Asembler mikrokontrolerów AVR     Różne procedury      Kompilacja


Aby sprawdzić działanie wszystkich poniższych procedur, były one odpowiednio implementowane
w kodzie programu, który służy do obsługi wyświetlacza LCD. Polegało to na: umieszczeniu kodu
danej procedury za główną pętlą programu, ustawieniu dowolnych wartości argumentów wejściowych
oraz wykonaniu rozgałęzienia do danej procedury. Następnie sprawdza się, czy dane wyjściowe
z procedury zgadzają się z oczekiwanym rezultatem.

Konwersja danych:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
ConBDKonwersja bajtu do systemu DEC-ASCIIZR16sbuf-
ConBDs Konwersja bajtu do systemu DEC-ASCIIZ (szybka) R16sbuf-
Con8DKonwersja 8-bitów do systemu DEC-ASCIIZR22sbuf-
Con16DKonwersja 16-bitów do systemu DEC-ASCIIZ[R22:R23]sbuf-
Con24DKonwersja 24-bitów do systemu DEC-ASCIIZ[R22:R23:R24]sbuf-
Con32DKonwersja 32-bitów do systemu DEC-ASCIIZ[R22:R23:R24:R25] sbuf-
ConBOKonwersja bajtu do systemu OCT-ASCIIZR16sbuf-
ConBOsKonwersja bajtu do systemu OCT-ASCIIZ (szybka)R16sbuf-
Con8OKonwersja 8-bitów do systemu OCT-ASCIIZR22sbuf-
Con16OKonwersja 16-bitów do systemu OCT-ASCIIZ[R22:R23]sbuf-
Con24OKonwersja 24-bitów do systemu OCT-ASCIIZ[R22:R23:R24]sbuf-
Con32OKonwersja 32-bitów do systemu OCT-ASCIIZ[R22:R23:R24:R25]sbuf-
ConBHKonwersja bajtu do systemu HEX-ASCIIZR16sbuf-
ConBBKonwersja bajtu do systemu BIN-ASCIIZR16sbuf-

Operacje matematyczne:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
Add168Dodawanie bajtu NN do słowa:
[16] + [8] = [16]
[R22:R23] + R18[R22:R23]-
Add1616Dodawanie 2 słów: [16] + [16] = [16][R22:R23] + [R18:R19] [R22:R23]-
Add248Dodawanie bajtu NN do wartości
24-bitowej: [24] + [8] = [24]
[R22:R23:R24] + R18[R22:R23:R24]-
Add2416Dodawanie słowa do wartości
24-bitowej: [24] + [16] = [24]
[R22:R23:R24]
+ [R18:R19]
[R22:R23:R24]-
Add2424Dodawanie 2 wartości 24-bitowych:
[24] + [24] = [24]
[R22:R23:R24]
+ [R18:R19:R20]
[R22:R23:R24]-
Add328Dodawanie bajtu NN do wartości
32-bitowej: [32] + [8] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
+ R18
[R22:R23:R24:R25]-
Add3216Dodawanie słowa do wartości
32-bitowej: [32] + [16] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
+ [R18:R19]
[R22:R23:R24:R25]-
Add3224Dodawanie wartości 24-bitowej do
wartości 32-bitowej: [32] + [24] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
+ [R18:R19:R20]
[R22:R23:R24:R25]-
Add3232Dodawanie 2 wartości 32-bitowych:
[32] + [32] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
+ [R18:R19:R20:R21]
[R22:R23:R24:R25]-
Sub168Odejmowanie bajtu NN od słowa:
[16] - [8] = [16]
[R22:R23] - R18[R22:R23]-
Sub1616Odejmowanie 2 słów: [16] - [16] = [16][R22:R23] - [R18:R19][R22:R23]-
Sub248Odejmowanie bajtu NN od wartości
24-bitowej: [24] - [8] = [24]
[R22:R23:R24] - R18[R22:R23:R24]-
Sub2416Odejmowanie słowa od wartości
24-bitowej: [24] - [16] = [24]
[R22:R23:R24]
- [R18:R19]
[R22:R23:R24]-
Sub2424Odejmowanie 2 wartości 24-bitowych:
[24] - [24] = [24]
[R22:R23:R24]
- [R18:R19:R20]
[R22:R23:R24]-
Sub328Odejmowanie bajtu NN od wartości
32-bitowej: [32] - [8] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
- R18
[R22:R23:R24:R25]-
Sub3216Odejmowanie słowa od wartości
32-bitowej: [32] - [16] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
- [R18:R19]
[R22:R23:R24:R25]-
Sub3224Odejmowanie wartości 24-bitowej od
wartości 32-bitowej: [32] - [24] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
- [R18:R19:R20]
[R22:R23:R24:R25]-
Sub3232Odejmowanie 2 wartości 32-bitowych:
[32] - [32] = [32]
[R22:R23:R24:R25]
- [R18:R19:R20:R21]
[R22:R23:R24:R25]-
Mul88Mnożenie 2 bajtów: [8] * [8] = [16]R18 * R23[R22:R23]-
Mul88sMnożenie 2 bajtów: [8] * [8] = [16]
(szybka)
R18 * R23[R22:R23]-
Mul168sMnożenie słowa przez bajt NN:
[16] * [8] = [24] (szybka)
[R18:R19] * R20[R22:R23:R24]-
Mul1616Mnożenie 2 słów: [16] * [16] = [32][R18:R19] * [R24:R25][R22:R23:R24:R25]-
Mul1616s Mnożenie 2 słów: [16] * [16] = [32]
(szybka)
[R18:R19] * [R20:R21][R22:R23:R24:R25]-
Div88Dzielenie 2 bajtów: [8] / [8] = [8] + [8]R22 / R18R22 + R2-
Div1616Dzielenie 2 słów: [16] / [16] = [16] + [16] [R22:R23] / [R18:R19][R22:R23] + [R2:R3] -

