Działa w systemie MS-DOS Działa w systemie Windows     EasyMenu 1.0           Kompilacja


Opis
Klawiszologia
Argumenty
Błędy
InneOPIS
Program EasyMenu służy do tworzenia menu tekstowego (np. podczas startu systemu operacyjnego).
Po wybraniu danej pozycji z menu może być wykonanych wiele poleceń MS-DOS (np. uruchomienie
programu, polecenia lub pliku wsadowego). Menu jest tworzone na podstawie zawartoœci pliku
tekstowego, standardowo o nazwie "easymenu.txt". Plik ten powinien znajdować się w tym samym
katalogu, co program EasyMenu. Opis zawartoœci pliku "easymenu.txt":

[A],[B],[C],[D]
[Cišg 1],[Cišg 2],[Cišg 3]

W pierwszej linii tego pliku sš podane 4 cišgi liczbowe, standardowo oddzielone przecinkami:

[A] / [B] - numer kolumny / wiersza na ekranie, w których ma być wyœwietlona pierwsza pozycja
menu. Kolejne pozycje menu będš wyœwietlane w następnych wierszach ekranu. Numeracja kolumn
i werszy ekranowych, to wartoœci z przedziałów odpowiednio: 1-80 i 1-25. Ponieważ jednak tworzone
menu jest otoczone ramkš, minimalna wartoœć [A] i [B] wynosi 2.

[C] - maksymalna szerokoœć menu (wyrażona w znakach). Jeœli nazwa danej pozycji będzie krótsza od
szerokoœci menu, to zostanie ona uzupełniona spacjami. Natomiast, jeœli będzie dłuższa, to zostanie ona
obcięta do szerokoœci menu. Minimalna wartoœć [C] wynosi 1.

[D] - maksymalna wysokoœć menu (liczba pozycji). Jeœli w pliku "easymenu.txt" znajduje się mniej
pozycji niż wynosi wysokoœć menu, to w menu sš wyœwietlane puste wiersze, których nie da się wybrać.
Natomiast, jeœli tych pozycji jest więcej, to nie sš one wyœwietlane w menu. Minimalna wartoœć [D]
wynosi 1 (dopuszczalne jest również 0).

Kolejne linie tego pliku odpowiadajš pozycjom, które będš znajdować się w menu.
Każda taka linia składa się z 3 cišgów, standardowo oddzielonych przecinkami:

[Cišg 1] - nazwa pozycji menu. Jeœli nie zostanie podana (sam przecinek), to w menu
będš wyœwietlone tylko spacje (zależnie od wartoœci parametru [C]).

[Cišg 2] - polecenia MS-DOS, które majš zostać wykonane po wybraniu pozycji. Może to być tylko
jedno polecenie (np. nazwa programu do uruchomienia) lub wiele poleceń, które standardowo należy
oddzielić znakiem tyldy "~". Trzeba przy tym pamiętać, że podajšc nazwy bez rozszerzenia (np. prog),
w pierwszej kolejnoœci sš uruchamiane rozkazy z rozszerzeniem ".com", następnie programy
wykonywalne ".exe", a na końcu pliki wsadowe ".bat". Ponadto wszystkie nie całkowite œcieżki dostępu,
należy podawać w odniesieniu do katalogu, w którym znajduje się program EasyMenu.
Nie podanie tego cišgu spowoduje, że po wybraniu pozycji zostanie uruchomiony nowy interpreter
poleceń MS-DOS (COMMAND.COM). Aby go wyłšczyć i powrócić do menu, należy wpisać polecenie
EXIT. Maksymalna długoœć tego cišgu (nie liczšc spacji z lewej strony, które sš ignorowane)
standardowo wynosi 150 znaków i jest okreœlana przez wartoœć zmiennej "F" w kodzie Ÿródłowym
programu EasyMenu.

[Cišg 3] - opis pozycji menu, który zostanie wyœwietlony po jej zaznaczeniu. Opis jest wyœwietlany
poczšwszy od pierwszej kolumny, w wierszu tuż pod dolnš ramkš menu. W opisie można umieœcić znak
oddzielenia (standardowo tylda "~"), który spowoduje wyœwietlenie reszty opisu w drugiej linii.
Dopuszczalne jest nie podawanie opisu (sam przecinek). Maksymalna długoœć tego cišgu wynosi
160 znaków (2 linie po 80 znaków).

