Działa w systemie Windows     AmiKick 1.07           Kompilacja


Program do sprawdzania obrazów pamięci Kickstart (ROM), która znajduje się w każdym komputerze
Amiga. Umożliwia on łatwe zweryfikowanie poprawności Kickstartu i wykrycie ewentualnych błędów,
jeszcze przed wgraniem obrazu do układu scalonego pamięci (EPROM, EEPROM, FLASH) i zamonto-
waniem w Amidze. Obsługuje 42 podstawowe wersje Kickstartu (obsługę nowych wersji można łatwo
dodać) oraz własne Kickstarty 1 MB tworzone pakietem Remus. Został napisany w języku C za pomocą
darmowego środowiska "Open Watcom 1.9". Działa w systemie Windows 95 lub nowszym (wymaga
procesora 386 lub lepszego).

Po otwarciu obsługiwanego i prawidłowego obrazu Kickstartu przy użyciu przycisku "Open..." lub mech-
anizmu drag&drop, informacje o rozpoznanej wersji Kickstartu i ikona Amigi (checkmark), zostaną wyś-
wietlone w grupie "Informations". Informacje te, to: wersja (np. "Kickstart 2.05"), podwersja (np. "(37.
299)"), model Amigi (np. "for Amiga 600"), rozmiar (np. "512 kB"), rok produkcji (np. "1991") i suma kon-
trolna (np. "OK (2623680F)") otwartego Kickstartu. Uaktywni się także przycisk "Save report...", który
umożliwia zapisanie szczegółowych informacji o otwartym Kickstarcie (w tym listy jego modułów rezy-
dentnych) do pliku tekstowego (TXT).
Jednocześnie nazwy wszystkich modułów rezydentnych, które zostały znalezione w otwartym Kickstar-
cie, zostaną wyświetlone na liście "Resident modules". Wybranie dowolnej nazwy z tej listy, spowoduje
wyświetlenie szczegółowych informacji o tym module rezydentnym w grupie "Selected module". Infor-
macje te, to: wersja (np. "exec 37.151 (1.11.91)"), adres znacznika (np. "F800B6"), typ (np. "Library")
i priorytet inicjalizacji (np. "105") modułu rezydentnego. Uaktywni się także przycisk "Extract...", który
umożliwia zapisanie wybranego modułu rezydentnego do pliku binarnego (BIN). Takiego modułu nie
można wykorzystać do budowy własnego Kickstartu programem Remus.
Naciśnięcie przycisku "Close", spowoduje zamknięcie otwartego obrazu Kickstartu i zwolnienie zare-
zerwowanej pamięci, do której był on wczytany. Wtedy stanie się możliwe otwarcie kolejnego obrazu
Kickstartu. Jeśli wrzuci się wiele zaznaczonych plików do głównego okna programu, to wtedy zostanie
otwarty tylko pierwszy z nich (czyli plik, na którym znajdował się wskaźnik myszki).

Ciągi tekstowe ASCIIZ z nazwą i wersją każdego modułu rezydentnego nie mogą być puste (bajt $00),
ani krótsze niż 5 znaków. Maksymalna właściwa długość ciągu z nazwą modułu to 32 znaki oraz 69
znaków dla ciągu z jego wersją. Maksymalna właściwa liczba modułów rezydentnych w standardowym
Kickstarcie wynosi 44 oraz 70 dla własnych Kickstartów 1 MB (ten limit można zwiększyć). W orygina-
lnych Kickstartach nie ma dłuższych ciągów tekstowych, ani większej liczby modułów rezydentnych.

Jeśli otwarty plik nie jest obsługiwanym obrazem Kickstartu lub obraz nie jest prawidłowy, informacje
o wykrytym błędzie oraz ikona błędu systemu Windows, zostaną wyświetlone w grupie "Informations".
Istnieje tak wiele możliwych powodów występowania błędów, że nie chcę ich tu wszystkich wymieniać
i opisywać. Zwykle pojawienie się błędu sygnalizuje nieprawidłowości w obrazie Kickstartu, ale nie
zawsze bo niektóre błędy są wywoływane innymi przyczynami (np. problemami z otwarciem/odczytem
pliku lub zarezerwowaniem pamięci).

Lista obsługiwanych wersji Kickstartu:
0.7 beta, 1.0, 1.1 (31.34) NTSC/PAL, 1.2 (33.166), 1.2 (33.180), 1.3 (34.5), 1.4 alpha 15 (36.15), 1.4 beta (36.16),
1.4 alpha 18 (36.20), 2.0 beta (36.28), 2.0 beta (36.67), 2.0 (36.141), 2.01 (36.143), 2.02 (36.207), 2.0x (37.92),
2.04 (37.175), 2.0x (37.210), 2.0x plus (37.210), 2.05 (37.299), 2.05 (37.300), 2.05 (37.350), 3.0 beta (39.65),
3.0 (39.106), 3.1 (40.55), 3.1 (40.60), 3.1 (40.62), 3.1 (40.63), 3.1 (40.68), 3.1 (40.70), 3.1 (40.72), 3.2 beta (43.1),
3.5 (40.71), 3.5 (44.1), 3.x (44.72) Vampire 600 v2, 3.x (45.57), 3.x (45.61), 3.x (45.62), 3.x (45.64), 3.1.4 (46.143),
CDTV extended 1.0 (34.1001), CDTV extended 2.07 (37.201), CDTV extended 2.30 (37.201), CD32 extended 3.1
(40.60) oraz własne Kickstarty 1 MB.


Historia zmian:

1.07:
* dodano obsługę Kickstartu 2.04 (37.175) dla Amigi 3000(T).
* dodano obsługę Kickstartu 3.0 (39.106) dla Amigi 4000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.68) dla Amigi 4000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.70) dla Amigi 4000.
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 1.3 (34.5) oddzielnie dla modelów Amigi 500/1000/2000/CDTV i 3000.
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 3.1 (40.55) oddzielnie dla modelów Amigi 3000 i 4000.

1.06 - dodano obsługę Kickstartu 3.1.4 (46.143) dla Amigi 600/1200/3000.

1.05:
* dodano obsługę Kickstartu 3.x (45.62) dla Amigi 1200/3000/4000.
* dodano obsługę Kickstartu 3.x (45.64).
* dodano obsługę Kickstartu 3.x (44.72) z karty Vampire 600 v2.
* dodano wyświetlanie typu wybranego modułu rezydentnego.

1.04:
* dodano obsługę Kickstartu 3.1 (40.72).
* usprawniono obsługę własnych Kickstartów 1 MB.
* dodano rozróżnianie wersji Kickstartu 3.x (45.61) dla każdego modelu Amigi oddzielnie.

1.03 - dodano obsługę własnych Kickstartów 1 MB (tworzonych programem Remus).

1.02 - dodano rozpoznawanie wersji Kickstartu 3.x (45.61) dla Amigi 600/1200 i 3000/4000/4000T.

1.01 - dodano otwieranie plików poprzez mechanizm drag&drop.

1.0 - pierwsza wersja programu.