Pętle opóźniające:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
L8Pętla opóźniająca o 3-768 cykli zegarowych:
X = A*3, A=0: X=768
R16--
L16Pętla opóźniająca o 5-262145 cykli zegarowych:
X = A*4+1, A=0: X=262145
[XH:XL]--
L88Pętla opóźniająca o 6-197376 cykli zegarowych:
X = A*(B*6-(B-1)*3), A=0/B=0: X=197376
R16, R17--
L816Pętla opóźniająca o 8-67109888 cykli zegarowych:
X = A*(B*8-(B-1)*4), A=0/B=0: X=67109888
R16, [XH:XL]--
L168Pętla opóźniająca o 8-50593793 cykli zegarowych:
X = A*(B*8-(B-1)*5)-(A-1), A=0/B=0: X=50593793
[XH:XL], R16--
L1616    Pętla opóźniająca o 10-17180196865 cykli zegarowych:
X = A*(B*10-(B-1)*5)-(A*B-1), A=0/B=0: X=17180196865 
[XH:XL], [YH:YL] --
WaitPętla opóźniająca o zadany czas: 100us - 25.5msR15, R16--
WaitMPętla opóźniająca o zadany czas: 10ms - 2.55sR15, R16--

Inne:
NAZWA
OPIS
ARGUMENTY
WEJŚCIOWE
WYJŚCIE
DANYCH
UŻYWANIE
STOSU
LenStrLiczenie znaków w ciągu ASCIIZ z pamięci SRAMsbufR16-
LenStfLiczenie znaków w ciągu ASCIIZ z pamięci FLASHfbufR16-
DelZeroUsuwanie zbędnych zer z wartości ASCIIZsbufsbuf-
ClrZeroZamienianie zbędnych zer w wartości ASCIIZ na spacjesbufsbuf-
FuseBitGenerowanie ciągu ASCIIZ z szesnastkowymi wartościami
fuse/lock bitów: "FL:LB:FE:FH"
-sbuf-
RegSREG Generowanie ciągu ASCIIZ z wartościami flag rejestru SREG SREGsbuf-
ScalXYPodwajanie wymiarów bitmapy 8x8 pikseli z pamięci FLASHfbufsbuf-

Objaśnienia:
SREG - rejestr stanu (Status REGister)
Rx - rejestr 8-bitowy ogólnego przeznaczenia
[R22:R23] - wartość 16-bitowa: R22/R23 - starszy/młodszy bajt
[R22:R23:R24:R25] - wartość 32-bitowa: R22/R25 - najstarszy/najmłodszy bajt
[RxH:RxL] - wartość 16-bitowa tworzona przez parę rejestrów (starszy:młodszy bajt). W pętlach opóźniających
można używać tylko tych par, które są obsługiwane przez instrukcję odejmowania SBIW: [R25:R24],
[R27:R26] (XH:XL), [R29:R28] (YH:YL), [R31:R30] (ZH:ZL).
sbuf - pamięć dla danych wejściowych/wyjściowych (SRAM)
fbuf - pamięć dla danych wejściowych (FLASH)


