Asembler procesora 68000 Działa w systemie Workbench     ChkCPU           Kompilacja


Poniżej znajduje się kod źródłowy programu ChkCPU, który sprawdza i wyświetla model procesora
z rodziny 680x0, zainstalowanego w Amidze. Rozpoznaje następujące procesory: 68000, 68010,
68020 (68EC020), 68030 (68EC030), 68040 (68EC040, 68LC040), 68060 (68EC060, 68LC060).
Program działa w systemie Workbench 1.2 lub nowszym. Można go uruchomić przez dwukrotne
kliknięcie jego ikony lub wpisując jego nazwę w CLI.

ChkCPU:
;Zakładam, że w tym miejscu procesor pracuje w trybie użytkownika (User mode).
;Każdy procesor 680x0 pracuje w tym trybie, po uruchomieniu programu na Workbenchu.
;Program sprawdza i wyświetla model procesora 680x0, zainstalowanego w Amidze.
;Działa w systemie 1.2 lub nowszym i można go uruchomić przez ikonę lub z CLI.

 moveq  #$30,D1  ;procesor 68000
 move.l  4.w,A6   ;adres bazowy biblioteki Exec
 btst   #0,297(A6) ;wartość bitu określa procesor: 0=68000, 1=68010 lub nowszy (bit ten wchodzi
           ;w skład flag AttnFlags, wypełnianych przez bibliotekę Exec podczas startu Amigi).
 beq.s  ChkCPU0  ;procesor 68000

;W tym miejscu procesor to 68010 lub nowszy

 lea   ChkCPU1(pc),A5 ;adres procedury, która zostanie wykonana w trybie nadzorcy
 jsr   -30(A6)  ;przełącza procesor w tryb nadzorcy i wykonuje procedurę (funkcja Exec:Supervisor)
ChkCPU0:
 lea   ChkCPU4(pc),A0
 move.l  A0,D2   ;adres danych do wyświetlenia w CLI
 move.b  D1,8(A0)  ;wartość określa model procesora: $30-$36=68000-68060
 lea   ChkCPU5(pc),A1 ;nazwa biblioteki DOS
 jsr   -408(A6)  ;otwiera bibliotekę DOS (funkcja Exec:OldOpenLibrary)
 move.l  D0,A6   ;adres bazowy biblioteki DOS
 jsr   -60(A6)  ;zwraca uchwyt okna CLI do wyświetlania danych. Jeśli nie ma
           ;takiego okna, to jest ono otwierane (funkcja DOS:Output).
 move.l  D0,D1   ;uchwyt okna CLI
 moveq  #11,D3   ;liczba bajtów do wyświetlenia w CLI
 jsr   -48(A6)  ;wyświetla dane w CLI (funkcja DOS:Write)
 move.l  A6,A1   ;adres bazowy biblioteki DOS
 move.l  4.w,A6   ;adres bazowy biblioteki Exec
 jsr   -414(A6)  ;zamyka bibliotekę DOS (funkcja Exec:CloseLibrary)
 rts

ChkCPU1:       ;procedura wykonywana przez funkcję Exec:Supervisor
 dc.l   $4E7A3801 ;MOVEC VBR,D3 - instrukcja przenosi wartość rejestru VBR do rejestru D3.
           ;Jest obsługiwana przez procesory 68010/20/30/40/60.
 moveq  #$10,D2
 move.l  D2,A1
 add.l  D3,A1
 move.l  (A1),D2  ;wektor wyjątku nr 4 (Illegal Instruction), który wystąpi
           ;gdy procesor natrafi na kod nieobsługiwanej instrukcji.
 lea   ChkCPU3(pc),A0
 move.l  A0,(A1)  ;zmiana wektora wyjątku nr 4
 move.l  D3,A2
 moveq  #$2C,D3
 add.l  D3,A2
 move.l  (A2),D3  ;wektor wyjątku nr 11 (Line 1111 Emulator), który wystąpi gdy procesor
           ;natrafi na kod nieobsługiwanej instrukcji, rozpoczynający się słowem $Fnnn.
 lea   ChkCPU2(pc),A0
 move.l  A0,(A2)  ;zmiana wektora wyjątku nr 11
 move.l  A7,A3   ;zapamiętanie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 moveq  #$31,D1  ;procesor 68010
 dc.l   $4E7A1002 ;MOVEC CACR,D1 - instrukcja obsługiwana przez 68020/30/40/60
 moveq  #$32,D1  ;procesor 68020/68030
 dc.l   $4E7A1004 ;MOVEC ITT0,D1 - instrukcja obsługiwana przez 68040/60.
           ;Przenosi wartość rejestru ITT0 (68040, 68LC040, 68060,
           ;68EC060, 68LC060)/IACR0 (68EC040) do rejestru D1.
 moveq  #$34,D1  ;procesor 68040
 dc.l   $4E7A1808 ;MOVEC PCR,D1 - instrukcja obsługiwana przez 68060
 moveq  #$36,D1  ;procesor 68060
ChkCPU2:       ;kod obsługi wyjątku nr 11 (tylko dla 68020)
 move.l  D2,(A1)  ;przywrócenie wektora wyjątku nr 4
 move.l  D3,(A2)  ;przywrócenie wektora wyjątku nr 11
 move.l  A3,A7   ;przywrócenie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 rte         ;powrót z funkcji Exec:Supervisor

ChkCPU3:       ;kod obsługi wyjątku nr 4
 cmp.b  #$32,D1
 bne.s  ChkCPU2

;Rozpoznawanie procesora 68020/68030

 dc.w   $F02F,$6200,$FFFE ;PMOVE.W PSR,-2(A7) - instrukcja odkłada na stos (A7=SSP)
              ;wartość rejestru MMUSR (68030)/ACUSR (68EC030).
              ;Na procesorze 68020 powoduje wystąpienie wyjątku nr 11.
 moveq  #$33,D1  ;procesor 68030
 bra.s  ChkCPU2

ChkCPU4:
 dc.b   "CPU: 680x0",10
ChkCPU5:
 dc.b   "dos.library",0

;Rozmiar: 168 B, linii kodu: 52
Po kompilacji tego kodu, rozmiar programu wykonywalnego wynosi 204 B.