Asembler mikrokontrolerów AVR     Wyświetlacz LCD - duże cyfry         Kompilacja
Powyższy schemat przedstawia sposób podłączenia alfanumerycznego wyświetlacza LCD (ze ste-
rownikiem HD44780 lub kompatybilnym), który może wyświetlić 2 linie tekstu po 16 znaków (2x16).
Dokładny opis tego schematu, większości fragmentów kodu programu oraz prawidłowej konfiguracji
mikrokontrolera, znajduje się na tej stronie.

Poniżej znajduje się kodu programu przeznaczonego dla mikrokontrolerów serii ATmega48/88/168/328,
który inicjalizuje wyświetlacz LCD i pokazuje na nim duże cyfry o rozmiarze 3x2 znaki.
.include "m48def.inc"  ;definicje dla ATmega48
;.include "m88def.inc"  ;definicje dla ATmega88
;.include "m168def.inc"  ;definicje dla ATmega168
;.include "m328def.inc"  ;definicje dla ATmega328

.cseg       ;pamięć programu (FLASH)
.org   $0000  ;wektory przerwań (dla ATmega48/88: 26 wektorów 2-bajtowych, o adresach $0000-$0019,
         ;dla ATmega168/328: 26 wektorów 4-bajtowych, o adresach $0000-$0032).

;Jeśli żadne przerwania nie będą używane, to w tym miejscu można bezpośrednio umieścić kod programu

;Wektor nr 1 (Reset)
     ;rjmp  RESET  ;dla ATmega48/88 musi to być instrukcja RJMP o rozmiarze 2 bajtów,
     ;jmp   RESET  ;dla ATmega168/328 musi to być instrukcja JMP o rozmiarze 4 bajtów,
             ;ponieważ wszystkie wektory w tych mikrokontrolerach mają taki rozmiar.

;RESET:
;Inicjalizacja wskaźnika stosu (zbędna dla ATmega48/88/168/328)
     ;ldi   R16,LOW(RAMEND)
     ;out   SPL,R16
     ;ldi   R16,HIGH(RAMEND)
     ;out   SPH,R16

;Konfiguracja mikrokontrolera
     ldi   R16,$01  ;częstotliwość pracy mikrokontrolera (CLK): 1-20 [MHz]
     mov   R15,R16
     ldi   R16,$EF  ;zatrzymanie zbędnych modułów (ADC, TWI, SPI, USART, TC0, TC1, TC2)
     sts   $64,R16  ;zapis rejestru PRR
     ldi   R16,$80  ;wyłączenie zasilania komparatora analogowego
     sts   $50,R16  ;zapis rejestru ACSR

;Obsługa wyświetlacza LCD 2x16 znaków (HD44780), z wyprowadzeniami podłączonymi w następujący sposób:
;R/W=GND, E=PD7, RS=PD6, D7=PD3, D6=PD2, D5=PD1, D4=PD0, D0-D3=NC (nie podłączone).
;Po włączeniu zasilania wyświetlacz LCD: zostaje wyczyszczony (kursor na pozycji 1 w 1 linii), działa
;w trybie 8-bitowym, może wyświetlać 1 linię znaków o rozmiarze 5x8 pikseli, wyświetlacz, kursor i jego
;miganie są wyłączone, kursor porusza się do przodu, przesuwanie (shift) jest wyłączone.
     rcall  LCDi   ;inicjalizacja LCD (włączenie trybu 4-bitowego)
     ldi   R18,$28  ;ustawienie opcji: 2 linie, znaki 5x8 pikseli, interfejs 4-bit
     rcall  LCDwi   ;zapis instrukcji do LCD
     ldi   R18,$0C  ;włączenie LCD bez kursora
     rcall  LCDwi   ;zapis instrukcji do LCD
;Instrukcje wyświetlacza LCD [czas ich wykonywania]:
; $01 - czyszczenie LCD i powrót kursora na pozycję 1 w 1 linii [1.52 ms]
; $02 - ustawienie kursora na pozycji 1 w 1 linii [1.52 ms]
; $04 - poruszanie kursora do tył, przesuwanie (shift) wyłączone [37 us]
; $05 - poruszanie kursora do tył, przesuwanie (shift) włączone [37 us]
; $06 - poruszanie kursora do przodu, przesuwanie (shift) wyłączone [37 us]
; $07 - poruszanie kursora do przodu, przesuwanie (shift) włączone [37 us]
; $08 - wyłączenie LCD [37 us]
; $0C - włączenie LCD bez kursora [37 us]
; $0E - włączenie LCD z kursorem [37 us]
; $0F - włączenie LCD z migającym kursorem [37 us]
; $10 - przesunięcie kursora w lewo [37 us]
; $14 - przesunięcie kursora w prawo [37 us]
; $18 - przesunięcie ekranu w lewo [37 us]
; $1C - przesunięcie ekranu w prawo [37 us]
; $80 - ustawienie adresu $00 dla DDRAM (kursor na pozycji 1 w 1 linii) [37 us]
; $C0 - ustawienie adresu $40 dla DDRAM (kursor na pozycji 1 w 2 linii) [37 us]