 ConBD: ldi   R16,$00    ;bajt do konwersji
    ldi   ZL,LOW(sbuf)
    ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
    ldi   R17,$64
ConBD0: ldi   R18,$2F
ConBD1: inc   R18
    sub   R16,R17
    brcc  ConBD1
    add   R16,R17
    st   Z+,R18
    lsr   R17
    lsr   R17
    lsr   R17
    breq  ConBD2
    brcc  ConBD0
    subi  R17,$02
    rjmp  ConBD0
ConBD2: st   Z,R17
    ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 19
 ConBDs: ldi   R16,$00    ;bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     ldi   R17,$3A
     ldi   R18,$2F
ConBDs0: inc   R18
     subi  R16,$64
     brcc  ConBDs0
ConBDs1: dec   R17
     subi  R16,$F6
     brmi  ConBDs1
     subi  R16,$D0
     st   Z+,R18
     st   Z+,R17
     st   Z+,R16
     clr   R16
     st   Z,R16
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 18
 Con8D: ldi   R22,$00    ;bajt do konwersji
    ldi   ZL,LOW(sbuf)
    ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
    clr   R16
    adiw  ZL,$03
    st   Z,R16
    ldi   R17,$03    ;maksymalna liczba cyfr
Con8D0: ldi   R18,$08    ;liczba bitów do konwersji
    sub   R16,R16
Con8D1: rol   R16
    cpi   R16,$0A
    brcs  Con8D2
    subi  R16,$0A
    sec
    rjmp  Con8D3
Con8D2: clc
Con8D3: rol   R22
    dec   R18
    brpl  Con8D1
    subi  R16,$D0
    st   -Z,R16
    dec   R17
    brne  Con8D0
    ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "255" ($FF)
;Rozmiar: 48 B, linii kodu: 24
 Con16D: ldi   R22,$00    ;starszy bajt do konwersji
     ldi   R23,$00    ;młodszy bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   R16
     adiw  ZL,$05
     st   Z,R16
     ldi   R17,$05    ;maksymalna liczba cyfr
Con16D0: ldi   R18,$10    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con16D1: rol   R16
     cpi   R16,$0A
     brcs  Con16D2
     subi  R16,$0A
     sec
     rjmp  Con16D3
Con16D2: clc
Con16D3: rol   R23
     rol   R22
     dec   R18
     brpl  Con16D1
     subi  R16,$D0
     st   -Z,R16
     dec   R17
     brne  Con16D0
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "65535" ($FFFF)
;Rozmiar: 52 B, linii kodu: 26
 Con24D: ldi   R22,$00    ;najstarszy bajt do konwersji
     ldi   R23,$00
     ldi   R24,$00    ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   R16
     adiw  ZL,$08
     st   Z,R16
     ldi   R17,$08    ;maksymalna liczba cyfr
Con24D0: ldi   R18,$18    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con24D1: rol   R16
     cpi   R16,$0A
     brcs  Con24D2
     subi  R16,$0A
     sec
     rjmp  Con24D3
Con24D2: clc
Con24D3: rol   R24
     rol   R23
     rol   R22
     dec   R18
     brpl  Con24D1
     subi  R16,$D0
     st   -Z,R16
     dec   R17
     brne  Con24D0
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "16777215" ($FFFFFF)
;Rozmiar: 56 B, linii kodu: 28
 Con32D: ldi   R22,$00    ;najstarszy bajt do konwersji
     ldi   R23,$00
     ldi   R24,$00
     ldi   R25,$00    ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   R16
     adiw  ZL,$0A
     st   Z,R16
     ldi   R17,$0A    ;maksymalna liczba cyfr
Con32D0: ldi   R18,$20    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con32D1: rol   R16
     cpi   R16,$0A
     brcs  Con32D2
     subi  R16,$0A
     sec
     rjmp  Con32D3
Con32D2: clc
Con32D3: rol   R25
     rol   R24
     rol   R23
     rol   R22
     dec   R18
     brpl  Con32D1
     subi  R16,$D0
     st   -Z,R16
     dec   R17
     brne  Con32D0
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "4294967295" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 60 B, linii kodu: 30
 ConBO: ldi   R16,$00    ;bajt do konwersji
    ldi   ZL,LOW(sbuf)
    ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
    ldi   R17,$40
ConBO0: ldi   R18,$2F
ConBO1: inc   R18
    sub   R16,R17
    brcc  ConBO1
    add   R16,R17
    st   Z+,R18
    lsr   R17
    lsr   R17
    lsr   R17
    brne  ConBO0
    st   Z,R17
    ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16
