Asembler procesora 68000 Działa w systemie Workbench     BasicDiag 1.05           Kompilacja


Poniżej znajduje się kod źródłowy programu BasicDiag, który sprawdza konfigurację sprzętową Amigi
i wyświetla informacje o jej podstawowych elementach:

Model procesora (CPU) z rodziny 680x0: "68000", "68010", "68020" (68EC020), "68030" (68EC030), "68040"
(68EC040/68LC040), "68060" (68EC060/68LC060). W przypadku procesora 68060 jest wyświetlana jego wersja:
"68060" - pełna (zawiera FPU i MMU), "XX060" - EC (bez FPU i MMU) lub LC (bez FPU), a także jego rewizja "(rev X)".
Model koprocesora matematycznego (FPU) z rodziny 6888x: zewnętrzny "68881", "68882" lub wewnętrzny,
wbudowany w procesor 68040 - "IN040", 68060 - "IN060". W przypadku braku koprocesora matematycznego jest
wyświetlany napis "NONE".
Model układu graficznego (GFX): "OCS", "ECS", "AGA" oraz standard jego pracy "(PAL)" lub "(NTSC)".
Wersja Kickstartu (ROM): od "1.2 (33.166)" do "3.1 (40.72)". Starsze Kickstarty (0.7, 1.0, 1.1) zostaną rozpoznane
jako "Kickstart 1.x (xx.x)", natomiast nowsze (43+) jako "Kickstart 3.x (vv.rr)" z wersją i rewizją podaną w nawiasie.
Kickstart 1.2.1 (34.4) zostanie rozpoznany jako "Kickstart 1.3 (34.4)". Kickstart 3.5 (40.71) zostanie rozpoznany jako
"Kickstart 3.1 (40.71)".
Ilość dostępnej wolnej pamięci RAM: wyrażona w "kB", oddzielnie dla pamięci CHIP współdzielonej z chipsetem
(m.in. układy graficzne) oraz dla pamięci FAST (lub SLOW), do której procesor ma bezpośredni i dzięki temu szybszy
dostęp.


Program uruchamia się z bootbloku dyskietki (pierwsze 1024-bajty) i powinien działać na każdej Ami-
dze. Kompilację najlepiej przeprowadzić przy użyciu kompilatora "ASM-One 1.44", który od razu umożliwi
zapisanie programu w bootbloku dyskietki, wraz z prawidłową sumą kontrolną (checksum). W tym celu
uruchamiamy "ASM-One" i wpisujemy "c"+enter, aby wybrać pamięć typu CHIP, w której zostanie zare-
zerwowany bufor roboczy dla kompilatora. Następnie podajemy rozmiar tego bufora w [kB], wpisując
np. "100"+enter. Wpisujemy "r"+enter i w oknie wyboru, wskazujemy plik z kodem źródłowym programu
"BasicDiag.s". Po załadowaniu kodu źródłowego wpisujemy "a"+enter, aby rozpocząć kompilację, która
powinna zakończyć się bez żadnych błędów (komunikat "No Errors"). Teraz wkładamy dyskietkę, na
której chcemy zapisać program i wpisujemy kolejno: "ws"+enter, "Boot"+enter, "0"+enter, "2"+enter.
Na koniec wpisujemy "cc"+enter, co spowoduje obliczenie i zapisanie na dyskietce sumy kontrolnej
jej bootbloku.

Po uruchomieniu programu z dyskietki, pojawi się ekran otoczony migającą ramką z tekstem w środku.
W zależności od wersji Kickstartu kolor tekstu i ramki może być czerwony, pomarańczowy lub zielony.
Aby zamknąć ekran programu i kontynuować bootowanie z dyskietki (uruchomienie CLI startowego),
należy nacisnąć lewy przycisk myszki. Naciśnięcie prawego przycisku myszki, spowoduje zresetowanie
Amigi.