;Obsługa zworki J1
     sbi   PORTC,$05 ;ustawienie pinu PC5 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     in   R16,PINC ;odczyt stanu pinów PC0-PC6
     andi  R16,$20
     brne  Boot1   ;skok, jeśli na pinie PC5 jest stan wysoki (zworka J1=OFF)
;Zworka J1=ON (zwarta)
     rcall  LCDclr  ;czyszczenie LCD
     rcall  FuseBit  ;odczyt i wyświetlenie na LCD wartości fuse/lock bitów
Boot0:  in   R16,PINC ;odczyt stanu pinów PC0-PC6
     andi  R16,$20
     breq  Boot0   ;skok, jeśli na pinie PC5 jest stan niski (zworka J1=ON)
;Zworka J1=OFF (rozwarta)
Boot1:  rcall  LCDclr  ;czyszczenie LCD
Jeśli po włączeniu/resecie systemu zworka J1 jest zwarta (ON), to na pinie PC5 panuje stan niski i pro-
gram wyświetli na LCD szesnastkowe wartości fuse/lock bitów, aktualnie ustawionych w mikrokontro-
lerze (rysunek 1). Będą one pokazane w formacie "FL:LB:FE:FH". Pierwsza wartość (FL) to młodszy
bajt fuse bitów, druga to lock bity, trzecia to dodatkowe fuse bity, a czwarta to starszy bajt fuse bitów.
Wartości te będą widoczne aż do momentu rozwarcia (OFF) zworki J1 - wtedy nastąpi wykonywanie
dalszego kodu programu.


Rysunek 1
;Zapisywanie 8 znaków użytkownika do pamięci CGRAM wyświetlacza LCD
     ldi   ZL,LOW(Chrs3<<1) ;wybór kroju dużych cyfr (3x2 znaki): Chrs0/Chrs1/Chrs2/Chrs3
     ldi   ZH,HIGH(Chrs3<<1) ;adres danych opisujących budowę 8 znaków użytkownika [64-bajty]
     ldi   R18,$40  ;ustawienie adresu $00 dla CGRAM (pierwszy znak)
     rcall  LCDwi   ;zapis instrukcji do LCD
     ldi   R22,$40
LCDwfch: lpm   R18,Z+
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     dec   R22
     brne  LCDwfch
Zapis 8 znaków użytkownika (nr 0-7), o wymiarach 5x8 pikseli do pamięci CGRAM wyświetlacza LCD,
które służą do budowy dużych cyfr o rozmiarze 3x2 znaki. Do wyboru jest 4 zestawy znaków użytko-
wnika, od których zależy krój (wygląd) dużych cyfr. Aby zmienić krój dużych cyfr, należy zmienić etykiety
"Chrs3" na "Chrs0", "Chrs1" lub "Chrs2". Poniżej (rysunek 2) jest przedstawiony wygląd wszystkich
krojów dużych cyfr (począwszy od "Chrs0" do "Chrs3"):