W ten sposób za pomocš programu EasyMenu można wyœwietlić menu, składajšce się z tylu pozycji,
ile zmieœci się na ekranie. Poniżej znajduje się przykładowa zawartoœć pliku "easymenu.txt"
i wyglšd wygenerowanego na jego podstawie menu:

24,4,31,17
 Diagnostic 4.45,cd diag~diag~cd..,Program diagnostyczny.
 EasyRecovery 6.10,cd er~xbios /p- /z /i /m /v=2~loadaspi~rdrint13 /v=0~drmouse~erdos /ve:32~cd..,Odzysk danych.
 Ranish Partition Manager 2.40,cd rpm~240~cd..,Program do zarzĽdzania twardym dyskiem.
 Ranish Partition Manager 2.43,cd rpm~243~cd..,Program do zarzĽdzania twardym dyskiem.
 Ranish Partition Manager 2.44,cd rpm~244~cd..,Program do zarzĽdzania twardym dyskiem.
 QBasic 1.1,cd qb11~qbasic~cd..,—rodowisko programistyczne jŠzyka QuickBasic.
 QBasic 4.50,cd qb45~qb~cd..,—rodowisko programistyczne jŠzyka QuickBasic.
 ShowFA 1.3,showfa,Program do wy˜wietlania zawarto˜ci plik˘w w postaci znak˘w ASCII.
 ShowFHA 1.3,showfha,Program do wy˜wietlania zawarto˜ci plik˘w w postaci~warto˜ci szesnastkowych i znak˘w ASCII.
 Mem,mem~wait,Informacje o pamiŠci RAM.
 FDisk,fdisk,Program do partycjonowania twardego dysku.
 ScanDisk,scandisk,Program do sprawdzania poprawno˜ci dysk˘w.
 Edit 2.0.026,edit,Edytor tekstowy MS-DOS.
 Diagnostics 2.14,msd,Program diagnostyczny MS-DOS.
 MS-DOS Help 1.1,cd qb11~help~cd..,Dokumentacja systemu MS-DOS 6.22.
 3F25dB 1.0,3f25db,Program do obliczania 3-stopniowego filtru czŠstotliwo˜ciowego.
 Blast 1.0,blast,Prosta gra logiczna.W powyższym pliku tekstowym znajdujš się polskie znaki zapisane w standardzie MS-DOS, ponieważ
EasyMenu jest programem działajšcym w tym systemie. Dlatego znaki te nie sš prawidłowo wyœwietlane
w systemie Windows. Patrz: Zapis polskich znaków.

KLAWISZOLOGIA
Klawisze używane do obsługi menu:

 KLAWIATURA  KEY PAD 
FUNKCJE
 poruszanie się po menu w górę/dół.
 wybranie zaznaczonej pozycji w menu. 
-
 wyjœcie z menu.

Klawisze bloku numerycznego (Num Pad) na keypadzie działajš tylko wtedy,
gdy jest wyłšczona ich blokada (dioda Num Lock na klawiaturze, nie œwieci się).

ARGUMENTY
Za nazwš programu EasyMenu można podać jeden z dwóch argumentów:

/? - powoduje wyœwietlenie informacji o programie.

[filepath] - œcieżka do pliku tekstowego z definicjš menu (zamiast standardowego "easymenu.txt"),
na podstawie którego program EasyMenu wygeneruje menu.

Brak argumentu spowoduje próbę otwarcia standardowego pliku "easymenu.txt" z definicjš menu,
który powinien znajdować się w tym samym katalogu, co program EasyMenu.

Podanie więcej niż jednego argumentu spowoduje wyœwietlenie komunikatu "Too many arguments."

BŁĘDY
W razie wystšpienia różnych nieprzewidzianych sytuacji
może pojawić się komunikat o błędzie, np. "Runtime error: 53".

Patrz: Błędy Runtime języka QBasic.

INNE
W kodzie Ÿródłowym programu EasyMenu, znajdujš się następujšce zmienne tekstowe:
B$ - zawiera znak (standardowo przecinek ","), którym
muszš być oddzielone cišgi w pliku z definicjš menu.
C$ - zawiera znak (standardowo tylda "~"), którym muszš być oddzielone argumenty cišgów w pliku
z definicjš menu. Argumentami [Cišgu 2] sš polecenia MS-DOS do wykonania i może być ich wiele.
Argumentami [Cišgu 3] sš dwie częœci opisu pozycji menu. Częœć znajdujšca się po lewej stronie od
znaku oddzielenia zostanie wyœwietlona w pierwszej, a częœć po prawej stronie - w drugiej linii tuż
pod dolnš ramkš menu.

Po uruchomieniu z poziomu EasyMenu programu/polecenia/pliku wsadowego, który po wykonaniu
od razu kończy swoje działanie, na ekranie nie będš widoczne żadne wyœwietlone przez niego
informacje. Dzieje się tak dlatego, że EasyMenu natychmiast po jego zakończeniu czyœci ekran
i generuje własne menu. Tak więc, zanim zdšżymy odczytać wyœwietlone informacje, zostanš one
niezauważalnie usunięte z ekranu. Aby temu zapobiec, należy po nazwie takiego programu/polecenia
/pliku wsadowego w [Cišgu 2], wpisać znak oddzielenia (standardowo tylda "~"), a następnie nazwę
(ewentualnie ze œcieżkš dostępu) polecenia "WAIT.COM" (znajduje się w archiwum). Jest to bardzo
mały program (11 bajtów), który po uruchomieniu czeka na naciœnięcie dowolnego klawisza.
Jego zawartoœć wyglšda następujšco (wartoœci szesnastkowe):
31 C0 CD 16 B4 4C CD 21 20 0D 0A.