Boot:
 dc.l   $444F5300,0,880 ;napis "DOS" + bajt flag, suma kontrolna bootbloku, numer głównego bloku
             ;dyskietki. Bajt flag zawiera parametry dyskietki (bity 76543210):
             ; 0 - File System: 0=OFS (Old), 1=FFS (Fast)
             ; 1 - International Mode: 0=OFF, 1=ON
             ; 2 - Directory Cache & International Mode: 0=OFF, 1=ON
             ;Pozostałe bity (3-7) mają wartość 0.

 movem.l A2-A6/D2-D7,-(A7)
 jsr   -132(A6)   ;blokuje multitasking (funkcja Exec:Forbid)
 lea   Diag(pc),A5 ;adres procedury, która zostanie wykonana w trybie nadzorcy
 jsr   -30(A6)   ;włącza tryb nadzorcy i wykonuje procedurę (funkcja Exec:Supervisor)
 jsr   -138(A6)   ;odblokowuje multitasking (funkcja Exec:Permit)
 lea   INTn(pc),A1 ;nazwa biblioteki Intuition
 jsr   -408(A6)   ;otwiera bibliotekę Intuition (funkcja Exec:OldOpenLibrary)
 tst.l  D0
 beq.s  Error    ;nie otwarto biblioteki Intuition
 move.l  D0,A6    ;adres bazowy biblioteki Intuition
 lea   Text(pc),A0 ;adres tekstu do wyświetlenia
 moveq  #0,D0    ;kod błędu
 move.l  #201,D1   ;wysokość ramki komunikatu "Recoverable Alert"
 jsr   -90(A6)   ;wyświetlenie komunikatu (funkcja Intuition:DisplayAlert)
 move.l  A6,A1    ;adres bazowy biblioteki Intuition
 move.l  4.w,A6    ;adres bazowy biblioteki Exec
;Sprawdzanie, który przycisk myszki został naciśnięty
 tst.l  D0
 bne.s  Boot0
;Naciśnięto prawy przycisk myszki (reset)
 lea   Reset(pc),A5 ;adres procedury, która zostanie wykonana w trybie nadzorcy
 jsr   -30(A6)   ;włącza tryb nadzorcy i wykonuje procedurę (funkcja Exec:Supervisor)
Reset:
 move.l  #$1000000,A0
 sub.l  -20(A0),A0  ;adres początku Kickstartu
 move.l  4(A0),A0   ;początkowa wartość rejestru PC odczytana z Kickstartu
 subq.l  #2,A0    ;adres instrukcji RESET i reszty kodu startowego w Kickstarcie
 reset         ;wykonanie pierwszej instrukcji RESET
 jmp   (A0)     ;skok do drugiej instrukcji RESET i reszty kodu startowego w Kickstarcie
;Naciśnięto lewy przycisk myszki (boot)
Boot0:
 jsr   -414(A6)   ;zamyka bibliotekę Intuition (funkcja Exec:CloseLibrary)
 lea   DOSn(pc),A1 ;nazwa biblioteki DOS
 jsr   -96(A6)   ;szuka modułu rezydentnego biblioteki DOS (funkcja Exec:FindResident)
 tst.l  D0
 beq.s  Error    ;nie znaleziono modułu rezydentnego biblioteki DOS
 move.l  D0,A0
 move.l  $16(A0),A0  ;adres kodu inicjalizującego bibliotekę DOS
 moveq  #0,D0    ;powrót z bootbloku i wykonanie kodu o adresie w rejestrze A0
Exit:
 movem.l (A7)+,A2-A6/D2-D7
 rts
Error:
 moveq  #$FF,D0   ;powrót z bootbloku i wyświetlenie komunikatu "Recoverable Alert"
 bra.s  Exit

