.0 beta, CDTV extended 2.30 (37.201) (hack), CDTV-CR extended
3.32/3.34/3.40/3.44.

1.11:
* dodano obsługę Kickstartu: 1.2 (33.180) dla A500/1000/2000 (hack), 1.3 (34.5) dla A500/1000/2000 (hack),
  2.04 pre (37.175) dla A500/2000, 3.1 beta (40.3) dla A600/4000, 3.1 beta (40.9) dla A4000, 3.1 beta (40.62) dla A600,
  3.1 [beta] (40.68) dla A600/3000/4000 [hack], 3.1 (40.69) dla A1200 (hack), 3.1 [beta] (40.70) dla A600/3000/4000 (hack).
* dodano rozróżnianie wersji oryginalnej i zmodyfikowanej (hack) Kickstartu 3.1 (40.70) dla Amigi 4000.
* dodano rozróżnianie wersji prawidłowej i uszkodzonej (bad) Kickstartu 2.01 (36.141).
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu extended 2.30 (37.201) dla Amigi CDTV i napędu CD A570.
* oznaczenie kilku wersji Kickstartów jako zmodyfikowanych (hack), według strony https://cloanto.com/amiga/roms.
* zmiana roku produkcji kilku wersji Kickstartów.
* drobne poprawki w kodzie.

1.10 - dodano:
* obsługę Kickstartu 3.x (45.66).
* obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) v2 dla Amigi 600/1200/3000/4000.
* obsługę Kickstartu 3.2 (47.102).

1.09:
* dodano obsługę Kickstartu 3.2 (47.96).
* dodano obsługę Kickstartu CDTV extended 2.35 (37.201).
* dodano obsługę Kickstartu CDTV extended 3.2 (37.202).
* drobne zmiany w sposobie wyświetlania informacji.

1.08 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 2000/4000/4000T.

1.07:
* dodano obsługę Kickstartu 2.04 (37.175) dla Amigi 3000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.0 (39.106) dla Amigi 4000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.68) dla Amigi 4000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.70) dla Amigi 4000.
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 1.3 (34.5) oddzielnie dla modelów Amigi 500/1000/2000/CDTV i 3000.
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.55) oddzielnie dla modelów Amigi 3000 i 4000.

1.06 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 600/1200/3000.

1.05:
* dodano obsługę Kickstartu 3.x (45.62) dla Amigi 1200/3000/4000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.x (45.64).
* dodano obsługę Kickstartu 3.x (44.72) z karty Vampire 600 v2.
* dodano wyświetlanie typu wybranego modułu rezydentnego.

1.04:
* dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.72).
* usprawniono obsługę własnych Kickstartów 1 MB.
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 3.x (45.61) dla każdego modelu Amigi oddzielnie.

1.03 - dodano obsługę własnych Kickstartów 1 MB (tworzonych programem Remus).

1.02 - dodano rozpoznawanie wersji Kickstartu 3.x (45.61) dla Amigi 600/1200 i 3000/4000/4000T.

1.01 - dodano otwieranie plików poprzez mechanizm drag&drop.

1.0 - pierwsza wersja programu.