Rysunek 2


Duże cyfry składają się maksymalnie z 8 znaków użytkownika oraz pustego znaku spacji ($20). Dwa
pierwsze kroje ("Chrs0" i "Chrs1"), używają też całkowicie zapełnionego znaku ($FF), który może nie być
dostępny w każdym wyświetlaczu. Duże cyfry "Chrs0" i "Chrs1", powinny być wyświetlane obok siebie
z przerwą (spacją) o szerokości 1 znaku, aby zwiększyć ich czytelność.
;Inicjalizacja rejestrów
     ser   XL
     ser   XH
     movw  R4,ZL   ;adres danych opisujących budowę dużych cyfr (3x2 znaki) [60-bajtów]

;Główna pętla programu
Loop:   adiw  XL,$01  ;zwiększenie 16-bitowej wartości o 1
     movw  R0,XL
     rcall  Con16D  ;konwersja 16-bitowej wartości do postaci dziesiętnej
     movw  XL,R0
     ldi   R23,$80  ;adres znaku 1 w 1 linii LCD
     ldi   R22,$04
Loop0:  ld   R16,Y+  ;odczyt kolejnej cyfry ($00-$09) z pamięci SRAM
     ldi   R17,$06
     mul   R16,R17  ;mnożenie odczytanej cyfry przez 6
     movw  ZL,R4
     add   ZL,R0
     adc   ZH,R1   ;dodanie wyniku mnożenia do wartości adresu, wskazującego na początek struktury
              ;w pamięci FLASH, która opisuje budowę poszczególnych cyfr o rozmiarze 3x2 znaki.
     mov   R18,R23  ;ustawienie kursora na początku kolejnej cyfry w 1 linii LCD
     rcall  LCDwi   ;zapis instrukcji do LCD
     lpm   R18,Z+  ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     lpm   R18,Z+  ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     lpm   R18,Z+  ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     mov   R18,R23
     ori   R18,$40  ;ustawienie kursora na początku kolejnej cyfry w 2 linii LCD
     rcall  LCDwi   ;zapis instrukcji do LCD
     lpm   R18,Z+  ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     lpm   R18,Z+  ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     lpm   R18,Z+  ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     rcall  LCDwc   ;zapis znaku do LCD
     subi  R23,$FC  ;zwiększenie adresu o 4 - przerwa między cyframi
     ;subi  R23,$FD  ;zwiększenie adresu o 3 - brak przerwy między cyframi
     dec   R22
     brne  Loop0
     ldi   R16,$FF  ;opóźnienie 25.5 ms
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     rjmp  Loop
Ustawienie początkowych wartości rejestrów i główna pętla programu, która jest wykonywana bez
przerwy. Z każdym obiegiem pętli, 16-bitowa wartość zapisana w rejestrach [XH:XL] jest zwiększana
o 1. Następnie zwiększona wartość jest zamieniana na 4-bajtowy ciąg dziesiętny (każdy bajt to jedna
cyfra $00-$09), zapisywany do bufora w pamięci SRAM mikrokontrolera. Tak uzyskany ciąg jest
wyświetlany w postaci dużych cyfr o rozmiarze 3x2 znaki.
Instrukcja "subi R23,$FC" zwiększając adres o 4 powoduje, że między kolejnymi cyframi znajduje się
przerwa (spacja) o szerokości 1 znaku. Aby wyświetlać cyfry bez tej przerwy, należy użyć instrukcji
"subi R23,$FD", która zwiększa adres o 3.
Przed końcem pętli znajduje się kod generujący opóźnienie ok. 102ms, aby spowolnić wyświetlanie
nowych wartości na LCD. Instrukcja skoku RJMP zamyka pętlę.
Dzięki temu podczas pracy programu na wyświetlaczu LCD można zaobserwować, szybko zwiększającą
się 4-cyfrową wartość dziesiętną. Przykładowa zawartość ekranu wyświetlacza LCD, podczas wykony-
wania głównej pętli programu jest przedstawiona poniżej: duże cyfry "Chrs3" z przerwą na rysunku 3
oraz bez przerwy na rysunku 4.