 ConBOs: ldi   R16,$00    ;bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     ldi   R17,$38
     ldi   R18,$2F
ConBOs0: inc   R18
     subi  R16,$40
     brcc  ConBOs0
ConBOs1: dec   R17
     subi  R16,$F8
     brmi  ConBOs1
     subi  R16,$D0
     st   Z+,R18
     st   Z+,R17
     st   Z+,R16
     clr   R16
     st   Z,R16
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 36 B, linii kodu: 18
 Con8O: ldi   R22,$00    ;bajt do konwersji
    ldi   ZL,LOW(sbuf)
    ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
    clr   R16
    adiw  ZL,$03
    st   Z,R16
    ldi   R17,$03    ;maksymalna liczba cyfr
Con8O0: ldi   R18,$08    ;liczba bitów do konwersji
    sub   R16,R16
Con8O1: rol   R16
    cpi   R16,$08
    brcs  Con8O2
    subi  R16,$08
    sec
    rjmp  Con8O3
Con8O2: clc
Con8O3: rol   R22
    dec   R18
    brpl  Con8O1
    subi  R16,$D0
    st   -Z,R16
    dec   R17
    brne  Con8O0
    ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "377" ($FF)
;Rozmiar: 48 B, linii kodu: 24
 Con16O: ldi   R22,$00    ;starszy bajt do konwersji
     ldi   R23,$00    ;młodszy bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   R16
     adiw  ZL,$06
     st   Z,R16
     ldi   R17,$06    ;maksymalna liczba cyfr
Con16O0: ldi   R18,$10    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con16O1: rol   R16
     cpi   R16,$08
     brcs  Con16O2
     subi  R16,$08
     sec
     rjmp  Con16O3
Con16O2: clc
Con16O3: rol   R23
     rol   R22
     dec   R18
     brpl  Con16O1
     subi  R16,$D0
     st   -Z,R16
     dec   R17
     brne  Con16O0
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "177777" ($FFFF)
;Rozmiar: 52 B, linii kodu: 26
 Con24O: ldi   R22,$00    ;najstarszy bajt do konwersji
     ldi   R23,$00
     ldi   R24,$00    ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   R16
     adiw  ZL,$08
     st   Z,R16
     ldi   R17,$08    ;maksymalna liczba cyfr
Con24O0: ldi   R18,$18    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con24O1: rol   R16
     cpi   R16,$08
     brcs  Con24O2
     subi  R16,$08
     sec
     rjmp  Con24O3
Con24O2: clc
Con24O3: rol   R24
     rol   R23
     rol   R22
     dec   R18
     brpl  Con24O1
     subi  R16,$D0
     st   -Z,R16
     dec   R17
     brne  Con24O0
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "77777777" ($FFFFFF)
;Rozmiar: 56 B, linii kodu: 28
 Con32O: ldi   R22,$00    ;najstarszy bajt do konwersji
     ldi   R23,$00
     ldi   R24,$00
     ldi   R25,$00    ;najmłodszy bajt do konwersji
     ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   R16
     adiw  ZL,$0B
     st   Z,R16
     ldi   R17,$0B    ;maksymalna liczba cyfr
Con32O0: ldi   R18,$20    ;liczba bitów do konwersji
     sub   R16,R16
Con32O1: rol   R16
     cpi   R16,$08
     brcs  Con32O2
     subi  R16,$08
     sec
     rjmp  Con32O3
Con32O2: clc
Con32O3: rol   R25
     rol   R24
     rol   R23
     rol   R22
     dec   R18
     brpl  Con32O1
     subi  R16,$D0
     st   -Z,R16
     dec   R17
     brne  Con32O0
     ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "37777777777" ($FFFFFFFF)
;Rozmiar: 60 B, linii kodu: 30
 ConBH: ldi   R16,$00    ;bajt do konwersji
    ldi   ZL,LOW(sbuf)
    ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
    ldi   R17,$02
ConBH0: swap  R16
    mov   R18,R16
    andi  R18,$0F
    subi  R18,$D0
    cpi   R18,$3A
    brlt  ConBH1
    subi  R18,$F9    ;subi R18,$D9 - małe litery (a-f)
ConBH1: st   Z+,R18
    dec   R17
    brne  ConBH0
    st   Z,R17
    ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "FF" ($FF)
;Procedura generuje duże lub małe litery (a-f)
;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16
 ConBB: ldi   R16,$00    ;bajt do konwersji
    ldi   ZL,LOW(sbuf)
    ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
    ldi   R17,$08    ;liczba bitów do konwersji
ConBB0: ldi   R18,$30
    lsl   R16
    brcc  ConBB1
    inc   R18
ConBB1: st   Z+,R18
    dec   R17
    brne  ConBB0
    st   Z,R17
    ret

