Asembler mikrokontrolerów AVR     Emulacja bramek logicznych TTL   Kompilacja


W projektach opartych o mikrokontrolery AVR, nieraz zachodzi potrzeba realizacji jakiejś funkcji logi-
cznej. Przy aplikacjach nie wymagających bramek o dużej szybkości reakcji, zamiast używać dodatko-
wych układów scalonych TTL można programowo emulować ich działanie. Poniżej znajdują się przy-
kładowe kody źródłowe asemblera, które służą do emulacji podstawowych bramek logicznych TTL.
Pierwsze linie kodu to instrukcje konfigurujące wyprowadzenia mikrokontrolera tak, aby pracowały jako
wejścia/wyjścia danej bramki. Mogą one być wykonane tylko raz, ale jak najwcześniej po włączeniu/re-
secie mikrokontrolera. Kolejne linie kodu to właściwe instrukcje emulujące zachowanie danej bramki.
Muszą one być wykonywane ciągle, dlatego należy je umieścić w głównej pętli programu lub w proce-
durze obsługi przerwania.
Oczywiście rozwiązanie takie ma pewne wady i nie w każdym projekcie da się zaimplementować. Głó-
wną wadą jest liniowe wykonywanie kodu programu, co skutkuje powstawaniem opóźnień czasowych
w obsłudze emulowanych bramek (czas reakcji na sygnały wejściowe i czas uzyskania odpowiedzi na
wyjściu bramki). W zależności od obciążenia mikrokontrolera (dużo wykonywanego kodu) oraz często-
tliwości jego taktowania (niskie zegary), opóźnienia te mogą być zbyt długie dla niektórych zastosowań.
Kolejną wadą jest zwiększanie obciążenia mikrokontrolera przez kod każdej emulowanej bramki oraz
zajmowanie kolejnych jego wyprowadzeń, których liczba jest ograniczona.

Na niepodłączonych wejściach emulowanych bramek panuje wysoki stan logiczny, wymuszony przez
włączenie wewnętrznych rezystorów podciągających (pull-up) mikrokontrolera. Bramki z wyjściem trój-
stanowym (three-state output) są aktywowane niskim stanem logicznym (negative/low enable) na wej-
ściu /OE. Aby były one aktywowane wysokim stanem logicznym (positive/high enable), należy zmienić
w kodzie linię "breq XXXXX ;skok, jeśli /OE=0" na "brne XXXXX ;skok, jeśli /OE=1".
Podana liczba linii i rozmiar dotyczy samego kodu emulującego daną bramkę (bez instrukcji konfiguru-
jących wyprowadzenia mikrokontrolera). Podana liczba cykli zegarowych potrzebna do wykonania tego
kodu, zależy od stanów logicznych na wejściach danej bramki, dlatego jest podana w zakresie od-do.

Bramki zwykłe:

Bufor (7407)
Inwerter (7404)
AND 2-wejścia (7408)
AND 3-wejścia (7411)
NAND 2-wejścia (7400)
NAND 3-wejścia (7410)
OR 2-wejścia (7432)
OR 3-wejścia
NOR 2-wejścia (7402)
NOR 3-wejścia (7427)
XOR 2-wejścia (7486)
XOR 3-wejścia
XNOR 2-wejścia (74266)
XNOR 3-wejścia
Bramki trójstanowe:

Bufor (74125)
Inwerter (74240)
AND 2-wejścia
AND 3-wejścia
NAND 2-wejścia
NAND 3-wejścia
OR 2-wejścia
OR 3-wejścia
NOR 2-wejścia
NOR 3-wejścia
XOR 2-wejścia
XOR 3-wejścia
XNOR 2-wejścia
XNOR 3-wejścia;Bufor (7407): A=PD0, Y=PD1
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$01    ;ustawienie pinu PD1 jako wyjścia z wysokim stanem

 BUF1:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$01
     brne  BUF1a     ;skok, jeśli A=1
     cbi   PORTD,$01   ;Y=0
     rjmp  BUF1b
BUF1a:  sbi   PORTD,$01   ;Y=1
BUF1b:

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6, cykli: 6-7
;Inwerter (7404): A=PD0, Y=PD1
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$01    ;ustawienie pinu PD1 jako wyjścia z wysokim stanem

 INV1:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$01
     brne  INV1a     ;skok, jeśli A=1
     sbi   PORTD,$01   ;Y=1
     rjmp  INV1b
INV1a:  cbi   PORTD,$01   ;Y=0
INV1b:

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6, cykli: 6-7
;Bramka AND 2-wejścia (7408): A=PD0, B=PD1, Y=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$02    ;ustawienie pinu PD2 jako wyjścia z wysokim stanem
     
 AND2:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     cpi   R16,$03
     breq  AND2a     ;skok, jeśli A=B=1
     cbi   PORTD,$02   ;Y=0
     rjmp  AND2b
AND2a:  sbi   PORTD,$02   ;Y=1
AND2b:

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7, cykli: 7-8
;Bramka AND 3-wejścia (7411): A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$03    ;ustawienie pinu PD3 jako wyjścia z wysokim stanem

 AND3:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     cpi   R16,$07
     breq  AND3a     ;skok, jeśli A=B=C=1
     cbi   PORTD,$03   ;Y=0
     rjmp  AND3b
AND3a:  sbi   PORTD,$03   ;Y=1
AND3b:

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7, cykli: 7-8
;Bramka NAND 2-wejścia (7400): A=PD0, B=PD1, Y=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$02    ;ustawienie pinu PD2 jako wyjścia z wysokim stanem

 NAND2:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     cpi   R16,$03
     breq  NAND2a     ;skok, jeśli A=B=1
     sbi   PORTD,$02   ;Y=1
     rjmp  NAND2b
NAND2a:  cbi   PORTD,$02   ;Y=0
NAND2b:

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7, cykli: 7-8
;Bramka NAND 3-wejścia (7410): A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$03    ;ustawienie pinu PD3 jako wyjścia z wysokim stanem
     
 NAND3:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     cpi   R16,$07
     breq  NAND3a     ;skok, jeśli A=B=C=1
     sbi   PORTD,$03   ;Y=1
     rjmp  NAND3b
NAND3a:  cbi   PORTD,$03   ;Y=0
NAND3b:

;Rozmiar: 14 B, linii kodu: 7, cykli: 7-8
;Bramka OR 2-wejścia (7432): A=PD0, B=PD1, Y=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$02    ;ustawienie pinu PD2 jako wyjścia z wysokim stanem

 OR2:   in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  OR2a      ;skok, jeśli A=B=0
     sbi   PORTD,$02   ;Y=1
     rjmp  OR2b
OR2a:   cbi   PORTD,$02   ;Y=0
OR2b:

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6, cykli: 6-7
;Bramka OR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$03    ;ustawienie pinu PD3 jako wyjścia z wysokim stanem

 OR3:   in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  OR3a      ;skok, jeśli A=B=C=0
     sbi   PORTD,$03   ;Y=1
     rjmp  OR3b
OR3a:   cbi   PORTD,$03   ;Y=0
OR3b:

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6, cykli: 6-7
;Bramka NOR 2-wejścia (7402): A=PD0, B=PD1, Y=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$02    ;ustawienie pinu PD2 jako wyjścia z wysokim stanem

 NOR2:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  NOR2a     ;skok, jeśli A=B=0
     cbi   PORTD,$02   ;Y=0
     rjmp  NOR2b
NOR2a:  sbi   PORTD,$02   ;Y=1
NOR2b:

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6, cykli: 6-7
;Bramka NOR 3-wejścia (7427): A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$03    ;ustawienie pinu PD3 jako wyjścia z wysokim stanem

 NOR3:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  NOR3a     ;skok, jeśli A=B=C=0
     cbi   PORTD,$03   ;Y=0
     rjmp  NOR3b
NOR3a:  sbi   PORTD,$03   ;Y=1
NOR3b:

;Rozmiar: 12 B, linii kodu: 6, cykli: 6-7
;Bramka XOR 2-wejścia (7486): A=PD0, B=PD1, Y=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$02    ;ustawienie pinu PD2 jako wyjścia z wysokim stanem

 XOR2:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  XOR2a     ;skok, jeśli A=B=0
     cpi   R16,$03
     breq  XOR2a     ;skok, jeśli A=B=1
     sbi   PORTD,$02   ;Y=1
     rjmp  XOR2b
XOR2a:  cbi   PORTD,$02   ;Y=0
XOR2b:

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8, cykli: 6-9
;Bramka XOR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$03    ;ustawienie pinu PD3 jako wyjścia z wysokim stanem

 XOR3:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  XOR3a     ;skok, jeśli A=B=C=0
     cpi   R16,$07
     breq  XOR3a     ;skok, jeśli A=B=C=1
     sbi   PORTD,$03   ;Y=1
     rjmp  XOR3b
XOR3a:  cbi   PORTD,$03   ;Y=0
XOR3b:

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8, cykli: 6-9
;Bramka XNOR 2-wejścia (74266): A=PD0, B=PD1, Y=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$02    ;ustawienie pinu PD2 jako wyjścia z wysokim stanem

 XNOR2:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  XNOR2a     ;skok, jeśli A=B=0
     cpi   R16,$03
     breq  XNOR2a     ;skok, jeśli A=B=1
     cbi   PORTD,$02   ;Y=0
     rjmp  XNOR2b
XNOR2a:  sbi   PORTD,$02   ;Y=1
XNOR2b:

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8, cykli: 6-9
;Bramka XNOR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   DDRD,$03    ;ustawienie pinu PD3 jako wyjścia z wysokim stanem
     
 XNOR3:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  XNOR3a     ;skok, jeśli A=B=C=0
     cpi   R16,$07
     breq  XNOR3a     ;skok, jeśli A=B=C=1
     cbi   PORTD,$03   ;Y=0
     rjmp  XNOR3b
XNOR3a:  sbi   PORTD,$03   ;Y=1
XNOR3b:

;Rozmiar: 16 B, linii kodu: 8, cykli: 6-9
;Bufor trójstanowy (74125): A=PD0, Y=PD1, /OE=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 BUF1T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$04
     breq  BUF1T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$01
     cbi   PORTD,$01   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  BUF1T2
BUF1T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$01
     brne  BUF1T1     ;skok, jeśli A=1
     cbi   PORTD,$01
     sbi   DDRD,$01    ;Y=0
     rjmp  BUF1T2
BUF1T1:  sbi   PORTD,$01
     sbi   DDRD,$01    ;Y=1
BUF1T2:

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14, cykli: 9-13
;Inwerter trójstanowy (74240): A=PD0, Y=PD1, /OE=PD2
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 INV1T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$04
     breq  INV1T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$01
     cbi   PORTD,$01   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  INV1T2
INV1T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$01
     brne  INV1T1     ;skok, jeśli A=1
     sbi   PORTD,$01
     sbi   DDRD,$01    ;Y=1
     rjmp  INV1T2
INV1T1:  cbi   PORTD,$01
     sbi   DDRD,$01    ;Y=0
INV1T2:

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14, cykli: 9-13
;Bramka trójstanowa AND 2-wejścia: A=PD0, B=PD1, Y=PD2, /OE=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 AND2T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$08
     breq  AND2T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$02
     cbi   PORTD,$02   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  AND2T2
AND2T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     cpi   R16,$03
     breq  AND2T1     ;skok, jeśli A=B=1
     cbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=0
     rjmp  AND2T2
AND2T1:  sbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=1
AND2T2:

;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 15, cykli: 9-14
;Bramka trójstanowa AND 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3, /OE=PD4
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$04   ;ustawienie pinu PD4 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 AND3T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$10
     breq  AND3T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$03
     cbi   PORTD,$03   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  AND3T2
AND3T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     cpi   R16,$07
     breq  AND3T1     ;skok, jeśli A=B=C=1
     cbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=0
     rjmp  AND3T2
AND3T1:  sbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=1
AND3T2:

;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 15, cykli: 9-14
;Bramka trójstanowa NAND 2-wejścia: A=PD0, B=PD1, Y=PD2, /OE=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 NAND2T: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$08
     breq  NAND2T0    ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$02
     cbi   PORTD,$02   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  NAND2T2
NAND2T0: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     cpi   R16,$03
     breq  NAND2T1    ;skok, jeśli A=B=1
     sbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=1
     rjmp  NAND2T2
NAND2T1: cbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=0
NAND2T2:

;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 15, cykli: 9-14
;Bramka trójstanowa NAND 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3, /OE=PD4
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$04   ;ustawienie pinu PD4 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 NAND3T: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$10
     breq  NAND3T0    ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$03
     cbi   PORTD,$03   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  NAND3T2
NAND3T0: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     cpi   R16,$07
     breq  NAND3T1    ;skok, jeśli A=B=C=1
     sbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=1
     rjmp  NAND3T2
NAND3T1: cbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=0
NAND3T2:

;Rozmiar: 30 B, linii kodu: 15, cykli: 9-14
;Bramka trójstanowa OR 2-wejścia: A=PD0, B=PD1, Y=PD2, /OE=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 OR2T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$08
     breq  OR2T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$02
     cbi   PORTD,$02   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  OR2T2
OR2T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  OR2T1     ;skok, jeśli A=B=0
     sbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=1
     rjmp  OR2T2
OR2T1:  cbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=0
OR2T2:

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14, cykli: 9-13
;Bramka trójstanowa OR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3, /OE=PD4
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$04   ;ustawienie pinu PD4 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 OR3T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$10
     breq  OR3T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$03
     cbi   PORTD,$03   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  OR3T2
OR3T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  OR3T1     ;skok, jeśli A=B=C=0
     sbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=1
     rjmp  OR3T2
OR3T1:  cbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=0
OR3T2:

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14, cykli: 9-13
;Bramka trójstanowa NOR 2-wejścia: A=PD0, B=PD1, Y=PD2, /OE=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     
 NOR2T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$08
     breq  NOR2T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$02
     cbi   PORTD,$02   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  NOR2T2
NOR2T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  NOR2T1     ;skok, jeśli A=B=0
     cbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=0
     rjmp  NOR2T2
NOR2T1:  sbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=1
NOR2T2:

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14, cykli: 9-13
;Bramka trójstanowa NOR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3, /OE=PD4
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$04   ;ustawienie pinu PD4 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 NOR3T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$10
     breq  NOR3T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$03
     cbi   PORTD,$03   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  NOR3T2
NOR3T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  NOR3T1     ;skok, jeśli A=B=C=0
     cbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=0
     rjmp  NOR3T2
NOR3T1:  sbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=1
NOR3T2:

;Rozmiar: 28 B, linii kodu: 14, cykli: 9-13
;Bramka trójstanowa XOR 2-wejścia: A=PD0, B=PD1, Y=PD2, /OE=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     
 XOR2T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$08
     breq  XOR2T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$02
     cbi   PORTD,$02   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  XOR2T2
XOR2T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  XOR2T1     ;skok, jeśli A=B=0
     cpi   R16,$03
     breq  XOR2T1     ;skok, jeśli A=B=1
     sbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=1
     rjmp  XOR2T2
XOR2T1:  cbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=0
XOR2T2:

;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16, cykli: 9-15
;Bramka trójstanowa XOR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3, /OE=PD4
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$04   ;ustawienie pinu PD4 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 XOR3T:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$10
     breq  XOR3T0     ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$03
     cbi   PORTD,$03   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  XOR3T2
XOR3T0:  in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  XOR3T1     ;skok, jeśli A=B=C=0
     cpi   R16,$07
     breq  XOR3T1     ;skok, jeśli A=B=C=1
     sbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=1
     rjmp  XOR3T2
XOR3T1:  cbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=0
XOR3T2:

;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16, cykli: 9-15
;Bramka trójstanowa XNOR 2-wejścia: A=PD0, B=PD1, Y=PD2, /OE=PD3
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$03   ;ustawienie pinu PD3 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     
 XNOR2T: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$08
     breq  XNOR2T0    ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$02
     cbi   PORTD,$02   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  XNOR2T2
XNOR2T0: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$03
     breq  XNOR2T1    ;skok, jeśli A=B=0
     cpi   R16,$03
     breq  XNOR2T1    ;skok, jeśli A=B=1
     cbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=0
     rjmp  XNOR2T2
XNOR2T1: sbi   PORTD,$02
     sbi   DDRD,$02    ;Y=1
XNOR2T2:

;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16, cykli: 9-15
;Bramka trójstanowa XNOR 3-wejścia: A=PD0, B=PD1, C=PD2, Y=PD3, /OE=PD4
     sbi   PORTD,$00   ;ustawienie pinu PD0 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$01   ;ustawienie pinu PD1 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$02   ;ustawienie pinu PD2 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)
     sbi   PORTD,$04   ;ustawienie pinu PD4 jako wejścia z wysokim stanem (pull-up)

 XNOR3T: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$10
     breq  XNOR3T0    ;skok, jeśli /OE=0
     cbi   DDRD,$03
     cbi   PORTD,$03   ;Y=Z (wysoka impedancja)
     rjmp  XNOR3T2
XNOR3T0: in   R16,PIND    ;odczyt stanu pinów PD0-PD7
     andi  R16,$07
     breq  XNOR3T1    ;skok, jeśli A=B=C=0
     cpi   R16,$07
     breq  XNOR3T1    ;skok, jeśli A=B=C=1
     cbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=0
     rjmp  XNOR3T2
XNOR3T1: sbi   PORTD,$03
     sbi   DDRD,$03    ;Y=1
XNOR3T2:

;Rozmiar: 32 B, linii kodu: 16, cykli: 9-15