Działa w systemie Windows     AVRdb 1.0           Kompilacja


Program zawiera bazę danych z podstawowymi informacjami o 8-bitowych mikrokontrolerach AVR
z rodziny AT90, ATtiny, ATmega oraz ATxmega. Aktualnie w bazie znajduje się 354 modeli - w tym
najnowsze ATtiny/ATmega z interfejsem UPDI. Wszystkie dane pochodzą z not aplikacyjnych i plików
definicji (XML/ATDF) środowiska AVR/Atmel Studio. Został napisany w języku C za pomocą darmowego
środowiska "Open Watcom 1.9". Działa w systemie Windows 95 lub nowszym (wymaga procesora
386 lub lepszego).
Główne okno programu zawiera zakładkę "Chip", w której z rozwijalnej listy "Select:" wybiera się model
mikrokontrolera. Obok niej jest przycisk "Save list..." umożliwiający zapisanie listy wszystkich obsługi-
wanych układów do pliku tekstowego. Poniżej znajduje się grupa "Informations", która zawiera podsta-
wowe informacje o wybranym mikrokontrolerze: liczba bajtów pamięci FLASH/EEPROM/SRAM (dla
FLASH i EEPROM jest podany rozmiar strony tej pamięci), sygnatura, liczba bajtów z różnymi warto-
ściami kalibracyjnymi, maksymalna częstotliwość pracy, zakres napięcia zasilania, interfejsy programo-
wania/debugowania oraz dostępne obudowy. Pod spodem, w zależności od wybranego układu mogą
zostać wyświetlone dodatkowe informacje:

INFORMACJAOPIS
This device has internal ADC converter (xx-bit)układ posiada wbudowany xx-bitowy przetwornik
analogowo-cyfrowy ADC (Analog to Digital Converter)
This device has internal DAC converter (xx-bit)układ posiada wbudowany xx-bitowy przetwornik
cyfrowo-analogowy DAC (Digital to Analog Converter)
This device has internal full speed USB 2.0 controllerukład posiada wbudowany kontroler magistrali
szeregowej USB 2.0 (Universal Serial Bus)
This device has internal CAN 2.0A/B controllerukład posiada wbudowany kontroler magistrali
szeregowej CAN 2.0A/B (Controller Area Network)
This device has internal LIN 1.3/2.1 controllerukład posiada wbudowany kontroler magistrali
szeregowej LIN 1.3/2.1 (Local Interconnect Network)
This device has internal DMA controller (x channels)układ posiada wbudowany x-kanałowy kontroler
bezpośredniego dostępu do pamięci
DMA (Direct Memory Access)
This device has internal programmable logic module
(xCL)
układ posiada wbudowany moduł logiki programo-
walnej XCL (Xmega Custom Logic) /
CCL (Configurable Custom Logic)
This device has internal memory check module
(CRC-16/xx)
układ posiada wbudowany moduł sprawdzania
sumy kontrolnej pamięci CRC-16/32
(Cyclic Redundancy Code)
This device has internal high speed PLL
oscillator (xx-xx MHz)
układ posiada wbudowany oscylator o częstotliwości
pracy xx-xx MHz z pętlą synchronizacji fazowej
PLL (Phase Locked Loop)
This device has internal high speed PLL
synthesizer (2322-2527 MHz)
układ posiada wbudowany syntezator o częstotliwości
pracy 2322-2527 MHz z pętlą synchronizacji fazowej
PLL (Phase Locked Loop)
This device doesn't support ReadBack (0x53)
instruction of the ISP interface
układ nie obsługuje instrukcji ReadBack (0x53)
synchronizującej programowanie przez interfejs ISP
(dotyczy tylko modelu AT90S1200)
This device doesn't allow programming
of all fuse bits via the ISP interface
układ nie umożliwia programowania
wszystkich fuse bitów przez interfejs ISP
This device doesn't allow programming
of SPIEN fuse bit via the ISP interface
układ nie umożliwia programowania
tylko fuse bitu SPIEN przez interfejs ISP
When both lock bits are programmed (Lock mode 3),
device signature can't be read via the low-voltage
serial ISP interface (reading signature will
return 0x000102)
gdy obydwa lock bity są zaprogramowane (Lock mode 3),
sygnatury układu nie da się odczytać przez nisko-
napięciowy interfejs szeregowy ISP (sygnatura zwróci
wartość 0x000102)
Page size 0 means that memory is accessed
without paging (byte-by-byte)
zerowy rozmiar strony pamięci oznacza, że dostęp do
niej jest realizowany bez stronicowania (bajt po bajcie)

W głównym oknie programu znajdują się również zakładki z fuse/lock bitami dostępnymi w wybranym
mikrokontrolerze. Ich liczba zależy od danego układu: zwykły AT90/ATtiny/ATmega = 4 zakładki (3x fuse
+ lock), ATxmega z interfejsem PDI = 8 zakładek (7x fuse + lock), najnowszy ATtiny/ATmega z inter-
fejsem UPDI = 11 zakładek (10x fuse + lock). Zakładka o nazwie "---" zawiera zastrzeżone (Reserved)
i nieużywane w danym układzie fuse bity. Po przejściu do jednej z tych zakładek, pojawią się domyślne
wartości, nazwy i opisy poszczególnych fuse/lock bitów. Naciskając na odpowiadające im przyciski
można zmieniać ich wartość na przeciwną (0/1). Pole "Value:" zawiera aktualną wartość szesnastkową
całego fuse/lock bajtu. Pojawienie się napisu "(default)" oznacza, że aktualnie jest ustawiona domyślna
wartość fuse/lock bajtu. Natomiast, jeśli napis ten jest nieaktywny (szary) to znaczy, że aktualnie usta-
wiona wartość nie jest domyślną dla danego fuse/lock bajtu.
Na samym dole głównego okna programu, są umieszczone cztery przyciski:
"Save info..." - umożliwia zapisanie wszystkich informacji o wybranym z listy układzie (w tym o fuse/lock
bitach) do pliku tekstowego. "Interfaces..." - wyświetla okno informacyjne z rozwinięciem skrótów nazw
poszczególnych interfejsów programowania/debugowania. "About..." - wyświetla okno informacyjne
z wersją programu i liczbą obsługiwanych układów w bazie. "Quit" - wyjście z programu.

Historia zmian:

1.0 - pierwsza wersja programu.