Rysunek 3

Rysunek 4
;Konwersja 16-bitów do systemu dziesiętnego: [XH:XL] => [B4:B3:B2:B1], gdzie:
;[B1] - bajt z najmniej znaczącą cyfrą wyniku (B1-B4 = $00-$09).
Con16D:  ldi   YL,LOW(sbuf)
     ldi   YH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     adiw  YL,$04
     ldi   R17,$04    ;maksymalna liczba cyfr
Con16D0: ldi   R18,$10    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con16D1: rol   R16
     cpi   R16,$0A
     brcs  Con16D2
     subi  R16,$0A
     sec
     rjmp  Con16D3
Con16D2: clc
Con16D3: rol   XL      ;młodszy bajt do konwersji
     rol   XH      ;starszy bajt do konwersji
     dec   R18
     brpl  Con16D1
     st   -Y,R16
     dec   R17
     brne  Con16D0
     ret
Procedura konwertuje 16-bitowe słowo z rejestrów [XH:XL] do postaci 4-bajtowego ciągu dziesiętnego
(każdy bajt to jedna cyfra $00-$09), zapisanego do bufora w pamięci SRAM mikrokontrolera.
;Zapis szesnastkowych wartości fuse/lock bitów do pamięci SRAM w postaci
;ciągu ASCIIZ: "FL:LB:FE:FH" i wyświetlenie go na wyświetlaczu LCD.
FuseBit: ldi   YL,LOW(sbuf)
     ldi   YH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   ZL
     clr   ZH
     ldi   R18,$3A
FuseBit0: lds   R16,$57    ;odczyt rejestru SPMCSR
     ori   R16,$09    ;ustawienie bitów BLBSET i SELFPRGEN
     sts   $57,R16    ;zapis rejestru SPMCSR
     lpm   R2,Z+     ;odczyt fuse/lock bitów
;W zależności od wartości adresu [ZH:ZL] są odczytywane:
; $0000 - Fuse bits Low byte (FL)
; $0001 - Lock Bits (LB)
; $0002 - Fuse bits Extended byte (FE)
; $0003 - Fuse bits High byte (FH)
     ldi   R16,$02
FuseBit1: swap  R2
     mov   R17,R2
     andi  R17,$0F
     subi  R17,$D0
     cpi   R17,$3A
     brlt  FuseBit2
     subi  R17,$F9
FuseBit2: st   Y+,R17
     dec   R16
     brne  FuseBit1
     st   Y+,R18
     cpi   ZL,$04
     brne  FuseBit0
     st   -Y,R16
;Wyświetlanie wartości fuse/lock bitów na LCD
     ldi   ZL,LOW(Text<<1)
     ldi   ZH,HIGH(Text<<1)
     rcall  LCDwf     ;wyświetlenie na LCD ciągu ASCIIZ z pamięci FLASH
     ldi   R18,$C0    ;ustawienie kursora na pozycji 1 w 2 linii
     rcall  LCDwi     ;zapis instrukcji do LCD
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf)
     rcall  LCDws     ;wyświetlenie na LCD ciągu ASCIIZ z pamięci SRAM
     ret

;Inicjalizacja wyświetlacza LCD
LCDi:   ldi   R16,$CF
     out   DDRD,R16 ;ustawienie pinów PD0-PD3/PD6-PD7 jako wyjść, PD4-PD5 jako wejść
     clr   R16    ;E=0, RS=0
     out   PORTD,R16 ;wyzerowanie wyjść PD0-PD3/PD6-PD7
;Czekanie na ustabilizowanie się napięcia zasilania
     ldi   R16,$C8  ;opóźnienie 20 ms
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
;Wysłanie trzech instrukcji $30 do LCD
     ldi   R18,$03
LCDi0:  ldi   R16,$83
     out   PORTD,R16 ;E=1, RS=0
     ;(wait 4 CL)
     cbi   PORTD,$07 ;E=0, RS=0
     ldi   R16,$32  ;opóźnienie 5 ms
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     dec   R18
     brne  LCDi0
;Wysłanie instrukcji $20 do LCD (włączenie trybu 4-bitowego)
     ldi   R16,$82
     out   PORTD,R16 ;E=1, RS=0
     ;(wait 4 CL)
     cbi   PORTD,$07 ;E=0, RS=0
     ldi   R16,$0A  ;opóźnienie 1 ms
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     ret