INTn:  dc.b   "intuition.library",0
DOSn:  dc.b   "dos.library",0


;##### Sprawdzanie modelu procesora (CPU)
Diag:        ;procedura wykonywana przez funkcję Exec:Supervisor
 move.l  A7,A3   ;zapamiętanie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 moveq  #0,D5   ;znacznik obecności FPU w procesorze 68060 (brak)
 lea   Txt00(pc),A4
 moveq  #$30,D1  ;procesor 68000
 btst   #0,297(A6) ;wartość bitu określa procesor: 0=68000, 1=68010 lub nowszy (bit ten wchodzi
           ;w skład flag AttnFlags, wypełnianych przez bibliotekę Exec podczas startu Amigi).
 beq.s  Diag04   ;procesor 68000
;W tym miejscu procesor to 68010 lub nowszy
 dc.l   $4E7A3801 ;MOVEC VBR,D3 - instrukcja przenosi wartość rejestru VBR do rejestru D3.
           ;Jest obsługiwana przez procesory 68010/20/30/40/60.
 moveq  #$10,D2
 move.l  D2,A1
 add.l  D3,A1
 move.l  (A1),D2  ;wektor wyjątku nr 4 (Illegal Instruction), który wystąpi
           ;gdy procesor natrafi na kod nieobsługiwanej instrukcji.
 lea   Diag03(pc),A0
 move.l  A0,(A1)  ;zmiana wektora wyjątku nr 4
 move.l  D3,A2
 moveq  #$2C,D3
 add.l  D3,A2
 move.l  (A2),D3  ;wektor wyjątku nr 11 (Line 1111 Emulator), który wystąpi gdy procesor
           ;natrafi na kod nieobsługiwanej instrukcji, rozpoczynający się słowem $Fnnn.
 lea   Diag02(pc),A0
 move.l  A0,(A2)  ;zmiana wektora wyjątku nr 11
 moveq  #$31,D1  ;procesor 68010
 dc.l   $4E7A1002 ;MOVEC CACR,D1 - instrukcja obsługiwana przez 68020/30/40/60
 moveq  #$32,D1  ;procesor 68020/68030
 dc.l   $4E7A1004 ;MOVEC ITT0,D1 - instrukcja obsługiwana przez 68040/60.
           ;Przenosi wartość rejestru ITT0 (68040, 68LC040, 68060,
           ;68EC060, 68LC060)/IACR0 (68EC040) do rejestru D1.
 moveq  #$34,D1  ;procesor 68040
 dc.l   $4E7A1808 ;MOVEC PCR,D1 - instrukcja obsługiwana przez 68060
 lea   Txt07(pc),A0
 addq.l  #3,A4
 bsr.s  Write
 subq.l  #2,A4
 move.w  D1,D4
 ror.w  #8,D4
 add.b  #$30,D4
 move.b  D4,(A4)  ;numer rewizji procesora
 subq.l  #8,A4
 btst   #16,D1   ;wartość bitu określa wersję procesora: 0=68060, 1=68EC060/68LC060
 beq.s  Diag00   ;procesor 68060 w pełnej wersji
 subq.l  #3,A4   ;procesor 68060 w wersji LC (bez FPU)/EC (bez FPU i MMU)
 moveq  #"X",D4
 move.b  D4,(A4)+
 move.b  D4,(A4)+
 addq.l  #1,A4
 bra.s  Diag01
Diag00:
 moveq  #$FF,D5  ;znacznik obecności FPU w procesorze 68060 (jest)
Diag01:
 moveq  #$36,D1  ;procesor 68060
Diag02:       ;kod obsługi wyjątku nr 11 (tylko dla 68020)
 move.l  D2,(A1)  ;przywrócenie wektora wyjątku nr 4
 move.l  A3,A7   ;przywrócenie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 bra.s  Diag05


Diag03:       ;kod obsługi wyjątku nr 4
 cmp.b  #$32,D1
 bne.s  Diag02
;Rozpoznawanie procesora 68020/68030
 dc.w   $F02F,$6200,$FFFE ;PMOVE.W PSR,-2(A7) - instrukcja odkłada na stos (A7=SSP)
              ;wartość rejestru MMUSR (68030)/ACUSR (68EC030).
              ;Na procesorze 68020 powoduje wystąpienie wyjątku nr 11.
 moveq  #$33,D1  ;procesor 68030
 bra.s  Diag02


