Asembler procesora 68000     Kalendarz na 200 lat      Kompilacja


NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
CalGenerowanie ciągu ASCIIZ z angielską nazwą dnia tygodnia na podstawie daty D1.l, D2.b, D3.l textbuf
CalsGenerowanie ciągu ASCIIZ z angielską nazwą dnia tygodnia na podstawie daty
(weryfikacja)
D1.l, D2.b, D3.ltextbuf

Objaśnienia:
D1, D2, D3 - rejestr danych
Dx.b - najmłodszy bajt rejestru danych (8-bitów)
Dx.l - cały rejestr danych (32-bity)
textbuf - pamięć dla danych wyjściowych (RAM)

Tłumaczenia angielskich nazw dni tygodnia:
Monday - Poniedziałek, Tuesday - Wtorek, Wednesday - Środa,
Thursday - Czwartek, Friday - Piątek, Saturday - Sobota, Sunday - Niedziela.


 Cal: moveq  #$01,D1   ;numer dnia (1-31)
   moveq  #$01,D2   ;numer miesiąca (1-12)
   move.l  #$076D,D3  ;numer roku (1901-2099)
   lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
   lea   Cal6(pc),A1
   move.b  #$1C,$01(A1) ;luty=28 dni
   move.l  D3,D4
   ror.l  #2,D4
   add.l  D1,D3
   move.w  D4,D1
   add.l  D1,D3
   swap   D4
   tst.w  D4
   bne.s  Cal0
   subq.l  #1,D3
   addq.b  #1,$01(A1)  ;luty=29 dni
Cal0: moveq  #$00,D4
Cal1: move.b  (A1)+,D4
   add.l  D4,D3
   subq.b  #1,D2
   bne.s  Cal1
   sub.l  D4,D3
   divu   #$07,D3
   clr.w  D3
   swap   D3
   rol.b  #2,D3
   lea   Cal5(pc),A1
   add.l  D3,A1
Cal2: tst.b  (A1)+
   bne.s  Cal2
   bsr.s  Cal3
   lea   Cal4(pc),A1
Cal3: move.b  (A1)+,(A0)+
   tst.b  (A1)
   bne.s  Cal3
   clr.b  (A0)
   rts
Cal4: dc.b   "day"
Cal5: dc.b   0,"Fri",0,"Satur",0,"Sun",0,"Mon",0,"Tues",0,"Wednes",0,"Thurs",0
Cal6: dc.b   31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31

;Rozmiar: 148 B, linii kodu: 40
Procedura generuje ciąg ASCIIZ z angielską nazwą dnia tygodnia na podstawie daty, zapisanej
w postaci binarnej, w następujących rejestrach: D1 - numer dnia (1-31), D2 - numer miesiąca (1-12),
D3 - numer roku (1901-2099). Podanie niewłaściwego numeru dnia, miesiąca lub roku, spowoduje
wygenerowanie błędnej nazwy dnia tygodnia.

 Cals: moveq  #$01,D1   ;numer dnia (1-31)
    moveq  #$01,D2   ;numer miesiąca (1-12)
    move.l  #$076D,D3  ;numer roku (1901-2099)
    lea   textbuf,A0  ;adres wyjścia danych
    moveq  #$30,D5
    tst.l  D1
    beq.s  Cals4    ;D1=0
    moveq  #$1F,D4
    cmp.l  D4,D1
    bhi.s  Cals4    ;D1>31
    moveq  #$31,D5
    tst.b  D2
    beq.s  Cals4    ;D2=0
    cmp.b  #$0C,D2
    bhi.s  Cals4    ;D2>12
    moveq  #$32,D5
    cmp.l  #$076D,D3
    bcs.s  Cals4    ;D3<1901
    cmp.l  #$0833,D3
    bhi.s  Cals4    ;D3>2099
    lea   Cals7(pc),A1
    move.b  #$1C,$01(A1) ;luty=28 dni
    move.l  D3,D4
    ror.l  #2,D4
    add.l  D1,D3
    move.w  D4,D5
    add.l  D5,D3
    swap   D4
    tst.w  D4
    bne.s  Cals0
    subq.l  #1,D3
    addq.b  #1,$01(A1)  ;luty=29 dni
Cals0: moveq  #$00,D4
Cals1: move.b  (A1)+,D4
    add.l  D4,D3
    subq.b  #1,D2
    bne.s  Cals1
    moveq  #$33,D5
    cmp.b  D4,D1
    bhi.s  Cals4    ;D1>liczby dni w danym miesiącu
    sub.l  D4,D3
    divu   #$07,D3
    clr.w  D3
    swap   D3
    rol.b  #2,D3
    lea   Cals6(pc),A1
    add.l  D3,A1
Cals2: tst.b  (A1)+
    bne.s  Cals2
    bsr.s  Cals3
    lea   Cals5(pc),A1
Cals3: move.b  (A1)+,(A0)+
    tst.b  (A1)
    bne.s  Cals3
    clr.b  (A0)
    rts
Cals4: move.b  #$52,(A0)+
    move.b  D5,(A0)+
    clr.b  (A0)
    rts
Cals5: dc.b   "day"
Cals6: dc.b   0,"Fri",0,"Satur",0,"Sun",0,"Mon",0,"Tues",0,"Wednes",0,"Thurs",0
Cals7: dc.b   31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31

;Rozmiar: 206 B, linii kodu: 63
Procedura działa podobnie jak wcześniejsza, ale weryfikuje poprawność podanej daty.
Podanie niewłaściwego numeru dnia, miesiąca lub roku, spowoduje wygenerowanie
odpowiedniego ciągu ASCIIZ, który informuje o błędzie:
"R0" - numer dnia =0 lub >31
"R1" - numer miesiąca =0 lub >12
"R2" - numer roku <1901 lub >2099
"R3" - numer dnia jest większy od liczby dni, jaką posiada dany miesiąc
          (np. 31 kwietnia dowolnego roku, 29 lutego w latach nieprzestępnych).