;Zapis instrukcji do wyświetlacza LCD (tryb 4-bitowy)
LCDwi:  ldi   R20,$80  ;E=1, RS=0
     rjmp  LCDwc0
;Zapis znaku do wyświetlacza LCD (tryb 4-bitowy)
LCDwc:  ldi   R20,$C0  ;E=1, RS=1
LCDwc0:  ldi   R21,$02
LCDwc1:  swap  R18    ;bajt do wysłania
     mov   R19,R18
     andi  R19,$0F
     andi  R20,$F0  ;E=1, RS=początkowa wartość
     add   R20,R19
     out   PORTD,R20 ;wysłanie 4-bitów do LCD (najpierw starsze, później młodsze)
     ;(wait 4 CL)
     cbi   PORTD,$07 ;E=0, RS=początkowa wartość
     ldi   R16,$01  ;opóźnienie 100 us
     rcall  Wait   ;pętla opóźniająca
     dec   R21
     brne  LCDwc1
     ret

;Czyszczenie wyświetlacza LCD i powrót kursora na pozycję 1 w 1 linii
LCDclr:  ldi   R18,$01 ;czyszczenie LCD i powrót kursora
     rcall  LCDwi  ;zapis instrukcji do LCD
     ldi   R16,$10 ;opóźnienie 1.6 ms
     rcall  Wait  ;pętla opóźniająca
     ret

;Zapis ciągu ASCIIZ z pamięci SRAM do wyświetlacza LCD (tryb 4-bitowy)
LCDws0:  rcall  LCDwc  ;zapis znaku do LCD
LCDws:  ld   R18,Z+ ;odczyt znaku z pamięci SRAM
     tst   R18
     brne  LCDws0
     ret

;Zapis ciągu ASCIIZ z pamięci FLASH do wyświetlacza LCD (tryb 4-bitowy)
LCDwf0:  rcall  LCDwc  ;zapis znaku do LCD
LCDwf:  lpm   R18,Z+ ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     tst   R18
     brne  LCDwf0
     ret

;Pętla opóźniająca o zadany czas: 100u - 25.5m [s]
Wait:   mov   R2,R15 ;R15 (CLK) = częstotliwość pracy mikrokontrolera: $01-$14 (1-20 MHz)
     ldi   R17,$19
     mul   R16,R17 ;R16 (DLY) = wartość opóźnienia: $01-$FF (100us-25.5ms)
Wait0:  movw  R24,R0
Wait1:  sbiw  R24,$01
     brne  Wait1
     dec   R2
     brne  Wait0
     ret

;Napisy dla wyświetlacza LCD
Text:   .db   "Fuse/lock bits:",0

;Znaki użytkownika dla wyświetlacza LCD, służące do wyświetlania dużych cyfr o rozmiarze 3x2 znaki

;Duże cyfry proste z przerwą (4 znaki użytkownika + całkowicie zapełniony znak $FF)
Chrs0:  .db   31,31,31,0,0,0,0,0  ;0
     .db   0,0,0,0,0,31,31,31  ;1
     .db   31,31,31,0,0,0,31,31 ;2
     .db   31,0,0,0,0,31,31,31 ;3
     .db   0,0,0,0,0,0,0,0   ;4
     .db   0,0,0,0,0,0,0,0   ;5
     .db   0,0,0,0,0,0,0,0   ;6
     .db   0,0,0,0,0,0,0,0   ;7
;Budowa poszczególnych cyfr
     .db   255,0,255,255,1,255 ;0
     .db   0,255,32,1,255,1   ;1
     .db   2,2,255,255,3,3   ;2
     .db   0,2,255,1,3,255   ;3
     .db   255,1,255,32,32,255 ;4
     .db   255,2,2,3,3,255   ;5
     .db   255,2,2,255,3,255  ;6
     .db   255,0,255,32,32,255 ;7
     .db   255,2,255,255,3,255 ;8
     .db   255,2,255,3,3,255  ;9