;Maksymalna wartość liczby wyjściowej: "11111111" ($FF)
;Rozmiar: 26 B, linii kodu: 13
Add168: clr   R2
    add   R23,R18 ;młodszy bajt słowa/wyniku, bajt NN
    adc   R22,R2 ;starszy bajt słowa/wyniku
    ret       ;C=1 jeśli wynik >65535

;Rozmiar: 8 B, linii kodu: 4
Add1616: add   R23,R19 ;młodszy bajt 1 słowa/wyniku, młodszy bajt 2 słowa
     adc   R22,R18 ;starszy bajt 1 słowa/wyniku, starszy bajt 2 słowa
     ret       ;C=1 jeśli wynik >65535

;Rozmiar: 6 B, linii kodu: 3
Add248: clr   R2
    add   R24,R18 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, bajt NN
    adc   R23,R2
    adc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
    ret       ;C=1 jeśli wynik >16777215

;Rozmiar: 10 B, linii kodu: 5
Add2416: clr   R2
     add   R24,R19 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, młodszy bajt słowa
     adc   R23,R18 ;starszy bajt słowa
     adc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
     ret       ;C=1 jeśli wynik >16777215

;Rozmiar: 10 B, linii kodu: 5
Add2424: add   R24,R20 ;najmłodszy bajt 1 wartości/wyniku, najmłodszy bajt 2 wartości
     adc   R23,R19
     adc   R22,R18 ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku, najstarszy bajt 2 wartości
     ret       ;C=1 jeśli wynik >16777215

;Rozmiar: 8 B, linii kodu: 4
Add328: clr   R2
    add   R25,R18 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, bajt NN
    adc   R24,R2
    adc   R23,R2
    adc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
    ret       ;C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
Add3216: clr   R2
     add   R25,R19 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, młodszy bajt słowa
     adc   R24,R18 ;starszy bajt słowa
     adc   R23,R2
     adc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
     ret       ;C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
Add3224: clr   R2
     add   R25,R20 ;najmłodszy bajt 1 wartości/wyniku, najmłodszy bajt 2 wartości
     adc   R24,R19
     adc   R23,R18 ;najstarszy bajt 2 wartości
     adc   R22,R2 ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku
     ret       ;C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
Add3232: add   R25,R21 ;najmłodszy bajt 1 wartości/wyniku, najmłodszy bajt 2 wartości
     adc   R24,R20
     adc   R23,R19
     adc   R22,R18 ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku, najstarszy bajt 2 wartości
     ret       ;C=1 jeśli wynik >4294967295

;Rozmiar: 10 B, linii kodu: 5
Sub168: clr   R2
    sub   R23,R18 ;młodszy bajt słowa/wyniku, bajt NN
    sbc   R22,R2 ;starszy bajt słowa/wyniku
    ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 8 B, linii kodu: 4
Sub1616: sub   R23,R19 ;młodszy bajt 1 słowa/wyniku, młodszy bajt 2 słowa
     sbc   R22,R18 ;starszy bajt 1 słowa/wyniku, starszy bajt 2 słowa
     ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 6 B, linii kodu: 3
Sub248: clr   R2
    sub   R24,R18 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, bajt NN
    sbc   R23,R2
    sbc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
    ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 10 B, linii kodu: 5
Sub2416: clr   R2
     sub   R24,R19 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, młodszy bajt słowa
     sbc   R23,R18 ;starszy bajt słowa
     sbc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
     ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 10 B, linii kodu: 5
Sub2424: sub   R24,R20 ;najmłodszy bajt 1 wartości/wyniku, najmłodszy bajt 2 wartości
     sbc   R23,R19
     sbc   R22,R18 ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku, najstarszy bajt 2 wartości
     ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 8 B, linii kodu: 4
Sub328: clr   R2
    sub   R25,R18 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, bajt NN
    sbc   R24,R2
    sbc   R23,R2
    sbc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
    ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
Sub3216: clr   R2
     sub   R25,R19 ;najmłodszy bajt wartości/wyniku, młodszy bajt słowa
     sbc   R24,R18 ;starszy bajt słowa
     sbc   R23,R2
     sbc   R22,R2 ;najstarszy bajt wartości/wyniku
     ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
Sub3224: clr   R2
     sub   R25,R20 ;najmłodszy bajt 1 wartości/wyniku, najmłodszy bajt 2 wartości
     sbc   R24,R19
     sbc   R23,R18 ;najstarszy bajt 2 wartości
     sbc   R22,R2 ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku
     ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
Sub3232: sub   R25,R21 ;najmłodszy bajt 1 wartości/wyniku, najmłodszy bajt 2 wartości
     sbc   R24,R20
     sbc   R23,R19
     sbc   R22,R18 ;najstarszy bajt 1 wartości/wyniku, najstarszy bajt 2 wartości
     ret       ;C=1 jeśli wynik <0

