Asembler procesora 68000 Działa w systemie Workbench     ChkFPU           Kompilacja


Poniżej znajduje się kod źródłowy programu ChkFPU, który sprawdza i wyświetla model koproce-
sora matematycznego (FPU) z rodziny 6888x, zainstalowanego w Amidze. Rozpoznaje następujące
koprocesory: zewnętrzny 68881 i 68882 oraz wewnętrzny, wbudowany w procesor 68040 i 68060.
Program działa w systemie Workbench 1.2 lub nowszym. Można go uruchomić przez dwukrotne
kliknięcie jego ikony lub wpisując jego nazwę w CLI.

ChkFPU:
;Zakładam, że w tym miejscu procesor pracuje w trybie użytkownika (User mode).
;Każdy procesor 680x0 pracuje w tym trybie, po uruchomieniu programu na Workbenchu.
;Program sprawdza i wyświetla model koprocesora 6888x, zainstalowanego w Amidze.
;Działa w systemie 1.2 lub nowszym i można go uruchomić przez ikonę lub z CLI.

 move.l  4.w,A6   ;adres bazowy biblioteki Exec
 lea   ChkFPU0(pc),A5 ;adres procedury, która zostanie wykonana w trybie nadzorcy
 jsr   -30(A6)  ;przełącza procesor w tryb nadzorcy i wykonuje procedurę (funkcja Exec:Supervisor)
 lea   ChkFPU6(pc),A1 ;nazwa biblioteki DOS
 jsr   -408(A6)  ;otwiera bibliotekę DOS (funkcja Exec:OldOpenLibrary)
 move.l  D0,A6   ;adres bazowy biblioteki DOS
 jsr   -60(A6)  ;zwraca uchwyt okna CLI do wyświetlania danych. Jeśli nie ma
           ;takiego okna, to jest ono otwierane (funkcja DOS:Output).
 move.l  D0,D1   ;uchwyt okna CLI
 moveq  #11,D3   ;liczba bajtów do wyświetlenia w CLI
 jsr   -48(A6)  ;wyświetla dane w CLI (funkcja DOS:Write)
 move.l  A6,A1   ;adres bazowy biblioteki DOS
 move.l  4.w,A6   ;adres bazowy biblioteki Exec
 jsr   -414(A6)  ;zamyka bibliotekę DOS (funkcja Exec:CloseLibrary)
 rts

ChkFPU0:       ;procedura wykonywana przez funkcję Exec:Supervisor
 moveq  #$2C,D2
 move.l  D2,A1
 move.l  (A1),D2  ;wektor wyjątku nr 11 (Line 1111 Emulator), który wystąpi gdy procesor
           ;natrafi na kod nieobsługiwanej instrukcji, rozpoczynający się słowem $Fnnn
           ;(prawidłowy tylko dla 68000).
 lea   ChkFPU2(pc),A0
 move.l  A0,(A1)  ;zmiana wektora wyjątku nr 11 (prawidłowego tylko dla 68000)
 move.l  A7,A2   ;zapamiętanie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 btst   #0,297(A6) ;wartość bitu określa procesor: 0=68000, 1=68010 lub nowszy (bit ten wchodzi
           ;w skład flag AttnFlags, wypełnianych przez bibliotekę Exec podczas startu Amigi).
 beq.s  ChkFPU1  ;procesor 68000

;W tym miejscu procesor to 68010 lub nowszy

 move.l  D2,(A1)  ;przywrócenie wektora wyjątku nr 11 (prawidłowego tylko dla 68000)
 dc.l   $4E7A3801 ;MOVEC VBR,D3 - instrukcja przenosi wartość rejestru VBR do rejestru D3.
           ;Jest obsługiwana przez procesory 68010/20/30/40/60.
 add.l  D3,A1
 move.l  (A1),D2  ;wektor wyjątku nr 11 (prawidłowy dla 68010+)
 move.l  A0,(A1)  ;zmiana wektora wyjątku nr 11
ChkFPU1:
 moveq  #0,D1   ;brak koprocesora
 dc.l   $F201583A ;FTST.B D1 - instrukcja testuje najmłodszy bajt w rejestrze D1 procesora
           ;(zapobiega wygenerowaniu ramki NULL przez instrukcję FSAVE).
           ;Jeśli nie ma zainstalowanego FPU, powoduje wystąpienie wyjątku nr 11.
 dc.w   $F327   ;FSAVE -(A7) - instrukcja odkłada na stos (A7=SSP) ramkę ze stanem FPU
 move.l  A2,D3
 sub.l  A7,D3   ;rozmiar ramki odłożonej przez instrukcję FSAVE
 moveq  #5,D1   ;koprocesor 68881
 cmp.b  #$1C,D3  ;ramka IDLE
 beq.s  ChkFPU2
 moveq  #11,D1   ;koprocesor 68882
 cmp.b  #$3C,D3  ;ramka IDLE
 beq.s  ChkFPU2
 moveq  #17,D1   ;koprocesor wbudowany w 68040
 cmp.b  #4,D3   ;ramka IDLE
 beq.s  ChkFPU2
 moveq  #23,D1   ;koprocesor wbudowany w 68060
ChkFPU2:       ;kod obsługi wyjątku nr 11 (tylko jeśli nie ma FPU)
 move.l  D2,(A1)  ;przywrócenie wektora wyjątku nr 11
 move.l  A2,A7   ;przywrócenie wskaźnika stosu (A7=SSP)
 lea   ChkFPU4(pc),A0
 lea   ChkFPU5(pc),A1
 move.l  A0,D2   ;adres danych do wyświetlenia w CLI
 addq.l  #5,A0
 add.l  D1,A1   ;wartość określa model FPU: 0=brak, 5=68881, 11=68882, 17=68040, 23=68060
ChkFPU3:
 move.b  (A1)+,(A0)+
 tst.b  (A1)
 bne.s  ChkFPU3
 rte         ;powrót z funkcji Exec:Supervisor

ChkFPU4:
 dc.b   "FPU: xxxx ",10
ChkFPU5:
 dc.b   "NONE",0,"68881",0,"68882",0,"IN040",0,"IN060",0
ChkFPU6:
 dc.b   "dos.library",0

;Rozmiar: 196 B, linii kodu: 56
Po kompilacji tego kodu, rozmiar programu wykonywalnego wynosi 232 B.