;##### Sprawdzanie modelu koprocesora matematycznego (FPU)
Diag04:
 moveq  #$2C,D3
 move.l  D3,A2
 move.l  (A2),D3  ;wektor wyjątku nr 11 (Line 1111 Emulator), który wystąpi gdy procesor
           ;natrafi na kod nieobsługiwanej instrukcji, rozpoczynający się słowem $Fnnn
           ;(prawidłowy tylko dla 68000).
Diag05:
 move.b  D1,(A4)  ;wartość określa model procesora: $30-$36=68000-68060
 lea   Diag07(pc),A0
 move.l  A0,(A2)  ;zmiana wektora wyjątku nr 11
;Sprawdzenie obecności FPU w procesorze 68060
 tst.l  D5     ;znacznik obecności FPU w procesorze 68060
 bne.s  Diag06   ;FPU jest w procesorze 68060 (może być wyłączony)
 moveq  #0,D1   ;brak koprocesora
 dc.l   $F201583A ;FTST.B D1 - instrukcja testuje najmłodszy bajt w rejestrze D1 procesora
           ;(zapobiega wygenerowaniu ramki NULL przez instrukcję FSAVE).
           ;Jeśli nie ma zainstalowanego FPU, powoduje wystąpienie wyjątku nr 11.
 dc.w   $F327   ;FSAVE -(A7) - instrukcja odkłada na stos (A7=SSP) ramkę ze stanem FPU
 move.l  A3,D2
 sub.l  A7,D2   ;rozmiar ramki odłożonej przez instrukcję FSAVE
 moveq  #5,D1   ;koprocesor 68881
 cmp.b  #$1C,D2  ;ramka IDLE
 beq.s  Diag07
 moveq  #11,D1   ;koprocesor 68882
 cmp.b  #$3C,D2  ;ramka IDLE
 beq.s  Diag07
 moveq  #17,D1   ;koprocesor wbudowany w 68040
 bra.s  Diag07


Write: move.b  (A0)+,(A4)+
    tst.b  (A0)
    bne.s  Write
    rts


Diag06:
 moveq  #23,D1   ;koprocesor wbudowany w 68060
Diag07:       ;kod obsługi wyjątku nr 11 (tylko jeśli nie ma FPU)
 move.l  D3,(A2)  ;przywrócenie wektora wyjątku nr 11
 move.l  A3,A7   ;przywrócenie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 lea   Txt08(pc),A0
 lea   Txt01(pc),A4
 add.l  D1,A0   ;wartość określa model FPU: 0=brak, 5=68881, 11=68882, 17=68040, 23=68060
 bsr.s  Write


;##### Sprawdzanie modelu układu graficznego (GFX)
 moveq  #0,D1
 move.w  $DFF004,D1 ;odczyt rejestru VPOSR z układu Agnus/Alice
 lsr.w	 #8,D1
 bclr   #7,D1   ;wyodrębnienie wartości identyfikacyjnej
 lea   Txt10(pc),A0
 lea   Txt03(pc),A4
 btst   #4,D1   ;wartość bitu określa standard układu: 0=PAL, 1=NTSC
 beq.s  Diag08   ;standard PAL
 addq.l  #5,A0
 sub.b  #$10,D1
Diag08:
 bsr.s  Write
 lea   Txt09(pc),A0
 lea   Txt02(pc),A4
 tst.b  D1
 beq.s  Diag09   ;układ OCS
 sub.b  #$20,D1
 lsr.b  #1,D1
 rol.b  #2,D1
 add.l  D1,A0   ;wartość określa model układu: 0=ECS, 4=AGA
 addq.l  #4,A0
Diag09:
 bsr.s  Write


;##### Sprawdzanie wersji Kickstartu (ROM)
 move.w  $F8000C,D2 ;odczyt wersji Kickstartu
 move.w  $F8000E,D3 ;odczyt rewizji Kickstartu
 moveq  #$F1,D1
 cmp.w  #$FFFF,D2
 beq.s  Diag11   ;Kickstart 1.x
 moveq  #$21,D1
 cmp.w  D1,D2
 beq.s  Diag11   ;Kickstart 1.2
 moveq  #$31,D1
 cmp.w  #$22,D2
 beq.s  Diag11   ;Kickstart 1.3
 moveq  #$02,D1
 cmp.w  #$24,D2
 bne.s  Diag10
 cmp.w  #$10,D3
 bhi.s  Diag11   ;Kickstart 2.0
 moveq  #$41,D1
 bra.s  Diag11   ;Kickstart 1.4
Diag10:
 cmp.w  #$25,D2
 beq.s  Diag11   ;Kickstart 2.0
 moveq  #$03,D1
 cmp.w  #$27,D2
 beq.s  Diag11   ;Kickstart 3.0
 moveq  #$13,D1
 cmp.w  #$28,D2
 beq.s  Diag11   ;Kickstart 3.1
 moveq  #$F3,D1  ;Kickstart 3.x
Diag11:
 lsl.w  #4,D1
 ror.b  #4,D1
 add.w  #$3030,D1
 lea   Txt04(pc),A4
 move.b  D1,(A4)
 ror.w  #8,D1
 addq.l  #2,A4
 cmp.b  #$2F,D1
 bne.s  Diag12
 cmp.w  #$312F,D1
 beq.s  Diag14   ;Kickstart 1.x
 bra.s  Diag13   ;Kickstart 3.x
Diag12:
 move.b  D1,(A4)
Diag13:
 addq.l  #3,A4
 bsr.s  ConWD
 move.w  D3,D2
 addq.l  #1,A4
 bsr.s  ConWD
 move.b  #")",(A4)
Diag14:


;##### Sprawdzanie dostępnej wolnej pamięci RAM (CHIP, FAST)
 moveq  #2,D1   ;pamięć CHIP
 jsr   -216(A6)  ;ustala liczbę bajtów wolnej pamięci (funkcja Exec:AvailMem)
 lea   Txt05(pc),A4
 bsr.s  ConLD
 moveq  #4,D1   ;pamięć FAST
 jsr   -216(A6)  ;ustala liczbę bajtów wolnej pamięci (funkcja Exec:AvailMem)
 lea   Txt06(pc),A4
 bsr.s  ConLD
 rte         ;powrót z funkcji Exec:Supervisor


;Konwersja 2-bajtów z rejestru D2 do systemu DEC-ASCII (nieznaczące zera są pomijane)
ConWD: moveq  #$30,D1
    move.l  #$2710,D4
ConWD0: move.b  #$2F,(A4)
ConWD1: addq.b  #1,(A4)
    sub.w  D4,D2
    bcc.s  ConWD1
    add.w  D4,D2
    cmp.b  (A4),D1
    beq.s  ConWD2
    moveq  #0,D1
    addq.l  #1,A4
ConWD2: divu   #$0A,D4
    bne.s  ConWD0
    rts

;Konwersja 4-bajtów z rejestru D0 do systemu DEC-ASCII (nieznaczące zera są pomijane)
ConLD: lsr.l  #8,D0
    lsr.l  #2,D0  ;dzielenie liczby bajtów pamięci przez 1024 (wynik w kB)
    moveq  #$30,D1
    lea   ConLD4(pc),A1
ConLD0: move.b  #$2F,(A4)
ConLD1: addq.b  #1,(A4)
    sub.l  (A1),D0
    bcc.s  ConLD1
    add.l  (A1)+,D0
    cmp.b  (A4),D1
    beq.s  ConLD2
    moveq  #0,D1
    addq.l  #1,A4
ConLD2: tst.b  (A1)
    bpl.s  ConLD0
;Generowanie napisu "kB"
    cmp.b  #$20,(A4)+
    beq.s  ConLD3
    addq.l  #1,A4
ConLD3: move.b  #"k",(A4)+
    move.b  #"B",(A4)
    rts
ConLD4: dc.l   1000000000,100000000,10000000,1000000,100000,10000,1000,100,10,1
    dc.b   $80

Text: dc.b  0,20,20,"BasicDiag 1.05 (20.11.2018) by RomanWorkshop",0,1,0,20,30,0,1,0,20,40,"CPU: 680"
Txt00: dc.b  "x0    ",0,1,0,20,50,"FPU: "
Txt01: dc.b  "xxxx ",0,1,0,20,60,"GFX: "
Txt02: dc.b  "xxx ("
Txt03: dc.b  "xxx ",0,1,0,20,70,"ROM: Kickstart "
Txt04: dc.b  "x.x (xx.x) ",0,1,0,20,90,"CHIP: "
Txt05: dc.b  "x    ",0,1,0,20,100,"FAST: "
Txt06: dc.b  "x    ",0,1,0,20,150,"LMB - boot, RMB - reset",0,0
Txt07: dc.b  "(rev x)",0
Txt08: dc.b  "NONE",0,"68881",0,"68882",0,"IN040",0,"IN060",0
Txt09: dc.b  "OCS",0,"ECS",0,"AGA",0
Txt10: dc.b  "PAL)",0,"NTSC)",0

;Rozmiar: 988 B, linii kodu: 250