;Rozmiar: 10 B, linii kodu: 5
 Mul88: sub   R22,R22
    ldi   R16,$08
Mul88a: brcc  Mul88b
    add   R22,R18 ;bajt 1
Mul88b: ror   R22   ;starszy bajt wyniku
    ror   R23   ;bajt 2, młodszy bajt wyniku
    dec   R16
    brpl  Mul88a
    ret

;Rozmiar: 18 B, linii kodu: 9
Mul88s: mul   R18,R23 ;bajt 1, bajt 2
    mov   R23,R0 ;młodszy bajt wyniku
    mov   R22,R1 ;starszy bajt wyniku
    ret

;Rozmiar: 8 B, linii kodu: 4
Mul168s: mul   R19,R20 ;młodszy bajt słowa, bajt NN
     mov   R24,R0 ;najmłodszy bajt wyniku
     mov   R23,R1
     mul   R18,R20 ;starszy bajt słowa
     add   R23,R0
     adc   R22,R1 ;najstarszy bajt wyniku
     ret

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7
 Mul1616: clr   R22
     sub   R23,R23
     ldi   R16,$10
Mul1616a: brcc  Mul1616b
     add   R23,R19 ;młodszy bajt 1 słowa
     adc   R22,R18 ;starszy bajt 1 słowa
Mul1616b: ror   R22   ;najstarszy bajt wyniku
     ror   R23
     ror   R24   ;starszy bajt 2 słowa
     ror   R25   ;młodszy bajt 2 słowa, najmłodszy bajt wyniku
     dec   R16
     brpl  Mul1616a
     ret

;Rozmiar: 26 B, linii kodu: 13
Mul1616s: clr   R2
     mul   R19,R21
     mov   R25,R0 ;najmłodszy bajt wyniku
     mov   R24,R1
     mul   R18,R20
     mov   R23,R0
     mov   R22,R1
     mul   R19,R20 ;młodszy bajt 1 słowa, starszy bajt 2 słowa
     add   R24,R0
     adc   R23,R1
     adc   R22,R2
     mul   R18,R21 ;starszy bajt 1 słowa, młodszy bajt 2 słowa
     add   R24,R0
     adc   R23,R1
     adc   R22,R2 ;najstarszy bajt wyniku
     ret

;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16
 Div88: clr   R2
    ldi   R16,$08
Div88a: lsl   R22   ;bajt 1, bajt wyniku
    rol   R2   ;bajt z niepodzieloną resztą
    cp   R2,R18 ;bajt 2
    brcs  Div88b
    inc   R22
    sub   R2,R18
Div88b: dec   R16
    brne  Div88a
    ret

;Jeśli R18 (bajt 2) > R22 (bajt 1): wynik = $00, reszta = R22 (bajt 1).
;Po dzieleniu przez 0: wynik = $FF, reszta = R22 (bajt 1) (0/0 i 255/1 dają taki sam rezultat).

;Rozmiar: 22 B, linii kodu: 11
 Div1616: clr   R2
     clr   R3
     ldi   R16,$10
Div1616a: lsl   R23   ;młodszy bajt 1 słowa/wyniku
     rol   R22   ;starszy bajt 1 słowa/wyniku
     rol   R3    ;młodszy bajt słowa z niepodzieloną resztą
     rol   R2    ;starszy bajt słowa z niepodzieloną resztą
     cp   R3,R19  ;młodszy bajt 2 słowa
     cpc   R2,R18  ;starszy bajt 2 słowa
     brcs  Div1616b
     inc   R23
     sub   R3,R19
     sbc   R2,R18
Div1616b: dec   R16
     brne  Div1616a
     ret

;Jeśli [R18:R19] (słowo 2) > [R22:R23] (słowo 1): wynik = $0000, reszta = [R22:R23] (słowo 1).
;Po dzieleniu przez 0: wynik = $FFFF, reszta = [R22:R23] (słowo 1) (0/0 i 65535/1 dają taki sam
;rezultat).