;Duże cyfry zaokrąglone z przerwą (8 znaków użytkownika + całkowicie zapełniony znak $FF)
Chrs1:  .db   31,31,31,0,0,0,0,0   ;0
     .db   0,0,0,0,0,31,31,31   ;1
     .db   31,31,31,0,0,0,31,31  ;2
     .db   31,0,0,0,0,31,31,31   ;3
     .db   7,15,31,31,31,31,31,31 ;4
     .db   28,30,31,31,31,31,31,31 ;5
     .db   31,31,31,31,31,31,15,7 ;6
     .db   31,31,31,31,31,31,30,28 ;7
;Budowa poszczególnych cyfr
     .db   4,0,5,6,1,7       ;0
     .db   0,5,32,1,255,1     ;1
     .db   2,2,5,255,3,3      ;2
     .db   0,2,5,1,3,7       ;3
     .db   6,1,255,32,32,255    ;4
     .db   255,2,2,3,3,7      ;5
     .db   4,2,2,6,3,7       ;6
     .db   4,0,5,32,32,255     ;7
     .db   4,2,5,6,3,7       ;8
     .db   4,2,5,3,3,7       ;9

;Duże cyfry proste bez przerwy (8 znaków użytkownika)
Chrs2:  .db   30,30,30,30,30,30,30,30 ;0
     .db   15,15,15,15,15,15,15,15 ;1
     .db   31,31,0,0,0,0,0,0    ;2
     .db   0,0,0,0,0,0,31,31    ;3
     .db   0,0,0,0,0,0,15,15    ;4
     .db   31,31,0,0,0,0,31,31   ;5
     .db   30,30,0,0,0,0,30,30   ;6
     .db   15,15,0,0,0,0,15,15   ;7
;Budowa poszczególnych cyfr
     .db   1,2,0,1,3,0       ;0
     .db   32,1,32,32,1,32     ;1
     .db   7,5,0,1,3,3       ;2
     .db   7,5,0,4,3,0       ;3
     .db   1,3,0,32,32,0      ;4
     .db   1,5,6,4,3,0       ;5
     .db   1,5,6,1,3,0       ;6
     .db   1,2,0,32,32,0      ;7
     .db   1,5,0,1,3,0       ;8
     .db   1,5,0,4,3,0       ;9

;Duże cyfry zaokrąglone bez przerwy (8 znaków użytkownika)
Chrs3:  .db   28,30,30,30,30,30,30,28 ;0
     .db   7,15,15,15,15,15,15,7  ;1
     .db   31,31,0,0,0,0,0,0    ;2
     .db   0,0,0,0,0,0,31,31    ;3
     .db   0,0,0,0,0,0,3,7     ;4
     .db   31,31,0,0,0,0,31,31   ;5
     .db   28,24,0,0,0,0,24,28   ;6
     .db   7,3,0,0,0,0,3,7     ;7
;Budowa poszczególnych cyfr
     .db   1,2,0,1,3,0       ;0
     .db   32,1,32,32,1,32     ;1
     .db   7,5,0,1,3,3       ;2
     .db   7,5,0,4,3,0       ;3
     .db   1,3,0,32,32,0      ;4
     .db   1,5,6,4,3,0       ;5
     .db   1,5,6,1,3,0       ;6
     .db   1,2,0,32,32,0      ;7
     .db   1,5,0,1,3,0       ;8
     .db   1,5,0,4,3,0       ;9

.dseg        ;pamięć danych (SRAM)
.org   $0100
sbuf:   .byte  12 ;rezerwuje N-bajtów w pamięci SRAM