;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16
 L8: ldi   R16,$01 ;liczba A
L8a: dec   R16
   brne  L8a

;Rozmiar: 6 B, linii kodu: 3
 L16: ldi   XH,$00 ;starszy bajt liczby A
   ldi   XL,$01 ;młodszy bajt liczby A
L16a: sbiw  XL,$01
   brne  L16a

;Rozmiar: 8 B, linii kodu: 4
 L88: ldi   R16,$01 ;liczba A
L88a: ldi   R17,$01 ;liczba B
L88b: dec   R17
   brne  L88b
   dec   R16
   brne  L88a

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6
 L816: ldi   R16,$01 ;liczba A
L816a: ldi   XH,$00 ;starszy bajt liczby B
    ldi   XL,$01 ;młodszy bajt liczby B
L816b: sbiw  XL,$01
    brne  L816b
    dec   R16
    brne  L816a

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7
 L168: ldi   XH,$00 ;starszy bajt liczby A
    ldi   XL,$01 ;młodszy bajt liczby A
L168a: ldi   R16,$01 ;liczba B
L168b: dec   R16
    brne  L168b
    sbiw  XL,$01
    brne  L168a

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7
 L1616: ldi   XH,$00 ;starszy bajt liczby A
    ldi   XL,$01 ;młodszy bajt liczby A
L1616a: ldi   YH,$00 ;starszy bajt liczby B
    ldi   YL,$01 ;młodszy bajt liczby B
L1616b: sbiw  YL,$01
    brne  L1616b
    sbiw  XL,$01
    brne  L1616a

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8
 Wait: ldi   R17,$19
    mul   R16,R17 ;wartość opóźnienia: $01-$FF (100us-25.5ms)
Wait0: movw  R24,R0
Wait1: sbiw  R24,$01
    brne  Wait1
    dec   R15   ;częstotliwość pracy mikrokontrolera: $01-$14 (1-20 MHz)
    brne  Wait0
    ret

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8
 WaitM: ldi   R17,$19
    mul   R16,R17 ;wartość opóźnienia: $01-$FF (10ms-2.55s)
WaitM0: ldi   R18,$64
WaitM1: movw  R24,R0
WaitM2: sbiw  R24,$01
    brne  WaitM2
    dec   R18
    brne  WaitM1
    dec   R15   ;częstotliwość pracy mikrokontrolera: $01-$14 (1-20 MHz)
    brne  WaitM0
    ret

;Rozmiar: 22 B, linii kodu: 11
 LenStr: ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wejścia danych
     ser   R16
LenStr0: inc   R16      ;liczba znaków (maks. 255)
     ld   R17,Z+    ;odczyt znaku z pamięci SRAM
     tst   R17
     brne  LenStr0
     ret

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8
 LenStf: ldi   ZL,LOW(fbuf<<1)
     ldi   ZH,HIGH(fbuf<<1) ;adres wejścia danych
     ser   R16
LenStf0: inc   R16       ;liczba znaków (maks. 255)
     lpm   R17,Z+      ;odczyt znaku z pamięci FLASH
     tst   R17
     brne  LenStf0
     ret

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8
 DelZero: ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wejścia/wyjścia danych
     movw  YL,ZL
DelZero0: ld   R16,Y+
     tst   R16
     breq  DelZero3
     cpi   R16,$30
     breq  DelZero0
     sbiw  YL,$01
     cp   YL,ZL
     cpc   YH,ZH
     breq  DelZero2
DelZero1: ld   R16,Y+
     st   Z+,R16
     tst   R16
     brne  DelZero1
DelZero2: ret
DelZero3: std   Z+1,R16
     ret

;Rozmiar: 38 B, linii kodu: 19
 ClrZero: ldi   ZL,LOW(sbuf)
     ldi   ZH,HIGH(sbuf) ;adres wejścia/wyjścia danych
     ldi   R17,$20    ;znak spacji
     ld   R16,Z
ClrZero0: cpi   R16,$30
     breq  ClrZero1
     ret
ClrZero1: st   Z+,R17
     ld   R16,Z
     tst   R16
     brne  ClrZero0
     ldi   R16,$30
     st   -Z,R16
     ret

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14
 FuseBit: ldi   YL,LOW(sbuf)
     ldi   YH,HIGH(sbuf) ;adres wyjścia danych
     clr   ZL
     clr   ZH
     ldi   R18,$3A
FuseBit0: lds   R16,$57    ;odczyt rejestru SPMCSR
     ori   R16,$09    ;ustawienie bitów BLBSET i SELFPRGEN
     sts   $57,R16    ;zapis rejestru SPMCSR
     lpm   R2,Z+     ;odczyt fuse/lock bitów
;W zależności od wartości adresu [ZH:ZL] są odczytywane:
; $0000 - Fuse bits Low byte (FL)
; $0001 - Lock Bits (LB)
; $0002 - Fuse bits Extended byte (FE)
; $0003 - Fuse bits High byte (FH)
     ldi   R16,$02
FuseBit1: swap  R2
     mov   R17,R2
     andi  R17,$0F
     subi  R17,$D0
     cpi   R17,$3A
     brlt  FuseBit2
     subi  R17,$F9
FuseBit2: st   Y+,R17
     dec   R16
     brne  FuseBit1
     st   Y+,R18
     cpi   ZL,$04
     brne  FuseBit0
     st   -Y,R16
     ret

;Rozmiar: 54 B, linii kodu: 25
 RegSREG: lds   R16,$5F       ;odczyt rejestru SREG
     ldi   YL,LOW(sbuf)
     ldi   YH,HIGH(sbuf)    ;adres wyjścia danych
     ldi   ZL,LOW(RegSREG2<<1)
     ldi   ZH,HIGH(RegSREG2<<1)
     ldi   R17,$08
     ldi   R18,$20
     ldi   R19,$3A
RegSREG0: lpm   R20,Z+
     st   Y+,R20
     st   Y+,R19
     ldi   R20,$30
     lsl   R16
     brcc  RegSREG1
     inc   R20
RegSREG1: st   Y+,R20
     st   Y+,R18
     dec   R17
     brne  RegSREG0
     st   -Y,R17
     ret
RegSREG2: .db   "ITHSVNZC"

;Rozmiar: 52 B, linii kodu: 22
 ScalXY: ldi   XL,LOW(fbuf<<1)
     ldi   XH,HIGH(fbuf<<1)  ;adres wejścia danych (bitmapa 8x8 = 8 bajtów)
     ldi   YL,LOW(sbuf)
     ldi   YH,HIGH(sbuf)    ;adres wyjścia danych (bitmapa 16x16 = 32 bajty)
     clr   R2
     ldi   R17,$08
ScalXY0: movw  ZL,XL
     lpm   R16,Z+       ;odczyt kolejnego bajtu bitmapy z pamięci FLASH
     movw  XL,ZL
     ldi   R18,$02
ScalXY1: mov   R19,R16
     andi  R19,$0F       ;pionowe podwajanie 4 pikseli (najpierw młodsze bity)
     swap  R16
     ldi   ZL,LOW(ScalXY2<<1)
     ldi   ZH,HIGH(ScalXY2<<1) ;adres tablicy do pionowego podwajania 4 pikseli
     add   ZL,R19
     adc   ZH,R2
     lpm   R19,Z
     st   Y+,R19     ;zapis bajtu z pionowo podwojonymi 4 pikselami (najpierw górne piksele)
     st   Y,R19     ;zapis drugiej identycznej kolumny pikseli - podwajanie poziome
     adiw  YL,$0F     ;przejście do drugiego wiersza obrazu (dolne kolumny pikseli)
     dec   R18
     brne  ScalXY1
     sbiw  YL,$1E     ;powrót do pierwszego wiersza obrazu (górne kolumny pikseli)
     dec   R17
     brne  ScalXY0
     ret
ScalXY2: .db   $00,$03,$0C,$0F,$30,$33,$3C,$3F,$C0,$C3,$CC,$CF,$F0,$F3,$FC,$FF

;Rozmiar: 70 B, linii kodu: 28

;Monochromatyczna bitmapa 8x8 pikseli, której każdy bajt to kolejna pionowa kolumna 8 pikseli obrazu
;(najmłodszy bit LSB to górny piksel kolumny). Taki format zapisu jest używany przez wyświetlacze OLED
;ze sterownikiem SSD1306.

  fbuf: .db   $00,$7C,$7E,$13,$13,$7E,$7C,$00 ;litera "A"